Odpovědnost za škodu

Pojištění – otázky a odpovědi

Dotaz?

Doba a termíny

Pojištění je roční? Když tedy zašle organizace přihlášku 1. 3. 2015, platí do 1. 3. 2016 nebo do 31. 12. 2015?

Platnost pojištění je vždy v rozmezí jednoho kalendářního roku, tedy pro letošní rok od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015. Ať už se zájemci přihlásí kdykoliv v průběhu tohoto roku, vždy jim bude pojištění platit do 31. 12. 2015. Na další rok je třeba si pojištění sjednat znovu. Pokud chtějí být pojištění celý rok, je třeba se nahlásit koncem roku, který předchází rok, kdy chtějí být pojištění. Termín je stejný jako pro členské organizace ČRDM k zasílání Prohlášení o prodloužení členství v ČRDM na další rok (do 20. prosince).

Jak je to se vstupy do pojištění v průběhu roku? Je to stejné, jako v předchozí smlouvě?

K pojištění je možné se přihlásit kdykoliv v průběhu roku. Pojištění pak platí od chvíle, kdy odešlete přes registr ČRDM přihlášku k pojištění.

Pojištění je možné sjednat i pro instruktory od 15 let?

Ano, pojištění je možné sjednat pro dobrovolníky od 15 let. (Ve smlouvě není žádné věkové ohraničení, takže teoreticky mohou být pojištěné i mladší osoby. Pokud ovšem nemá osoba právní odpovědnost, tak moc nedává smysl ji sjednávat pojištění odpovědnosti.)

Cena a platby

Kolik stojí pojištění na rok?

Úrazové pojištění stojí 17 Kč na osobu. Pojištění odpovědnosti za škodu organizace 3000 Kč / 2650 Kč (podle počtu členů organizace – více než 1000 členů / méně než 1000 členů). Pojištění odpovědnosti dobrovolníka 55 Kč na osobu. Částka za roční pojištění zůstává stejná po celý rok – nevypočítává se poměrná část v případě, že se někdo hlásí později v průběhu roku.

Je pojištění poskytováno zdarma?

Ne tak docela. Do vyčerpání prostředků, které má ČRDM na pojištění vyhrazené, hradí ČRDM:

členským organizacím ČRDM
 • úrazové pojištění
 • pojištění odpovědnosti za škodu organizace
 • pojištění odpovědnosti za škodu dobrovolníka – hlavní vedoucí dětských táborů, osoby pravidelně pracující s dětmi a mládeží, statutární orgány pojištěných organizací. Pojištění těchto osob je vázáno na jejich funkci, či pozici v organizaci, kterou musí být organizace schopna doložit např. formou záznamu v registračním systému apod. Tyto osoby jsou pojištěné bez jmenného seznamu a musí se jednat o osoby z členských organizací ČRDM (jejich počty uvádíte v Prohlášení o prodloužení členství v ČRDM na konci roku).
členským organizacím krajských rad
 • úrazové pojištění
 • pojištění odpovědnosti za škodu organizace
 • pojištění odpovědnosti za škodu dobrovolníka – hlavní vedoucí dětských táborů, osoby pravidelně pracující s dětmi a mládeží, statutární orgány pojištěných organizací. Pojištění těchto osob je vázáno na jejich funkci, či pozici v organizaci, kterou musí být organizace schopna doložit např. formou záznamu v registračním systému apod. Tyto osoby jsou pojištěné bez jmenného seznamu a musí se jednat o členy členských organizací krajských rad.
ostatním organizacím pracujícím s dětmi a mládeží
 • úrazové pojištění – pouze organizacím, které obdrží státní dotaci MŠMT
 • pojištění odpovědnosti za škodu organizace – pouze organizacím, které obdrží státní dotaci MŠMT
 • pojištění odpovědnosti za škodu dobrovolníků – 1 osobu (statutára), pouze organizacím, které obdrží státní dotaci MŠMT

VŠE OSTATNÍ SI ORGANIZACE HRADÍ SAMY.

