Valné shromáždění

Zápis a usnesení z 32. Valného shromáždění ČRDM

Zápis a usnesení z 32. Valného shromáždění ČRDM
15. 4. 2010, Senovážné nám. 24, Praha 1

1. Zahájení

Jednání bylo zahájeno v 16:47 přivítáním přítomných delegátů a hostů. Podle prezenční listiny bylo v 16:47 vydáno 59 mandátů, což znamená, že VS je usnášeníschopné. Počet mandátů se zvýšil na 60 (17:15), dále klesl na 56 (18:07) a 55 (18:37), následně na 40 (19:55), čímž VS ztratilo usnášeníschopnost.

2. Volba mandátové a návrhové komise

Předseda ČRDM Aleš Sedláček vyzval zástupce sdružení, aby nominovali členy do mandátové komise.
Nominováni byli:

  • Marie Kalousová (A-TOM)
  • Jana Kučerová (JRDM)
  • Jiří Kučera (Junák – svaz skautů a skautek ČR)

32/1
VS ČRDM schvaluje mandátovou komisi ve složení:
Marie Kalousová (A-TOM)
Jiří Kučera (Junák – svaz skautů a skautek ČR)
Jana Kučerová (JRDM)

pro: 59, proti: 0, zdržel se: 0

3. Schválení programu 32. VS ČRDM

Předseda ČRDM nechal hlasovat o schválení navrhovaného programu.

32/2
VS ČRDM schvaluje navrhovaný program se změnou přehození bodu 6 a 7.

pro: 59, proti: 0, zdržel se: 0

4. Přijetí nových členů

Předseda krátce představil uchazeče o členství v ČRDM – občanské sdružení Rada dětí a mládeže Libereckého kraje (RADAMLK) a občanské sdružení Život trochu jinak. Vzhledem k tomu, že vznikla závažná diskuse kolem detailů stanov sdružení RADAMLK, o přijetí tohoto se uchazeče se nehlasovalo.

32/3
VS ČRDM ukládá Představenstvu ČRDM, aby zjistilo potřebné informace o postavení individuálních členů RADAMLK a předložit žádost o členství znova na program následujícího Valného shromáždění.
pro: 52, proti: 0, zdržel se: 3

Předseda nechal hlasovat o přijetí občanského sdružení Život trochu jinak.

pro: 36, proti: 18, zdržel se: 6
32/4
VS ČRDM přijímá občanské sdružení Život trochu jinak za člena ČRDM.

5. Personální změny v představenstvu a kanceláři

Předseda prezentoval dva zájemce o členství v Představenstvu ČRDM – Michaelu Humlovou (ELSA ČR) a Miroslava Jungwirtha (Pionýr). Navrhovaní kandidáti se krátce představili.

32/5
VS ČRDM jmenuje členkou představenstva Michaelu Humlovou (členka).

pro: 58, proti: 0, zdržel se: 0

32/6
VS ČRDM jmenuje členem představenstva Miroslava Jungwirtha (člen).

pro: 59, proti: 0, zdržel se: 1

Michaela Přílepková informovala o změnách v kanceláři ČRDM. V důsledku nových projektů ČRDM („Finanční gramotnost“, „Strukturovaný dialog“) se zvýšil počet zaměstnanců kanceláře. Změny se dotkly i kmenových zaměstnanců ČRDM – sekretariát, ředitelka kanceláře.

6. Změna stanov

Mandátová komise konstatovala, že je přítomen dostatečný počet mandátu pro změnu stanov (tři pětiny, tedy 47 mandátů). Poznámka: Opravit datum schválení v návrhu změny stanov a změněné stanovy dát jako přílohu zápisu.

32/7
VS ČRDM schvaluje předloženou změnu Stanov ČRDM a pověřuje předsedu ČRDM ohlášením aktualizovaných stanov na Ministerstvo vnitra dle platné právní úpravy do 15 dnů.

pro: 58, proti: 0, zdržel se: 1

Z iniciativy přítomné zástupkyně Asociace debatních klubů vznikla diskuse o způsobu nominace zástupců Komory.

32/8
VS ČRDM ukládá představenstvu, aby do příštího VS svolalo Komoru a iniciovalo debatu o způsobu zastupování Komory na VS.

pro: 46, proti: 0, zdržel se: 9

7. Informace představenstva ČRDM

Michaela Humlová informovala přítomné o změnách ve Statutu Ceny ČRDM Přístav, které schválilo Představenstvo ČRDM.

