Odpovědnost za škodu

Rámcová pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu

Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, IČO: 61859869, zastoupená vedoucím oddělení pojištění majetku Ing. Janem Šedou a vedoucí skupiny pojištění odpovědnosti za škodu JUDr .Vlastou Fialovou
(dále jen pojistitel)

a

Česká rada dětí a mládeže, Senovážné náměstí 977/24, 110 00 Praha 1, IČO 68379439, zastoupená Mgr .Martinem Bělohlávkem, místopředsedou
(dále jen pojistník/pojištěný/ČRDM)

uzavírají následující rámcovou pojistnou smlouvu obsahující:

 1. pojištění obecné odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za škodu z provozní činnosti
 2. pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou při výkonu zaměstnání (odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli)

Část I. Pojištění obecné odpovědnosti za škodu

I.Předmět pojištění

 

 1. Pojištění se sjednává pro případ odpovědnosti pojištěného za škodu způsobenou jinému na životě, zdraví, poškozením, zničením věci nebo ztrátou věci krádeží vloupáním nebo loupeží, za jinou majetkovou újmu vyplývající ze škody na životě, zdraví a jinou majetkovou újmu vyplývající ze škody na věci jejím poškozením, zničením, ztrátou věci krádeží vloupáním nebo loupeží.
 2. Právo na plnění vzniká tehdy, jestliže ke škodě došlo v době trvání pojištění a škoda vznikla v příčinné souvislosti s jednáním nebo opomenutím pojištěného, při činnosti jím uskutečňované a/nebo v souvislosti s takovouto činností a to v rozsahu daném touto pojistnou smlouvou.

II. Pojištěný

 

Pojištěným se rozumí:

 1. Vedoucí kolektivu dětí a/nebo mládeže ČRDM a/nebo členské organizace ČRDM. Za vedoucího se také považuje fyzická osoba (starší 15 let) pověřená výkonem této funkce v souladu s vnitřními předpisy příslušné členské organizace.
 2. Dobrovolník. Dobrovolníkem se rozumí fyzická osoba (starší 15 let), která je členem pojistníka nebo členské organizace pojistníka, která vykonává činnost ve prospěch organizace, jejímž je členem na základě členského vztahu k této organizaci bez nároku na finanční odměnu.
 3. ČRDM a/nebo členské organizace ČRDM. Členskou organizací ČRDM se rozumí člen ČRDM ve smyslu Stanov ČRDM v platném znění, které jsou připojeny jako příloha č. 1 této smlouvy.

U osob uvedených v odstavci 1 a 2 rozsah zvoleného pojistného krytí variantou 1 nebo 2 je pojistník povinen zaznamenat u každého jednotlivého pojištěného v seznamu pojištěných (příloha 2) spolu s bližší identifikací pojištěného (jméno, příjmení, rodné číslo). Pro tuto variantu je pojištěný pojištěn.

První seznam pojištěných s údaji platnými ke dni účinnosti smlouvy (čl. VI/1, části III.) je pojistník povinen předložit pojistiteli do 30.6.2000.

ČRDM a členské organizace CRDM jsou pojištěnými a pojistná ochrana se jim poskytuje ode dne uvedeného v čl. VI/1, části III. této smlouvy.

Osoby uvedené v odst. 1 a 2, pokud jsou vedoucím kolektivu dětí a/nebo mládeže nebo dobrovolníkem, v obou případech ČRDM a/nebo členské organizace ČRDM jsou pojištěnými a pojistná ochrana se jim poskytuje ke dni účinnosti smlouvy (čl. VI/1, části III) v rozsahu čl. VII., části I., A.,B. – varianta 1 nebo varianta 2, s pojistným dle čl VIII, části I.,A., B. – varianta 1 nebo 2.

Osoby uvedené v odst. 1 a 2, které se stanou vedoucím kolektivu dětí a/nebo mládeže nebo dobrovolníkem, v obou případech ČRDM a/nebo členské organizace ČRDM, po dni uvedeném v čl. VI/1 části III. této smlouvy se stávají pojištěnými okamžikem, kdy se stanou vedoucím kolektivu dětí a/nebo mládeže nebo dobrovolníkem, v osobu případech ČRDM a/nebo členské organizace ČRDM.

Skutečnost, že se tyto osoby staly pojištěnými je pojistník povinen pojistiteli oznámit jejich uvedením ve jmenném seznamu dle čl. VIII. odst. 1 části I. této smlouvy, kde je rovněž povinen uvést rozsah zvoleného pojistného krytí.

