Valné shromáždění

Zápis a usnesení z 29. Valného shromáždění ČRDM

Zápis a usnesení z 29. Valného shromáždění ČRDM
13. 11. 2008, Senovážné nám. 23, Praha 1

1. Zahájení

Jednání bylo zahájeno v 16:35 přivítáním přítomných delegátů a hostů. Podle prezenční listiny bylo v 16:35 vydáno 53 mandátů, což postačuje k tomu, aby bylo VS usnášeníschopné. V průběhu jednání se zvýšil počet mandátů na 54 (16:54) a 56 (16:57), poklesl na 55 (18:05) a 54 (18:15). Valné shromáždění bylo po celou dobu svého jednání usnášeníschopné.

2. Volba mandátové komise

Předseda vyzval zástupce sdružení, aby nominovali členy do mandátové komise.
Nominováni byli:

 • Eliška Krýže (Junák – svaz skautů a skautek ČR)
 • Lukáš Klaus (Pionýr)
 • Ondřej Šejtka (A-TOM)

29/1
VS ČRDM schvaluje mandátovou komisi ve složení:
Eliška Krýže (Junák – svaz skautů a skautek ČR)
Lukáš Klaus (Pionýr)
Ondřej Šejtka (A-TOM)

pro: 53, proti: 0, zdržel se: 0

3. Schválení programu

Předseda ČRDM nechal hlasovat o schválení navrhovaného programu s úpravou – přesunutí bodů „Personální změny v představenstvu“ a „Návrh priorit ČRDM na rok 2009“.

29/2
VS ČRDM schvaluje navrhovaný program s technickou úpravou – záměna bodu 6 a 11 programu.

pro: 53, proti: 0, zdržel se: 0

4. Přijetí nových členů

Martin Půlpán, předseda Rady dětí a mládeže hlavního města Prahy, stručně představil přítomným svou organizaci.

Předseda nechal hlasovat o přijetí občanského sdružení Atmosféra.

pro: 2, proti: 27, zdržel se: 24
29/3
VS ČRDM nepřijímá Občanské sdružení Atmosféra za člena ČRDM.

Předseda nechal hlasovat o přijetí občanského sdružení Mezera o.s.

pro: 1, proti: 27, zdržel se: 26
29/4
VS ČRDM nepřijímá Mezera o.s. za člena ČRDM.

Předseda nechal hlasovat o přijetí občanského sdružení Rada dětí a mládeže hlavního města Prahy.

pro: 51, proti: 0, zdržel se: 5
29/5
VS ČRDM přijímá Radu hl. m. Prahy za člena ČRDM.

Na základě diskuse před hlasováním VS doporučuje nepřijatým sdružením přihlásit se ke členství v příslušné krajské radě dětí a mládeže.

5. Informace představenstva ČRDM (vč. hospodářských)

Předseda ČRDM přednesl informace o činnosti v následujících oblastech:

 • činnost Kanceláře ČRDM,
 • činnost pracovních skupin ČRDM,
 • průběh účetního auditu ČRDM,
 • Adam, Archa (včetně informace o možné inzerci),
 • publikace,
 • připravované Setkání 2008, projekt prevence „Nás se to týká“,
 • výměna mládeže s Korejskou republikou – v tomto roce hostování korejské delegace v ČR, v roce 2009 návštěva české delegace v Koreji,
 • tvorba zákona o veřejné prospěšnosti.

1. místopředseda ČRDM Ondřej Šejtka informoval o možnosti právního servisu pro členská sdružení ČRDM (v spolupráci s členským sdružením ELSA) a vyzval přítomné k využívání této služby.

Kateřina Brejchová (Pionýr) informovala přítomné o projektu „Klíče pro život“ – zahájení v dubnu 2009. Informace o projektu doplnil Pavel Trantina (Junák – svaz skautů a skautek ČR).

6. Personální změny v představenstvu

Předseda ČRDM představil kandidáty do představenstva ČRDM: Jiřího Peterku (Together Czech Republic) a Tomáše Navrátila (Junák – svaz skautů a skautek ČR). Kandidáti se v zápětí krátce představili. Pavel Trantina oznámil svou rezignaci na místo v představenstvu ČRDM. Předseda ČRDM poděkoval Pavlu Trantinovi za jeho dosavadní činnost v prospěch ČRDM.

29/6
VS ČRDM jmenuje členem představenstva Jiřího Peterku (člen).

pro: 56, proti: 0, zdržel se: 0

29/7
VS ČRDM jmenuje členem představenstva Tomáše Navrátila (člen).

pro: 50, proti: 0, zdržel se: 5

7. Návrh priorit ČRDM na rok 2009

Předseda informoval přítomné o plánovaných aktivitách ČRDM na rok 2009: členství v Evropském fóru mládeže, novelizace zákona o dobrovolníkovi.

29/8
VS ČRDM ukládá předsedovi ČRDM předložit na jarní VS návrh priorit pro rok 2009.

pro:54, proti: 0, zdržel se: 0

8. Návrh rozpočtu na rok 2009

Předseda nechal hlasovat o předloženém návrhu rozpočtu.

29/9
VS ČRDM schvaluje návrh rozpočtu na rok 2009.

pro: 51, proti: 0, zdržel se: 3

9. Schválení výše členských příspěvků na rok 2009

29/10
VS ČRDM schvaluje dle Směrnice pro registraci a platbu členských příspěvků v ČRDM členský příspěvek na rok 2009 ve výši 3 Kč za každého člena do 26 let; zároveň stanovuje minimální výši členského příspěvku za organizaci na 200 Kč.

pro: 54, proti: 0, zdržel se: 0

10. Zpráva Revizní komise

Zástupce Revizní komise se nedostavil na Valné shromáždění, zpráva o činnosti RK bude kanceláří ČRDM rozeslána delegátům VS.

11. Schválení vnitřních směrnic, vztahujících se k hospodaření

Předseda ČRDM informoval o navrhovaných vnitřních směrnicích, vztahujících se k hospodaření ČRDM. Následně o nich nechal hlasovat.

29/11
VS ČRDM schvaluje hlasování o směrnicích, týkajících se hospodaření, en bloc.

pro: 54, proti: 0, zdržel se: 0

29/12
VS ČRDM schvaluje směrnici
- „Odpovědnostní řád“,
- „Odpovědnosti v oblasti přijatých faktur a obdobných platebních dokladů“,
- „Cesty v zájmu ČRDM konané osobami v občanskoprávním vztahu k ČRDM“,
- „Zásady vedení pokladny“.

pro: 54, proti: 0, zdržel se: 0

12. Zpráva ze zasedání komise pro stanovy

Pavel Zdráhal (Jihomoravská rada dětí a mládeže) představil zprávu ze zasedání komise pro stanovy. Informace k tématu přidal předseda ČRDM Aleš Sedláček.

Jakub Kořínek (Pionýr) doporučil komisi pro stanovy, aby vycházela z již dříve přijatých usnesení VS ČRDM nebo v případě potřeby navrhla jejich zrušení.

13. Závěr

Jednání bylo ukončeno v 19:30. Předseda ČRDM poděkoval delegátům za jejich účast.

Zapsali: Mgr. Michaela Přílepková, Marek Krajči

Ověřili za mandátovou komisi:

 • Eliška Krýže (Junák – svaz skautů a skautek ČR)
 • Lukáš Klaus (Pionýr)
 • Ondřej Šejtka (A-TOM)
Napsal: admin