Předmět pojištění (ÚRAZOVÉ)

U úrazového pojištění je uvedeno, že se musí jednat o „akce spjaté s činností organizace“ a pak jsou vyjmenovány pouze sportovní činnosti. Jaký je postup, když se někdo zraní například na koncertě námi pořádaném (či na školení, v mateřském centru či na jiné podobné nesportovní akci)?

Do úrazového pojištění jsou zahrnuty všechny aktivity, které jsou uskutečňovány v rámci činností, které organizace vykonávají v souladu se svým posláním nebo v souvislosti s ním. Výčet aktivit uvedený na našich internetových stránkách jsou příklady.

Pořádáme letní dětský tábor s koňmi. Účastníci se o ně budou starat, ale také jezdit. U výcviku budou dva kvalifikovaní cvičitelé jezdectví (tj. osvědčení uznané MŠMT), kteří si za to přes živnost nechají i něco zaplatit. Zahrnuje pojištění u Kooperativy na tábory i tento druh sportu?

Úrazové pojištění se vztahuje na úrazy, ke kterým dojde při všech aktivitách uskutečňovaných v rámci činností, jež pojištěné organizace vykonávají v souladu se svým posláním nebo v souvislosti s ním (aktivity v rámci oddílových schůzek, výprav, táborů, jako např. turistika, cyklistika, horolezectví, plavání, kanoistika, rafting a další vnitřní a venkovní aktivity jako festivaly, koncerty, drakiády apod.

Dívenka si při pádu urazila část zubu. Plní pojišťovna i toto? Má to smysl vůbec řešit?

Má to smysl řešit. Zuby nejsou vyňaté. Záleží na tom, k jakému poškození zubů došlo. Pokud to bude posouzeno jako trvalý následek, pak by se na ztrátu zubu nebo ztrátu části zubu, má-li za následek ztrátu vitality zubu, mělo vztahovat pojistné plnění. Na denní odškodné vzhledem k tomu, jak je nastavené a k tomu, jakou máme karenční dobu v naší smlouvě, nejspíš nárok nebude. V oceňovací tabulce jsou tyto informace uvedené. Procenta a částky plnění najdete v pojistné smlouvě.

Předmět pojištění (ODPOVĚDNOST)

Co (resp. koho) kryje pojištění odpovědnosti organizace, co by nebylo zároveň kryto pojištěním odpovědnosti zaměstnance?

Na pojištění odpovědnosti za škodu organizace a pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnance jsou v podstatě dvě různé smlouvy. Liší se tím, kdo je pojištěný a činnostmi a vztahy, které jsou pojištěné.

V rámci pojištění odpovědnosti za škodu organizace jsou pojištěné organizace a dobrovolní pracovníci – tedy osoby vykonávající činnost ve prospěch organizace bez nároku na finanční odměnu.

Pojištění se vztahuje na činnosti nebo vztahy uvedené ve stanovách či jiné zakládací listině.

Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou:

 • jinému z důvodu zanedbání náležitého dohledu nad osobou, která mu byla svěřená do péče,
 • osobě svěřené do péče pojištěného z důvodu zanedbání náležitého dohledu,
 • osobě svěřené do péče způsobenou pojištěným,
 • jinému při uskutečňování činnosti pojištěného a v souvislosti s ní.

Pojištěnými v rámci pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnance jsou jednotliví zaměstnanci organizací. Pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnavateli.

Co znamenají písmena S, S1, M atd. u pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnanců?

Na první straně formuláře přihlášky k pojištění zaměstnanců je tabulka, kde jsou rozepsané typy pojištění S, S1, S2…, podle toho co pojištění zahrnuje.

Např. typ S má limit pojistného plnění 50.000 Kč a nezahrnuje připojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti se ztrátou věci a připojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s řízením dopravního prostředku. Pokud se rozhodnete pro tento typ pojištění, zaplatíte za zaměstnance roční pojistné 500 Kč.

Skupiny pojištění S a M jsou určeny pro zaměstnance organizace, skupiny pojištění D jsou určeny pro pracovníky na dohodu o provedení práce.

Můžete mít pro každého zaměstnance jiný typ pojištění, např. podle rozsahu jeho činnosti. Je jen na Vás, jaký typ pojištění si vyberete.

Napsal: Marek Krajči