III. Rozsah pojištění

 

Z pojištění odpovědnosti za škodu má pojištěný právo, aby za něho pojistitel uhradil škodu vzniklou během výkonu plánované zájmové činnosti, organizované pojištěným nebo v souvislosti s touto činností:

 1. jinému z důvodu zanedbáni náležitého dohledu nad osobou, která mu byla svěřena do péče,
 2. osobě svěřené do péče pojištěného, z důvodu zanedbání náležitého dohledu,
 3. osobě svěřené do péče, způsobenou pojištěným,
 4. jinému při uskutečňování činnosti pojistníka a v souvislosti s ní a/nebo členskou organizaci pojistníka uskutečňovanou nebo v souvislosti s ní.

Pojistná ochrana je poskytována za předpokladu, že nevznikl nárok na pojistné plnění poškozenému nebo pojištěnému z jiného pojistného vztahu a pokud bude dána odpovědnost pojištěného za vzniklou škodu.

IV. Pojistná událost

 

Za pojistnou událost se považuje vznik povinnosti pojištěného nahradit škodu vzniklou z činnosti nebo vztahu uvedeného v této smlouvě, a to v rozsahu daném příslušnými právními předpisy.

Všechny škodní události vzniklé z téže příčiny, s nimiž je spojena povinnost pojistitele za pojištěného plnit, se považují za jednu pojistnou událost.

Za jednu pojistnou událost se dále považují všechny škodní události vyplývající z více příčin stejného druhu, pokud mezi nimi existuje příčinná nebo jiná přímá souvislost.

V. Výluky z pojištění

 

Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu

 1. způsobenou úmyslně ve smyslu VPPO 95
 2. převzatou nebo uznanou pojištěným nad rámec stanovený právními předpisy
 3. způsobenou nesplněním povinnosti k odvrácení bezprostředně hrozící škody a zabránění zvětšení škody
 4. způsobenou, byť i z nedbalosti, jinému zavlečením nebo rozšířením choroby lidí, zvířat nebo rostlin
 5. kterou by byl pojistitel jinak povinen uhradit, avšak pojištěný bez jeho vědomí nevznesl námitku promlčení, nepodal odvolání proti rozhodnutí nebo odpor proti platebnímu rozkazu, uzavřel dohodu o narovnání nebo soudní smír
 6. na věcech, pokud jde o odpovědnost vyplývající z přepravních smluv
 7. na věcech, které si pojištěný nebo za něj jednající osoby vypůjčily, najaly, užívají na leasing nebo vzaly do úschovy, i pokud tato úschova představuje vedlejší závazek
 8. v dalších případech dle VPPO 95, čl. 8, odst. 1 a 3

Pojistitel nehradí škodu způsobenou

 • pojištěnému nebo pojištěným
 • osobám blízkým pojištěnému
  Osobou blízkou se rozumí osoby uvedené v § 116 občanského zákoníku
 • ostatní dle VPPO 95 čl. 8, odst. 2

VI. Územní rozsah pojištění

 

Pojistná ochrana se vztahuje na škodní události vzniklé během trvání pojištění na území Evropy.

VII. Pojistné částky a spoluúčast

Pojistné částky pro obecnou odpovědnost za škodu (vedoucí kolektivu a dobrovolníci)
[číslo pojistky 290 317 4957]

 

Výše pojistných částek a pojistného se sjednává ve 2 variantách. Pro každého jednotlivého pojištěného platí ta varianta, která je uvedena u jeho jména v seznamu pojištěných.

A. Varianta 1
Plnění pojistitele z jedné pojistné události nesmí přesáhnout:

a) škody na věcech a škody vyplývající z těchto škod 500.000.- Kč
b) škody způsobené na životě a zdraví a škody vyplývající z těchto škod 200.000.- Kč

Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události se sjednává ve výši 5.000.- Kč.

B. Varianta 2
Plnění pojistitele z jedné pojistné události nesmí přesáhnout:

a) škody na věcech a škody vyplývající z těchto škod 1.000.000.- Kč
b) škody způsobené na životě a zdraví a škody vyplývající z těchto škod 400.000.- Kč

Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události se sjednává ve výši 10.000.- Kč.

C. Pojistná částka pro odpovědnost za škodu z provozní činnosti (ČRDM a členské organizace)
[číslo pojistky 290 314 2624]

Pojistná částka z jedné pojistné události pro škody na životě, zdraví, věci a škody vyplývající z těchto škod činí: 5.000.000,- Kč

Spoluúčast pojištěného není sjednána.

