Valné shromáždění

Zápis a usnesení z 33. Valného shromáždění ČRDM

Zápis a usnesení z 33. Valného shromáždění ČRDM
4. 11. 2010, Senovážné nám. 23, Praha 1

1. Zahájení

Jednání bylo zahájeno v 16:12 přivítáním přítomných delegátů a hostů. Podle prezenční listiny bylo v 16:12 vydáno 56 mandátů, což postačuje k tomu, aby bylo VS usnášeníschopné. Počet mandátů se změnil na 57 (16:23), dále na 58 (16:27), 60 (16:33), 61 (17:40) a 60 (18:09). Valné shromáždění bylo usnášeníschopné v celém svém průběhu.

2. Volba mandátové a návrhové komise

Předseda ČRDM Aleš Sedláček vyzval zástupce sdružení, aby nominovali členy do mandátové komise.
Nominováni byli:

  • Petr Teringl (Asociace TOM)
  • Ondřej Chobot (Česká tábornická unie)
  • Jana Votavová (Duha)

33/1
VS ČRDM schvaluje mandátovou komisi ve složení:
Petr Teringl (Asociace TOM)
Ondřej Chobot (Česká tábornická unie)
Jana Votavová (Duha)

pro: 56, proti: 0, zdržel se: 0

3. Schválení programu 33. VS ČRDM

Předseda ČRDM nechal hlasovat o schválení navrhovaného programu se změnou – přesunem bodu 11 (Personální změny v představenstvu) za bod 4.

33/2
VS ČRDM schvaluje program 33. VS ČRDM s přesunutím bodu 11 (Personální změny v představenstvu) za bod 4.

pro: 56, proti: 0, zdržel se: 0

4. Přijetí nových členů

Zástupci Českého svazu chovatelů představili svoji organizaci, činnost, kterou provozují s mládeží a zodpověděli dotazy. Předseda nechal hlasovat o přijetí občanského sdružení Český svaz chovatelů.

pro: 58, proti: 1, zdržel se: 1
33/3
VS ČRDM přijímá občanské sdružení Český svaz chovatelů za člena ČRDM.

Přítomný zástupce Občanského sdružení DC (Dancing Crackers) představil své sdružení, které se zabývá pohybovou činností a tancem. Předseda nechal hlasovat o přijetí Občanského sdružení DC.

pro: 59, proti: 0, zdržel se: 1
33/4
VS ČRDM přijímá Občanského sdružení DC za člena ČRDM.

Středočeská rada pro děti a mládež jménem M. Janouška se představila dopisem a omluvila svou neúčast na valném shromáždění. Sdružení DUHA uvedlo opravu jejich vyjádření, že je členem SRDM, DUHA je v SRDM pouze pozorovatelem.

Předseda nechal hlasovat o přijetí občanského sdružení Středočeská rada pro děti a mládež.

pro: 60, proti: 0, zdržel se: 0
33/5
VS ČRDM přijímá občanské sdružení Středočeská rada pro děti a mládež za člena ČRDM.

O.Šejtka představil nepřítomná sdružení Esedra o. s. a Lata – Programy pro ohroženou mládež, které mají obě zájem o vstup do ČRDM; sdružením bude doporučen vstup do příslušných krajských rad.

Předseda nechal hlasovat o přijetí občanského sdružení Esedra o. s.

pro: 0, proti: 36, zdržel se: 24
33/6
VS ČRDM nepřijímá občanské sdružení Esedra o. s. za člena ČRDM.

Předseda nechal hlasovat o přijetí občanského sdružení Lata – Programy pro ohroženou mládež.

pro: 3, proti: 35, zdržel se: 14
33/7
VS ČRDM nepřijímá občanské sdružení Lata – Programy pro ohroženou mládež za člena ČRDM.

Zástupce Sdružení rodičů ZŠ Mohylová představil svoje sdružení. Předseda nechal hlasovat o přijetí organizace Rada rodičů při ZŠ Mohylová – o. p. s.

pro: 0, proti: 37, zdržel se: 23
33/8
VS ČRDM nepřijímá organizaci Rada rodičů při ZŠ Mohylová – o. p. s. za člena ČRDM.

J. Burda krátce pohovořil o významu spolupráce malých sdružení na lokální úrovni a činnosti krajských rad, které tato sdružení propojují s ČRDM. Malé organizace mohou čerpat podobné benefity, jako přímí členové ČRDM, přitom je jim ale bližší daný kraj než celorepubliková problematika.

5. Personální změny v představenstvu a kanceláři

Přítomným se představil navržený kandidát na člena představenstva – Kamil Zeman (Together Czech Republic).

33/9
VS ČRDM jmenuje členem představenstva Kamila Zemana (člen).

pro: 60, proti: 0, zdržel se: 0

Předseda zároveň informoval, že Jiří Peterka se vzdává svého členství v představenstvu ČRDM.

6. Informace představenstva ČRDM (vč. hospodářských)

J. Husák pohovořil o projektu Strukturovaný dialog mládeže – Kecejme do toho, jehož hlavním posláním je zjišťovat názory mladých lidí na aktuální otázky (poplatky na VŠ, legalizace marihuany, státní maturity, apod.).

J. Husák dále informoval o členství ČRDM v Evropském fóru mládeže a aktivitách na evropské úrovni, do kterých se zapojuje. ČRDM podpořila vznik Polské rady dětí a mládeže. Rovněž informoval, že P. Trantina se stal předsedou pracovní skupiny pro legislativní rámec Evropského roku dobrovolnictví 2011.

