Aktuality

Pionýr k dění a budoucnosti ČRDM

V současné době probíhá na ADAMu debata vyvolaná několika články, které se zabývají situací v ČRDM a její budoucností. Pionýr patří k aktivním členům a jeho představitelům není dění v ČRDM lhostejné.

I dříve se k dění v ČRDM vyjadřoval, neboť vkládá do ČRDM síly i naděje. Předkládáme proto čtenářům naše názory (z konce ledna 2005!) a děkujeme za jejich promyšlení.

Stanovisko Pionýra k členství Pionýra v ČRDM na rok 2005
(schváleno na zasedání České rady Pionýra dne 22. 1. 2005)

1. Česká rada Pionýra projednala na svém zasedání v lednu 2005 zprávu o současné činnosti ČRDM, projektech ČRDM na rok 2005 a současných personálních změnách v ČRDM s následujícím stanoviskem:

1.1. Pionýr hodnotí kladně zejména uzavření smlouvy na úrazové pojištění (s Generali Pojišťovnou a.s.) na období dvou let s tím, že podmínky smlouvy byly zlepšeny především vůči pojištěným dětem – členům a účastníkům akcí.


1.2. Pionýr postrádá v činnosti ČRDM naplňování dlouhodobějších koncepcí a zajištění řešení řady perspektivních problémů. Z tohoto důvodu se obrací:

 1. na představenstvo ČRDM a žádá ho, aby pro nejbližší zasedání Valného shromáždění ČRDM připravilo a v řádném termínu předložilo:
  • návrh plánu činnosti ČRDM a jejích orgánů pro roky 2005 a 2006;
  • podrobnou zprávu o naplňování schválené Strategie ČRDM pro období 2000 až 2005;
  • návrh harmonogramu přípravy a schválení strategického rozvojového materiálu ČRDM v dalším období (s ohledem na změněnou situaci v ČRDM i mimo ni).

 2. na předsedu ČRDM a ředitele Kanceláře ČRDM a žádá s ohledem i kvůli veřejné prezentaci problémů v Kanceláři ČRDM, které lze zejména v poslední době jen těžko přehlédnout:
  • o předložení komplexní informace o stávajícím stavu Kanceláře ČRDM, zodpovědnostech a kompetencích jednotlivých zaměstnanců ČRDM a časovém harmonogramu jejich přítomnosti v Kanceláři ČRDM;
  • o předložení koncepce další činnosti Kanceláře ČRDM, úkolů, personálního zajištění a současně i předpokládaného vývoje jejího ekonomického zajištění a to zejména s ohledem na požadované navýšení členských příspěvků.

1.3. Pionýr vnímá velmi citlivě současný stav uvnitř ČRDM, který vidí jako významné zhoršení kvality dorozumívání uvnitř ČRDM, snížení úrovně vnitřní kultury ČRDM s přirozeně navazujícím zhoršením řady vztahů, i osobních. Příkladem je postup kolem daňových asignací, kdy bez jakékoli rozpravy uvnitř ČRDM bylo jménem celé ČRDM zaujato zásadní stanovisko či záležitost zvýšení členského příspěvku – její předložení na poslední jednání valného shromáždění nesplňovalo ani pravidla stanovená vnitřními předpisy ČRDM.

1.4. Pionýr současně vnímá velmi citlivě spojení funkce předsedy ČRDM a ředitele Kanceláře ČRDM. Zvolený postup nepovažuje za vhodný, byť patrně není ve formálním rozporu s žádným předpisem ČRDM.


Chápe tento krok jako nekoncepční a nesystémový a značně se obává, že povede k zahlcení předsedy ČRDM základními administrativními úkony a zajišťováním chodu kanceláře na úkor aktivit, které by měl – jako předseda a vrcholný a politický představitel ČRDM – skutečně zajišťovat.


Z tohoto důvodu Pionýr žádá představenstvo ČRDM, aby se v následujícím období touto problematikou seriozně zabývalo a předsedu ČRDM, aby se pokusil srozumitelným způsobem vymezit postavení Kanceláře ČRDM jako servisního a organizačního zázemí ČRDM, které musí vykonávat svoji činnost ve prospěch ČRDM, respektive poskytovat stejný servis členským sdružením.


V těchto souvislostech hodnotí Pionýr záporně řešení personálních otázek Kanceláře ČRDM, a nezbývá než vyslovit překvapení nad odchodem některých pracovníků v prosinci 2004, a to zejména s ohledem na rozsah činností, který, z našeho pohledu kompetentně v rámci aktivit ČRDM zajišťovali.


1.5. Pionýr předpokládá, že případné zvýšení členského příspěvku pro rok 2006 ČRDM se svými členy projedná s dostatečným předstihem před následujícím účetním obdobím tak, aby mohlo být toto zvýšení zahrnuto do rozpočtu členského sdružení (Pionýra) na příslušný kalendářní rok a to v rámci standardní přípravy a projednávání rozpočtu – nejpozději v průběhu letních měsíců roku 2005.

1.6. Pionýr chápe, že některé problémy vznikly i přirozeným způsobem, například v návaznosti na početní nárůst členských sdružení ČRDM, a věří, že v následujícím období se jejich podstatnou část podaří společným úsilím vyřešit, k čemuž se stále snaží aktivně přispívat.

Napsal: admin