VIII. Pojistné

 

A. Varianta 1

Výše pojistného činí: 50,- Kč za jednoho pojištěného a jedno roční pojistné období
(v případě přistoupení do pojištění kdykoli v průběhu ročního pojistného období čin snížené pojistné 30,- Kč)

B. Varianta 2

Výše pojistného činí: 100,- Kč za jednoho pojištěného a jedno pojistné období.
(v případě přistoupení do pojištění kdykoli v průběhu ročního pojistného období činí snížené pojistné 60,- Kč)
 1. Pojistné je stanoveno na základě počtu pojištěných osob dle jmenného seznamu dodávaného pojistníkem čtvrtletně, a to k 15.4., 15. 7., 15.10, 15.1.; během mimořádného pojistného období ve smyslu čl. VI/2, části III pouze k 15.10.
 2. Pojistné je splatné čtvrtletně pojistníkem na účet pojistitele na základě faktury. Podkladem pro vystavení faktury je počet osob, které se staly pojištěnými za předchozí zúčtovatelné období. V případě, že dojde k ukončení činnosti vykonávané pro pojistníka, končí tímto I pojistná ochrana a nespotřebované pojistné se nevrací.

C. Pojistné za pojištění odpovědnosti za škodu z provozní činnosti (ČRDM a členské organizace)

 1. Roční pojistné činí 10.000,- Kč
 2. Pojistné za mimořádné pojistné období ve smyslu čl. VI/2, části III činí pojistné 8.900,- Kč
 3. Toto pojistné je splatné jednorázově/ročně na účet pojistitele na základě vystavené faktury.
 4. Podkladem pro výpočet pojistného je počet zaměstnanců max. 250 osob a pojistníkovi byla poskytnuta sleva ve výši 20%.

Společná ustanovení čl. VIII

 1. Pojistitel je oprávněn ověřovat si správnost a úplnost údajů rozhodných pro stanovení pojistného.
 2. Pojistné je splatné do 14 dnů ode dne vystavení faktury.
 3. Pojistitel má právo na pojistné do zániku pojištění.
 4. Přebytky pojistného vzniklé dlouhodobě příznivým škodním průběhem budou použity ke zvýhodnění podmínek pojistné ochrany.

Část II. Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou
při výkonu zaměstnání

[číslo pojistky 290 317 5020]

 

Pojištěnými jsou:

 1. zaměstnanci ČRDM
 2. zaměstnanci členských organizací ČRDM

Výše uvedené osoby se stávají pojištěným a pojistná ochrana se jim poskytuje ke dni vyplnění Přihlášky do pojištění – přiloha č. 3

I.Předmět pojištění

 

Pojištění se sjednává pro případ odpovědnosti pojištěného (zaměstnance) za škodu způsobenou zaměstnavateli v rozsahu Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škody (VPPO 95) a Smluvních podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu zaměstnání (SPPZ 99). Pojištění se sjednává ve prospěch zaměstnanců kategorie I. a II. ve smyslu SPPZ 99.

II. Pojistná událost

 

Za pojistnou událost se považuje vznik povinnosti pojištěného nahradit škodu způsobenou při plnění úkolů v pracovněprávním a služebním vztahu nebo v přímé souvislosti s tím, za kterou odpovídá zaměstnavateli podle ustanovení zákoníku práce v platném znění dle:

 • §§ 172 a 179, odst. 1-5 varianta 1 a2
 • §§ 176, 178 a 181 varianta 1A a 2A.

III. Výluky z pojištění

 

Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu uvedenou v čl. 8 VPPO 95 a ve výlukách SPPZ 99.

IV. Pojistné částky a spoluúčast

 

Varianta 1 a lA.
Plnění pojistitele z jedné pojistné události nesmí přesáhnout částku 50.000,- Kč.
Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události se sjednává ve výši 1/3 z předepsané částky, kterou je pojištěný povinen zaměstnavateli zaplatit na náhradu škody.

Varianta 2 a 2A.
Plnění pojistitele z jedné pojistné události nesmí přesáhnou částku 100.000,-Kč.
Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události se sjednává ve výši 1/3 z předepsané částky, kterou je pojištěný povinen zaměstnavateli zaplatit na náhradu škody.

