Aktuality

Evropská Unie naslouchá mladým lidem – Zapoj se do konzultace k aktuálnímu tématu zaměstnanost!

Co?

Evropská Unie se snaží již přes 10 let podporovat mladé lidi v jejich aktivitách a rozvoji a to ať již podporou projektů, které sami mladí vymyslí a připraví (díky programu Mládež v akci – www.mladezvakci.cz), podporou studia v zahraničí a to nejen v členských státech EU (díky programům jako Erasmus a Lifelong Learning), ale i poskytnutím možnosti vyjadřovat se k aktuálním otázkám, které se v EU řeší a mohou ovlivnit život nás mladých. V minulých letech byla nově vybudována celá struktura, jak mladí lidé mohou vyjádřit své názory, které potom EU hodnotí a snaží se podle nich upravit i své činnosti a aktivity, aby nebyly vymýšleny jen „tam v Bruselu“, ale na jejich přípravě se mohl svým způsobem a dle svých možností podílet každý. Jedná se o zavádění tzv. Strukturovaného dialogu s mládeží. Jak celá struktura funguje, vysvětlíme dále v článku a to včetně možnosti účastnit se konference mladých, evropských úředníků a politiků, kde můžete své názory diskutovat přímo s lidmi, kteří rozhodují o tom, co EU bude dělat.

Jak?

V následujícím roce a půl se EU v oblasti zlepšování života mladých lidí zaměřuje především na téma zaměstnanost, začleňování, práce s mládeží a participace mladých na věcech, které se jich bezprostředně týkají.

Chcete-li se také zapojit a vyjádřit svůj názor, zapojte se do diskuze na Facebooku ve skupině „Strukturovaný dialog EU s mládeží“.

Ve skupině je založeno několik diskusních vláken nad konkrétními otázkami a oblastmi, kterými se EU na základě předešlých diskusí s mladými lidmi EU zabývá a snaží najít nejlepší řešení, kterými může mladé lidi dále podporovat.

Diskuse jsou uvedeny jednoduchými otázkami, které vám mohou pomoci lépe vyjádřit svůj názor. V závorce pod otázkami jsou vždy šířeji popsané jednotlivé oblasti, které zajímají mladé lidi (při jiných příležitostech to již EU řekli) a EU se snaží i touto cestou zjistit, co by podle nich měla v daných oblastech dělat. Konzultace bude uzavřena dne 5. 3. 2010 a následně vyhodnocena a výstupy zaslány do EU.

Tématy diskusí jsou:
(diskuze možná na www.facebook.com/board.php?uid=465692425013)

 1. Je pro Tebe snadné najít práci nebo brigádu? Jakým způsobem to řešíš? Co by Ti hledání usnadnilo?
  (Zaměstnanost mladých a její dopad na jejich nezávislost, přístup na pracovní trh)
 2. Uvažoval/a jsi někdy, že bys sám/sama podnikal/a? Myslíš si, že Ti v tom EU může nějak pomoci? Co bys očekával/a?
  (Podnikání a samostatná výdělečná činnost mladých lidí)
 3. Nutí Tě práce omezovat svůj vlastní život? Pokud ano, co by Ti pomohlo lépe propojit práci, volný čas, Tvé zájmy a rodinu?
  (Pracovní podmínky, rovné zacházení, sladění osobního a pracovního života)
 4. Pomůže Ti vzdělání k lepšímu životu? Jak by sis představoval/a možnost dalšího vzdělávání? Co si myslíš o celoživotním vzdělávání – může Ti EU nějak pomoci?
  (Tréninky a vzdělávání, celoživotní vzdělávání, mobilita, inovace a kreativita, užití nových technologií – IT)
 5. Jak se díváš na možnost pracovat v různých státech EU? Máš o takovou práci zájem? Co by Ti v tom pomohlo?
  (Tréninky a vzdělávání, celoživotní vzdělávání, mobilita, inovace a kreativita, užití nových technologií – IT)
 6. Můžeš říkat v práci nebo na brigádě, co si myslíš? Dá šéf na Tvoji radu?
  (Sociální dialog, participace a práva zaměstnanců)
 7. Berou Tě Tvoji spolupracovníci? Jsou nějaké překážky, které Tě znevýhodňují jak mezi lidmi v okolí, tak při hledání práce? Může Ti něco pomoci lépe zapadnout?
  (Sociální koheze a inkluze)
 8. Chtěl bys říci EU cokoliv dalšího ohledně zaměstnanosti a začleňování mladých lidí do „dospěláckého života“?
  (další dimenze zaměstnanosti mládeže, které se objeví během konzultací)

Konzultace je určena pro lidi mezi 13 – 30 lety, pro žáky základních škol, učilišť, středních škol, obchodních akademií, gymnázií, vyšších odborných škol, vysokých škol, univerzit, pracující i nepracující, prostě pro každého, kdo má zájem se zapojit a třeba i svým nápadem pošťouchnout EU k činnosti, jakou by rád viděl.

