Valné shromáždění

Zápis a usnesení z 30. Valného shromáždění ČRDM

Zápis a usnesení z 30. Valného shromáždění ČRDM
9. 4. 2009, Senovážné nám. 24, Praha 1

1. Zahájení

Jednání bylo zahájeno v 17:15 přivítáním přítomných delegátů a hostů. Podle prezenční listiny bylo v 17:15 vydáno 54 mandátů, což postačuje k tomu, aby bylo VS usnášeníschopné. V průběhu jednání se zvýšil počet mandátů na 56 (18:19). Valné shromáždění bylo po celou dobu svého jednání usnášeníschopné.

2. Volba mandátové komise

Předseda vyzval zástupce sdružení, aby nominovali členy do mandátové komise.
Nominováni byli:

 • Josef Orgoník (SHČMS)
 • Jiří Peterka (Together Czech Republic)
 • Josefina Kalousová (A-TOM)

30/1
VS ČRDM schvaluje mandátovou komisi ve složení:
Josef Orgoník (SHČMS)
Jiří Peterka (Together Czech Republic)
Josefina Kalousová (A-TOM)

pro: 54, proti: 0, zdržel se: 0

3. Schválení programu

Předseda ČRDM nechal hlasovat o schválení navrhovaného programu.

30/2
VS ČRDM schvaluje navrhovaný program.

pro: 54, proti: 0, zdržel se: 0

4. Přijetí nových členů

Přítomný prezident organizace Erasmus Student Network Česká republika, o.s. představil své sdružení.

Předseda nechal hlasovat o přijetí občanského sdružení Tercia Volta.

pro: 36, proti: 17, zdržel se: 1
30/3
VS ČRDM přijímá Tercia Volta za člena ČRDM.

Předseda nechal hlasovat o přijetí občanského sdružení SPEKTRUM – rada dětí a mládeže Zlínského kraje.

pro: 54, proti: 0, zdržel se: 0
30/4
VS ČRDM přijímá Spektrum – radu dětí a mládeže Zlínského kraje za člena ČRDM.

Předseda nechal hlasovat o přijetí občanského sdružení Erasmus Student Network Česká republika, o.s.

pro: 54, proti: 0, zdržel se: 0
30/5
VS ČRDM přijímá Erasmus Student Network Česká republika, o.s. za člena ČRDM.

5. Informace představenstva ČRDM (vč. hospodářských)

Předseda ČRDM přednesl informace o činnosti v následujících oblastech:

 • Cena ČRDM Přístav,
 • zasedací místnosti pronajímané ČRDM,
 • výměna mládeže s Korejskou republikou,
 • činnost Kanceláře ČRDM,
 • činnost pracovních skupin ČRDM.

Předseda navrhl rozdělení výsledku hospodaření z roku 2008 tak, že kladný zůstatek účtu výsledku hospodaření ve výši 109.800,52 Kč (zisk) bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

30/6
VS ČRDM schvaluje rozdělení kladného výsledku hospodaření podle předloženého návrhu.

pro: 54, proti: 0, zdržel se: 0

Předseda informoval delegáty VS o provedeném auditu hospodaření ČRDM z let 2007 a 2008, jejichž výsledek zněl „bez výhrad“.

6. Seznámení s prioritami 2009

Předseda ČRDM seznámil přítomné s krátkodobými prioritami ČRDM pro rok 2009 podle podkladových materiálů.

30/7
VS ČRDM schvaluje Krátkodobé priority ČRDM 2009.

pro: 54, proti: 0, zdržel se: 0

7. Schválení upraveného rozpočtu 2009

30/8
VS ČRDM schvaluje aktualizovaný Rozpočet ČRDM 2009.

pro: 54, proti: 0, zdržel se: 0

8. Zpráva Revizní komise

Předseda informoval přítomné o zvolení nových členů Revizní komise na 6. Kongresu ČRDM (9. 4. 2009). Dále přednesl a okomentoval nejnovější zprávu Revizní komise.

9. Schválení výroční a hospodářské zprávy za rok 2008

30/9
VS ČRDM schvaluje Výroční zprávu za rok 2008.

pro: 56, proti: 0, zdržel se: 0

30/10
VS ČRDM schvaluje Hospodářskou zprávu za rok 2008.

pro: 56, proti: 0, zdržel se: 0

10. Informace z diskuse o změně stanov, diskuse

Pavel Zdráhal (Jihomoravská rada dětí a mládeže) představil kompromisní návrh krajských rad na změnu stanov předložený komisi pro stanovy – vznik Komory krajských rad. Předseda ČRDM vyzval přítomné, aby písemně zaslali kanceláři ČRDM další případné návrhy na změnu stanov.

11. Závěr

Jednání bylo ukončeno v 18:45. Předseda ČRDM poděkoval delegátům za jejich účast.

Zapsali: Mgr. Michaela Přílepková, Marek Krajči

Ověřili za mandátovou komisi:

 • Josef Orgoník (SHČMS)
 • Jiří Peterka (Together Czech Republic)
 • Josefina Kalousová (A-TOM)
Napsal: admin