V. Pojistné a úhrada pojistného

 

Varianta 1.
Výše pojistného činí 300,- Kč za jednoho pojištěného kategorie I.
(v případě přistoupení do pojištění kdykoli v průběhu ročního pojistného období činí snížené pojistné 150,- Kč)

Výše pojistného činí 380,- Kč za jednoho pojištěného kategorie II.
(v případě přistoupení do pojištění kdykoli v průběhu ročního pojistného období činí snížené pojistné 190,- Kč)

Varianta 2.
Výše pojistného činí 380,- Kč za jednoho pojištěného kategorie I.
(v případě přistoupení do pojištění kdykoli v průběhu ročního pojistného období činí snížené pojistné 190,- Kč)

Výše pojistného činí 480,- Kč za jednoho pojištěného kategorie II.
(v případě přistoupení do pojištění kdykoli v průběhu ročního pojistného období činí snížené pojistné 240,- Kč)

Varianta 1A.
Výše pojistného činí 600,- Kč za jednoho pojištěného kategorie I. včetně připojištění pokut daných zaměstnavateli a včetně odpovědnosti za škodu dle §§ 176, .l78, 181 zákoníku práce. (v případě přistoupení do pojištění kdykoli v průběhu ročního pojistného období činí snížené pojistné 300,- Kč)

Výše pojistného činí 680,- Kč za jednoho pojištěného kategorie II. včetně připojištění pokut daných zaměstnavateli a včetně odpovědnosti za škodu dle §§ 176, 178, 181 zákoníku práce. (v případě přistoupení do pojištění kdykoli v průběhu ročního pojistného období činí snížené pojistné 340,- Kč)

Varianta 2A.
Výše pojistného činí 700,- Kč za jednoho pojištěného kategorie I. včetně připojištění pokut daných zaměstnavateli a včetně odpovědnosti za škodu dle § 176, 178, 181 zákoníku práce. (v případě přistoupení do pojištění kdykoli v průběhu ročního pojistného období činí snížené pojistné 350,- Kč)

Výše pojistného činí 850,- Kč za jednoho pojištěného kategorie II. včetně připojištění pokut daných zaměstnavateli a včetně odpovědnosti za škodu dle § 17 6, 178, 181 zákoníku práce. (v případě přistoupení do pojištění kdykoli v průběhu ročního pojistného období činí snížené pojistné 425,- Kč)

 1. Výše pojistných částek a rozsahu krytí se sjednává ve 4 variantách dle volby pojištěného.
 2. Volba se uskuteční vyplněním Přihlášky do pojištění – příloha č. 3
 3. Pojistné je stanoveno na základě počtu pojištěných osob dle jmenného seznamu zaměstnanců dodávaného pojistníkem čtvrtletně, a to k 15.4., 15.7., 15.10, 15.1.; během mimořádného pojistného období ve smyslu čl. VI/2, části III pouze k 15 .10.
 4. Pojistné je splatné čtvrtletně pojistníkem na účet pojistitele na základě faktury. Podkladem pro vystavení faktury pojistitelem je formulář „Seznam pojištěných zaměstnanců“ (příloha č 4). V případě, že dojde k ukončení činnosti vykonávané pro pojistníka, končí tímto pojistná ochrana a nespotřebované pojistné se nevrací.

Část III. Závěrečná a společná ustanovení

I. Placení pojistného

 

V případě prodlení s placením pojistného platí, že pojištění zanikne, není-li pojistné za první pojistné období nebo jednorázové pojistné zaplaceno do 3 měsíců nebo následné pojistné do 6 měsíců ode dne jeho splatnosti. Nebylo-li v době pojistné události zaplaceno první nebo jednorázové pojistné, má pojistitel nárok na zaplacení dlužného pojistného včetně úroku z prodlení.

II. Povinnosti pojištěného

 

 1. Při uzavírání pojistné smlouvy:
  1. oznámit pojistiteli při uzavírání pojistné smlouvy všechny jemu známé okolnosti, které jsou pro převzetí rizika podstatné
  2. oznámit pojistiteli, že uzavřel pro pojištění odpovědnosti za škodu další pojištění proti témuž riziku, sdělit jméno pojistitele a výši pojistné částky
  3. oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu každé zvýšení rizika vzniku škody, o kterém ví a které nastane po uzavření pojistné smlouvy
  4. dbát, aby pojistná událost nenastala, především nesmí porušovat povinnosti směřující k odvrácení nebo zmenšení nebezpečí
  5. odstranit v přiměřené lhůtě podle požadavků pojistitele všechny nedostatky nebo okolnosti obzvláště hrozící vznikem rizika

   

 2. Po vzniku pojistné události je pojištěný povinen
  1. oznámit bez zbytečného odkladu pojistiteli písemně, že nastala škodní událost a dát pravdivé vysvětlení o jejím vzniku a rozsahu jejich následků
  2. umožnit pojistiteli provedení vlastního šetření týkající se příčiny a rozsahu vzniklé škody, oznámit neprodleně příslušným policejním orgánům každou škodní událost, která by mohla být důvodem pro uplatnění nároku na náhradu škody vůči pojištěnému i pokud je důvodné podezření ze spáchání tresného činu, nebo tam, kde k tomu pojistitel dá pokyn
  3. oznámit, že poškozený uplatnil právo na náhradu škody , kterou má uhradit pojistitel
  4. oznámit bez odkladu, že poškozený uplatňuje nárok na náhradu škody u soudu nebo jiného příslušného orgánu
  5. zabezpečit vůči jinému právo na náhradu škody, jakož i právo na postih a vypořádání