J.Husák informoval o úspěšném projektu Česko – Německo – Izrael, který proběhl v srpnu – říjnu letošního roku.

Předseda apeloval na sdružení, aby vytipovala mezi svými členy zájemce o účast na zahraničních aktivitách.

O. Šejtka referoval o realizaci bilaterálního výměnného programu mezi ČR a Koreou, přičemž korejská delegace přicestovala do ČR v září a česká delegace by vycestovala do Koreje v průběhu příštího roku. Dále pohovořil o internetovém projektu ČRDM Kamchodit.cz, který poskytuje pomocí webového mapového rozhraní informace o nabídce volnočasových aktivit podle zadané geografické lokace a požádal přítomné o propagaci projektu ve svých sdruženích.

Též prezentoval možnosti právní pomoci sdružením prostřednictvím právního servisu poskytovaného Českou radou dětí a mládeže ve spolupráci s členským sdružením ELSA. O. Šejtka rovněž představil aktuality z projektu Finanční gramotnost – příprava pracovních sešitů a jejich praktické testování ve sdruženích.

M. Jungwirth promluvil o změně a sjednocení e-mailových adres v ČRDM, které jsou k dispozici na stránkách ČRDM. Dále informoval o probíhajících jednáních s marketingovou společností Bohemia Rail, která nabídla slevy na železniční dopravu prostřednictvím smlouvy s ČRDM.

A. Sedláček pohovořil o činnosti pracovní skupiny Stát a sepsání Memorand s předsedy jednotlivých politických stran.

Předseda se spolu se zástupci skupiny Stát v současné době účastní setkání s vybranými poslanci. Dále se sešli ministrem školství Dobešem, který přislíbil spolupráci a nápravu formálních chyb v dotačních programech ministerstva.

Předseda dále informoval o novele hygienické vyhlášky a výsledcích jednání s ministerstvem zdravotnictví. Připravuje se výkladový slovník této vyhlášky.

Pavel Trantina pohovořil o projektu Klíče pro život a o problematice uznávání neformálního vzdělávání a zodpověděl otázky týkající se výběrového řízení na realizaci ověření minimálních kompetenčních profilů v rámci tohoto projektu.

Předseda představil čerpání rozpočtu ČRDM na rok 2010.

33/10
VS ČRDM bere na vědomí čerpání rozpočtu ČRDM na rok 2010.

pro: 61, proti: 0, zdržel se: 0

7. Návrh priorit ČRDM na rok 2011

33/11
VS ČRDM pověřuje předsedu k zorganizování diskuse ke krátkodobým prioritám na rok 2012 a souvisejícího finančního zabezpečení v průběhu září 2011.

pro: 61, proti: 0, zdržel se: 0

Předseda ČRDM seznámil přítomné s návrhem priorit ČRDM na rok 2011.

33/12
VS ČRDM schvaluje Krátkodobé priority ČRDM 2011 podle předloženého materiálu, který je přílohou tohoto zápisu.

pro: 61, proti: 0, zdržel se: 0

8. Návrh rozpočtu na rok 2011

Předseda představil a okomentoval návrh rozpočtu ČRDM na rok 2011.

33/13
VS ČRDM schvaluje rozpočet ČRDM na rok 2011.

pro: 59, proti: 0, zdržel se: 1

9. Schválení výše členských příspěvků na rok 2011

33/14
VS ČRDM schvaluje dle Směrnice pro registraci a platbu členských příspěvků v ČRDM členský příspěvek na rok 2011 ve výši 3 Kč za každého člena do 26 let; zároveň stanovuje minimální výši členského příspěvku za organizaci na 500 Kč.

pro: 60, proti: 0, zdržel se: 0

10. Zpráva Revizní komise

Stručně o činnosti RK ČRDM poinformovala Marie Světničková.

33/15
VS ČRDM bere na vědomí informaci Revizní komise ČRDM, že podrobná revizní správa bude předložena na jarním VS 2011.

pro: 60, proti: 0, zdržel se: 0

11. Představení materiálů k Zákonu o VPO

Předseda informoval o Setkání 2010 v pátek 10. 12. 2010, které bude zaměřeno na legislativu, především na zákon o veřejně prospěšných organizacích.

12. Diskuse

Předseda informoval o své účasti na mezinárodní konferenci v Tunisu a o plánu příští spolupráce s tamními organizacemi, přičemž pilotní spolupráce proběhne jako výměna mezi folklorními soubory.

J. Burda se dotázal na změny v personálním obsazení Kanceláře ČRDM po odchodu ředitelky kanceláře. A. Sedláček informoval, že pozice výkonného ředitele kanceláře nebyla v rámci úsporných opatření obsazena. Řízením kanceláře byla pověřena Petra Chourová v pozici vedoucí kanceláře.

33/16
VS ČRDM pověřuje předsedu, aby uvedl rozdělení pracovních pozic v Kanceláři do souladu se Stanovami, popřípadě aby inicioval změnu Stanov.

pro: 59, proti: 0, zdržel se: 1

13. Závěr

Jednání bylo ukončeno v 18:27. Předseda ČRDM poděkoval delegátům za jejich účast.

Zapsali: Petra Chourová, Marek Krajči

Ověřili za mandátovou komisi:

  • Petr Teringl (Asociace TOM)
  • Ondřej Chobot (Česká tábornická unie)
  • Jana Votavová (Duha)

Krátkodobé priority ČRDM 2011 – příloha k zápisu z 33. VS ČRDM (PDF, 100 kB)

Napsal: admin