…a proč?

EU není stát ani klasická mezinárodní organizace jako např. Organizace spojených národů (OSN). Je to jakýsi pokus postavený na myšlenkách vzájemné spolupráce evropských států a jejich občanů pro blaho a dobro v Evropě a ve světě. Často si to sami neuvědomujeme, ale svět zdaleka nemusí být takový, jaký je a to ani tak dobrý, ani tak špatný, prostě může být takový, jaký se ho pokusíme udělat. Važme si toho, že máme možnost podílet se na jeho utváření!

Co je a jak funguje Strukturovaný dialog s mládeží v EU?

V EU žije kolem třetiny obyvatel mladších 26 let, tedy mladých :-), což je přibližně 160 milionů lidí. Jen těžko by se všichni mohli podílet na rozhodování v EU. Proto se EU snaží vybudovat podobnou strukturu vzájemného demokratického dialogu, jako existují i pro další skupiny obyvatel a to ať již díky obecné politice, či v různých odborných oblastech, jako je životní prostředí, energetika, podnikání apod.

EU nejdříve začala podporovat aktivní mladé lidi sdružené v různých organizacích typu Skauti, mladí dobrovolní hasiči a stovek a tisíců dalších, které v EU fungují na různých místech a diskutují i otázky, které se jich jako mladých lidí týkají. Ve většině členských států EU vznikly poté tzv. Národní rady mládeže (v Česku je to Česká rada dětí a mládeže), které zastupují zájmy těchto sdružení a organizací mladých lidí. Tyto národní rady poté mohou zastupovat zájmy sdružení a organizací v jednotlivých státech i na evropské úrovni, kde pro tyto účely vzniklo tzv. Evropské fórum mládeže (www.youthforum.org). V přirovnání k běžné politice, jak ji známe z televize nebo ze školy, se tak jedná o tzv. zastupitelský princip. EU je a chce být stále více také uskupením demokratickým a na tom se musí neustále pracovat. Díky novým technologiím, jako je internet, se tak může snáze vytvořit nástroj, kde dnes již prakticky všichni mladí lidé mohou vyjádřit svůj názor, pokud chtějí. Všechny názory se poté zpracují a vyhodnotí na národní úrovni jednotlivých států, u nás tedy za ČR, a tyto výstupy se poté zašlou do EU (Evropské Komisi, Radě EU zastupující členské státy, Evropskému parlamentu a Evropskému fóru mládeže), kde se jimi budou dále zabývat. Kdo zůstane členem naší facebookové skupiny, dostane informaci, kde danou zprávu za ČR stáhnout v elektronické podobě.

Zároveň každý půl rok předsednický stát EU pořádá konferenci, kde se setkají zástupci mladých z jednotlivých členských států a budou přímo reprezentovat názory a výstupy získané díky podobné konzultaci evropským úředníkům, stejně jako zástupcům ministerstev jednotlivých členských států. Tím se zajišťuje osobně, že názory získané výše popsanou cestou budou opravdu sloužit jako podklady pro jednotlivá rozhodnutí. Na konferenci všichni společně domluví kompromisní návrh, který bude odpovídat názorům mladých lidí ve všech státech EU a ty poté mohou být zapracovány do konkrétních akcí a aktivit EU i členských států. Jedná se o proces zdlouhavý s výstupy třeba až za dva roky, ale snaží se demokraticky hájit zájmy co největšího počtu Evropanů. Co EU podnikne, tak není jen oním rozhodnutím „z Bruselu“, jak často slýcháme. Asi jste zaznamenali, že ČR předsedala EU minulý rok, o české konferenci a jejích výstupech se můžete více dozvědět na www.ye2009.cz (v angličtině; závěry v češtině naleznete na adrese www.adam.cz/zahranici/view.php?nazevclanku=zavery-z-ceskeho-youth-eventu&cisloclanku=2009080001).

Nejbližší další konference proběhne ve Španělsku ve dnech 13. – 16. dubna 2010, pokud zůstanete členy facebookové skupiny, bude Vám včas zaslána informace, jak se v případě zájmů můžete zapojit za Českou republiku i do této konference. Vybráni budou 1 – 2 z vás, kteří se zapojíte do diskusí nejvíce a k věci a můžete tak získat cennou zkušenost ve svém životě a podívat se, jak mechanismy EU fungují a opravdu něco ovlivnit.

Podobný systém zastupování zájmů nás mladých v rámci České republiky se také připravuje a členové skupiny o něm budou informováni (samozřejmě informace budou šířeny i dalšími cestami). Budete mít možnost přinášet i své nápady, co změnit v ČR, vyjadřovat se oficiálně k ožehavým tématům jako zavádění státních maturit, či zrušení hranice trestní odpovědnosti u mladých a řady dalších témat, které, ač se to tak z médií nezdá, hýbou českou politikou.

Česká rada dětí a mládeže

Napsal: admin