Dále zazněly informace o nových projektech ČRDM. František Šereda prezentoval tříletý projekt „Finanční gramotnost“ a připravované aktivity v rámci tohoto projektu (desková hra, metodiky, semináře na klíč, interaktivní webové stránky, pilotní akce, možnosti finanční podpory sdružení v rámci projektu).

Aleš Sedláček informoval přítomné o možnostech financování některých aktivit sdružení z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, projektu Klíče pro život a dalších dotačních programů.

Ondřej Šejtka informoval o novém projektu kamchodit.cz, navazujícím na Bambibod. Dále vyzval přítomné ke spolupráci při zjišťování potřebných informací a kontaktů pro naplnění databáze projektu (interaktivní mapa).

Jana Votavová představila projekt „Strukturovaný dialog mládeže“ – mladí lidé mají diskutovat na různých úrovních o tématech místních i evropských, zapojit se má i neorganizovaná mládež (plánované aktivity: ankety, analýzy, open-air akce).

Aleš Sedláček informoval o aktivitě pracovní skupiny Stát: memorandum politických stran o podpoře sektoru sdružení dětí a mládeže, které bylo předjednáno a podepsáno s důležitými demokratickými politickými stranami.

Dále informoval o připravovaných zahraničních aktivitách, jež jsou v jednání: výměna mladých s Egyptem a Tuniskem. Další připravované aktivity: výměna Česko-Německo-Izrael, Česko-Korejská republika. Též informoval o obnovení působení zahraniční komise ČRDM.

8. Schválení upraveného rozpočtu 2010

Předseda Aleš Sedláček informoval o úpravách rozpočtu ČRDM na rok 2010, jež byly nutné v důsledku krácení přidělené dotace od MŠMT.

32/9
VS ČRDM schvaluje upravený rozpočet ČRDM na rok 2010.

pro: 55, proti: 0, zdržel se: 0

9. Zpráva Revizní komise

Předseda revizní komise Mgr. Josef Valter stručně informoval o činnosti Revizní komise ČRDM od minulého VS ČRDM (5. 11. 2009) a konstatoval, že v tomto období nenašla Revizní komise v hospodaření ČRDM nedostatky.

32/10
VS ČRDM bere na vědomí zprávu Revizní komise ČRDM.

pro: 55, proti: 0, zdržel se: 0

10. Schválení výroční a hospodářské zprávy za rok 2009

32/11
VS ČRDM schvaluje Výroční zprávu za rok 2009.

pro: 55, proti: 0, zdržel se: 0

32/12
VS ČRDM schvaluje Hospodářskou zprávu za rok 2009.

pro: 55, proti: 0, zdržel se: 0

11. Diskuse

Mojmír Nováček vznesl připomínku k dopisu ČRDM Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, konkrétně k odstavcům týkajícím se dotování a podpory krajských rad dětí a mládeže a investičních dotací pro lokální sdružení. Vysvětlil význam činnosti krajských rad a obtížnost jejich financování bez prostředků MŠMT. K připomínce se přidala i Jana Kučerová (JRDM). Aleš Sedláček vysvětlil vznik tohoto dopisu a stanoviska, které vzniklo na schůzce členských sdružení ČRDM svolané k této příležitosti. Do diskuse se zapojili další členové VS. Následně se diskutovalo o aktuální situaci krajských rad a jejich financování. Též se diskutovalo o situaci malých sdružení.

Předseda před VS deklaroval, že sepíše návrh dopisu, který bude navazovat na předchozí dopis, pošle ho k připomínkám krajským radám a Představenstvu do 22. 4. 2010. Předseda iniciuje setkání zástupců krajských rad, MŠMT a příslušných krajských odborů.

Pan Remza (AVZO TSČ ČR) informoval o zájmu jejich členů o zapojení do činnosti krajských rad a vyzval krajské rady k podpoře těchto zájemců v jejich snaze.

Předseda Aleš Sedláček informoval, že 24. 4. 2010 se bude hlasovat o přijetí ČRDM do Evropského fóra mládeže.

12. Závěr

Jednání bylo ukončeno v 20:30. Předseda ČRDM poděkoval delegátům za jejich účast.

Zapsali: Mgr. Michaela Přílepková, Marek Krajči

Ověřili za mandátovou komisi:

  • Marie Kalousová (A-TOM)
  • Jana Kučerová (JRDM)
  • Jiří Kučera (Junák – svaz skautů a skautek ČR)
Napsal: admin