Aktuality

Bude mít Česká republika nový zákon pro úpravu dobrovolnictví?!

Dobrovolnictví. Klíčové slovo pro Českou radu dětí a mládeže, kterou tvoří členské organizace, fungující a rozvíjející se na základech dobrovolné práce.

K tématu lepší legislativní úpravy dobrovolnictví, která by odstranila překážky i různý přístup státní správy a přinesla strategickou státní podporu pro udržení a rozvoj dobrovolnictví, se ČRDM vyjadřovala v posledních letech téměř všude, kde byl na diskusi a připomínky prostor. Byla to například Komora mládeže (poradní orgán ministra / ministryně školství), 2. Národní konference o mládeži, abychom uvedli alespoň některé platformy, kde byly předloženy věcné a fundované náměty k novelizaci stávajícího zákona.

Další příležitostí, jak opětovně poukázat na nutné změny, bylo pozvání Mgr. Jitky Gjuričové, ředitelky odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra na pracovní jednání o podobě novely zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, které se konalo 30. července 2008. Pozvány byly zejména organizace, které jsou podle současného zákona tzv. akreditované a využívají podpůrného systému pro přijímaní a hoštění dobrovolníků.

Příslušné oddělení Ministerstva na základě zkušeností s akreditacemi, průběhem dobrovolnické služby a různými kontrolami a šetřeními znovelizovalo speciální část zákona, která tento systém detailně zakotvuje. Naproti tomu skromně a jakoby bojácně byla zpracována obecná část, která měla otevřít cestu pro uznání dobrovolné práce v těch organizacích a programech, které akreditaci nemají. A že jich je! Vždyť současná podoba zákona vylučuje dobrovolnictví s členstvím v neziskové organizaci, takže mimo její působnost stojí většina občanských sdružení, např. sdružení dětí a mládeže. Dále je český zákon naprosto nepropojený s evropskou legislativou a v některých případech je dokonce v rozporu s institutem Evropské dobrovolné služby.

Od roku 2002 doba pokročila a na poli dobrovolnictví jsou nové výzvy, které v některých případech přinesl vývoj, někdy k nám přišly ze zahraničí. ČRDM usiluje o to, aby odpovědi na tyto výzvy byly zapracovány v nové podobě zákona. Kromě toho, že jsme přesvědčeni, že princip členství není v rozporu s principem dobrovolnosti, když se členové věnují veřejně prospěšným činnostem (jako je např. výchova a vzdělávání), je další řada bodů, které mnozí z nás cítí jako slabé stránky pro rozvoj sektoru dobrovolnictví. Jedním z těch často zmiňovaných je zákonné ošetření možnosti vykazovat podle státem stanovené metodiky dobrovolnou práci jako kofinancování grantů a dotací.

Diskuse, která proběhla během pracovního jednání, snad přesvědčila Ministerstvo vnitra, že nevystačí s technickou novelou.

Je třeba dosáhnout systémových a ideových změn a připravit moderní zákon, který bude mezirezortní a dostatečně propojený s ostatní legislativou v ČR. Proklamovaným plánem ministerstva bylo předložit návrh novely vládě do konce roku 2008, během roku 2009 ho nechat projít legislativním procesem a nastavit platnost od roku 2010. Po obsáhlé diskusi se nyní ukazuje, že takový komplex změn pravděpodobně nebude možné ošetřit jen novelou, ale bude lepší vypracovat nový zákon. I když to může přinést delší čekání na výsledek…

Pokud by se rok 2011 stal Evropským rokem dobrovolnictví, mohl by to být krásný dárek pro „naše dobrovolníky“.

Mgr. Michaela Přílepková
ředitelka Kanceláře ČRDM

Napsal: admin