Aktuality

Organizace dětí a mládeže nesouhlasí se zněním tiskové zprávy NKÚ

Šanón kontrola NKÚ

Některé organizace dětí a mládeže – jmenovitě Asociace TOM České republiky, Pionýr a Junák – český skaut – spolu se „střešní“ Českou radou dětí a mládeže nesouhlasí se způsobem, jakým byly podány závěry Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) médiím. Znění tiskové zprávy NKÚ, týkající se výsledků loňské páce kontrolorů provedené u dětských spolků a na Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy, pokládají za velmi jednostranné, vytržené z kontextu, a v některých ohledech bohužel i nepravdivé.

Představitelé výše jmenovaných organizací to uvedli v tomto společném stanovisku:

Tisková zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu interpretuje závěry kontroly provedené v létě 2017 u dětských spolků a na ministerstvu školství velmi jednostranně a vytrženě z kontextu. V některých případech želbohu uvádí nepravdivé skutečnosti.

Ohrazujeme se proti tomu, že MŠMT nemělo pravidla pro poskytování dotací. Pravidla dlouhodobě existují, jsou veřejně přístupná, jsou zpřesňována a jsou dostatečné přísná na to, aby „potrápila“ tisícovky dobrovolníků, kteří se práci s dětmi ve skautských, pionýrských, tábornických, turistických a dalších oddílech věnují a pro která jsou tato pravidla závazná.

Tisková zpráva NKÚ je dokonalou ukázkou dovodné mediální zkratky. Nehovoří o objemech, které byly kontrolovány, a čtenář či posluchač se tak nedozví, že jde o drobné chyby účetní; v řádech přidělených peněz jde o desetiny či setiny procenta.

Jednotlivé spolky mají k dispozici kontrolní protokoly vydané kontrolory. Poměr závěrů, které jsou v nich uvedeny, zcela bez kontrolního nálezu (tedy v pořádku, tzv. čisté) a výčtu opomenutí, je zcela opačný než v mediálně široce publikované zprávě NKÚ.

Jinak řečeno – například u spolku, jemuž kontroloři prověřovali dotace za cca padesát milionů korun a v úředním protokolu vyslovili pětadvacetkrát konstatování pochvalné či neutrální a jednou kritické porušení rozpočtové kázně, ke které došlo účetním omylem, je zveřejněno (a médii převzato) jen a pouze konstatování kritické.

Jsme přesvědčeni, že tímto pro nás nepochopitelným a zkreslujícím výstupem se sníží motivace dobrovolných vedoucích dětských oddílů a skupin nadále se svými svěřenci pracovat.

Za Českou radu dětí a mládeže
Aleš Sedláček, předseda

Za Asociaci TOM České republiky
Tomáš Novotný, předseda

Za Pionýr, z. s.
Martin Bělohlávek, předseda

Za Junáka – českého skauta, z. s.
Bořek Slunéčko, místostarosta

Napsal: Marek Krajči