Aktuality

Informace z 19. jednání Představenstva ČRDM 10.3. 2005

Přinášíme informace z posledního jednání Představenstva ČRDM.

Informace z 19. jednání Představenstva ČRDM 10.3. 2005

P ČRDM schválilo uspořádání jarního VS ČRDM 14.dubna od 16.30 v Paláci YMCA a návrh jeho programu – pozvánka a program byly na sdružení odeslány e-mailem 15.3.


P ČRDM se shodlo, že 7.4. uskuteční své celoodpolední „strategické“ jednání, jehož cílem bude především posunout se v otázce zásadního směřování ČRDM, vyhodnotit Strategii ČRDM a věnovat se vnější tváři ČRDM.


P ČRDM projednalo nové žádosti o členství a doporučuje VS ČRDM k přijetí Klub mladých Filadelfia, OS Gingo, OS Gaudolino, Společenstvo Hraničářů – 1. oddíl Hraničářů, Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary.


Členové P ČRDM přítomní na jednání informovali o průběhu a výstupech setkání předsedy a členů představenstva s představiteli členských sdružení ČRDM 24. února. Jednání se zúčastnilo jen pět členů představenstva, což bylo oprávněně kritizováno. Jinak se P ČRDM shodlo, že setkání splnilo svůj účel, přineslo zajímavé názory a některé podněty pro činnost. Slibně vyhlíží na setkání tlumočený návrh ELSA ČR na spolupráci ČRDM a sdružení se studenty práv.


P ČRDM obsáhle projednalo návrh projektu Vnější tvář ČRDM a shodlo se, že rámcový záměr projektu bere jako základ pro diskusi na strategickém jednání P ČRDM 7. dubna.


P ČRDM projednalo přepracovaný dokument Postavení a úkoly Kanceláře ČRDM, který vymezuje postavení K ČRDM vůči řídícím orgánům ČRDM, definuje náplň práce K ČRDM jako celku i jednotlivých pracovníků K ČRDM. Po diskusi se P ČRDM shodlo na tom, že mikrotým Vnitřní vztahy spolu s ředitelem kanceláře do příštího jednání připraví dokument, jenž bude činnosti K ČRDM definovat po agendách, jež má zajišťovat, nikoliv po stránce personální.


P ČRDM vzalo na vědomí informace z jednání mikrotýmu vnitřní vztahy, zejména pracovní materiál k postavení malých členů v ČRDM, jenž bude podroben další diskusi. Ve stadiu příprav je „menu“ pro nové potenciální členy (tedy nabídka ČRDM a očekávání od budoucích členských sdružení – materiál vzniká na základě diskuse předsedy se zástupci krajských rad dětí a mládeže).


P ČRDM vzalo na vědomí informace o stavu jednání o odpovědnostním pojištění. Smlouva je dojednána a před podpisem, jenž proběhne 14. března.


P ČRDM vzalo rovněž na vědomí informace o novém vývoji zákona o podpoře práce s dětmi a mládeží. Zástupci ČRDM byli přizváni na jednání MŠMT o novém zákoně, jenž je nyní připravován z pozice motivační, nikoliv represivní vůči dobrovolným pracovníkům. MŠMT obdrželo zásadní vstupní materiál ze strany ČRDM, jenž byl zkonzulován se zástupci členských sdružení na setkání 24.2. Záměrem pracovníků MŠMT je dávat jakýsi „certifikát kvality“ a na něj navázané výhody těm sdružením, jež splní určitý standard. Máme důvod k optimismu.

P ČRDM bylo informováno o zahraničních aktivitách:

  • o studijní návštěvě Evropského fóra mládeže u ČRDM 4. a 5. března – jejím úkolem bylo projednat na místě naši přihlášku, vyjasnit veškeré údaje o ČRDM a setkat se se zástupci sdružení (členů ČRDM dle výběru YFJ a některých nečlenských organizací). Přihlášku následně projedná Komise pro posuzování žádostí o členství a Byro YFJ, předpokládá se, že bude posouzena mimořádným Valným shromážděním YFJ buď v dubnu či listopadu.
  • o účasti předsedy na Information and Networking Days Evropského fóra mládeže – setkání hrazené YFJ se soustředilo na novou iniciativu – Evropský pakt pro mládež – a na proces Otevřené metody koordinace ve čtyřech oblastech evropské politiky vůči mládeži.
  • o jednání se zástupci Koordinačního střediska česko-německých výměn mládeže Tandem Plzeň a Česko-německého fóra mládeže
  • o účasti Davida Čermáka na jednání Česko-německé komise pro spolupráci na poli mládeže.

P ČRDM vzalo na vědomí informace předsedy o jednání NNO o budoucím programovacím období strukturálních fondů 2007 – 12 a návrh na uspořádání kulatého stolu k této problematice dne 21. 3. Souhlasilo dále s osobním setkáním s náměstkem ministra pro místní rozvoj, jež navrhl zajistit David Čermák.

Napsal: admin