   

 3. Pojištěný není oprávněn bez předchozího souhlasu pojistitele zcela nebo zčásti uznat nebo vyrovnat nárok na náhradu škody.
 4. Ostatní povinnosti stanoví příslušná ustanovení VPPO 95.

III. Povinnosti pojistitele

 

 1. Pojistné plnění je splatné do 15 dnů od skončení šetření nutného ke zjištění rozsahu odpovědnosti pojištěného za vzniklou škodu.
 2. Rozhoduje-li o náhradě škody co do důvodu nebo výše oprávněný orgán, vzniká povinnost pojistitele plnit za pojištěného až dnem právní moci rozhodnutí.

IV. Plnění pojišťovny

 

 1. Pojistné plnění je splatné na území a v měně České republiky.
 2. Náhradu škody platí pojistitel za pojištěného poškozenému, poškozený však nemá přímý nárok na náhradu škody vůči pojistiteli.
 3. Rozsah plnění pojistitele je limitován rozsahem škody, za kterou odpovídá pojištěný poškozenému.
 4. Plnění pojistitele z jedné pojistné události včetně náhrady nákladů (čl. 4/2 VPPO 95) nesmí přesáhnout limit stanovený v pojistné smlouvě, a to i tehdy, vztahuje-li se pojistná ochrana na několik osob povinných hradit škodu.
 5. Celkové plnění pojistiteli ze všech pojistných událostí, u každého jednotlivého druhu pojištění, včetně náhrady nákladů v jednom ročním pojistném období nesmí přesáhnout dvojnásobek pojistné částky (viz VPPO 95, čl. 11, odst. 3).

V. Přechod práv na pojistitele

 

 1. Přechod práv na pojistitele stanoví čl.16 VPPO 95.

VI. Doba trvání pojištění

 

 1. Pojistná smlouva se uzavírá s účinností ke dni 27.5.2000 v 00.00 hod.na dobu neurčitou a navazuje tímto na příslib předběžného pojistného krytí uzavřený mezi pojistníkem a pojistitelem dne 24.5.2000
 2. Pojistné období (mimořádné) končí dnem 31.12.2000. Za toto pojistné období náleží pojistiteli snížené pojistné dle čl. VIII části I. této smlouvy.
 3. Ke dni 1.1.2000 počíná roční pojistné období (řádné)
 4. Každá ze smluvních stran má právo vypovědět uzavřenou smlouvu ve lhůtě nejméně 6 týdnů před uplynutím ročního pojistného období.

VII. Změna a zánik pojištění

 

 1. Kromě případů stanovených v občanském zákoníku resp. v čl. l0 odst. 2 písm. a) a čl. 14 odst. 1 písm. b) a c) VPPO 95 zaniká pojištění
  1. uplynutím doby pojištění
  2. ke konci pojistného období, jestliže pojistník nesouhlasí se zvýšením pojistného

   

 2. Pojištění může každý z účastníků vypovědět ve lhůtě do 2 měsíců od uzavření smlouvy. Po vzniku pojistné události je oprávněn pojistnou smlouvu vypovědět
  1. pojistník ve lhůtě 1 měsíce od odmítnutí pojistného plnění
  2. pojistník i pojistitel ve lhůtě jednoho měsíce od vzniku pojistné události

   

 3. Zanikne-li možnost, že pojistná událost nastane, pojištění zaniká.

VIII. Promlčení

 

 1. Promlčecí doba je tříletá a počíná běžet za rok po pojistné události u práv na plnění z pojištění.

IX. Písemná forma projevu

 

 1. Veškerá sdělení a prohlášení jsou závazná pouze v písemné formě.
 2. Písemnosti se doručují poštou doporučeným dopisem na poslední známou adresu.

X. Pojistné podmínky

 

Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za škody (VPPO 95 – příloha č. 5), Smluvními podmínkami pro pojištění odpovědnosti za škodu pro provozní rizika (SPPO 98 Š – příloha č. 6), Smluvními podmínkami pro pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu zaměstnání (SPPZ 99 – příloha č. 7).

Přílohy: dle textu

Podpisy

Napsal: admin