Úrazové pojištění

Průběžná zpráva o úrazovém pojištění 2004

Hana Konopiská

V uplynulých dnech jsme vás informovali o problematice úrazového pojištění v roce 2004 a možnostech přihlásit se k pojistce, zejména s ohledem na likvidaci Kruhu sdružení dětí a mládeže (viz Pokyny k úrazové pojistce na www.adam.cz anebo www.crdm.cz).

Nabízím vám malé shrnutí a odpovědi na vaše nejčastější dotazy.

Do pojistné smlouvy úrazové jsou zahrnuta všechna členská sdružení ČRDM (s výjimkou krajské rady RADAMBuK, na niž se pojistka nevztahuje). Žádné ze sdružení ČRDM nevyjádřilo svůj úmysl nebýt pojištěno.

K pojistné smlouvě se přihlásilo 17 sdružení Kruhu, z toho 14 splnilo obě podmínky (tj. písemně se přihlásit a uhradit pojistné za členy nad 26 let) a je již zařazeno do seznamu pojišťovaných sdružení. Jsou to: Československý zálesák, DUHA, Expedice NATURA, Klub mladých cestovatelů, Kruh přátel Libertinu, Oblastní koordinační centrum JUVENA Jihlava, Prázdninová škola Lipnice, Sdružení dětí a mládeže TILIA, Sdružení FILIA, Sdružení přátel Jaroslava Foglara, Sdružení rodičů a přátel Domu dětí a mládeže, Sdružení ULITA, Společenství Romů na Moravě, Středisko Radost.

K pojistné smlouvě se přihlásila všechna tři sdružení Seskupení, z toho zatím jen 1 sdružení splnilo obě podmínky a je zařazeno do seznamu pojišťovaných sdružení: Dodge City.

K pojistné smlouvě se tradičně přihlásila dvě sdružení nezastřešená, z toho Táborité – sdružení Žlutého kvítku již obě podmínky splnili a jsou do seznamu zařazeni.

Uvedený stav je k 20. lednu 2004 (díky zavedenému internetbankingu sleduje Kancelář ČRDM platby pojistného průběžně). Termín splnění podmínek je do 23. ledna t. r.


A teď již k nejčastějším dotazům sdružení KSDM a Seskupení:

 • Proč musíme platit pojistné za členy nad 26 let, když jsme loni nemuseli?
  Omyl. Museli. Ale nezaplatili. Bývalý prezident a bývalý viceprezident KSDM si vydobyli uvedení Kruhu v záhlaví smlouvy, což jim umožnilo vlastní administraci pojistky (tedy ne přes Kancelář ČRDM), a tudíž deformující výklad pojistné smlouvy jejich členským sdružením. Význam pojistné smlouvy úrazové tkví v tom, že pojišťuje nejen členy sdružení, ale i účastníky jejich akcí. Zahrnuje tedy i ty účastníky, kteří nejsou členy sdružení. Vzhledem k tomuto mimořádně výhodnému a zcela neběžnému charakteru této úrazové smlouvy se výše pojistného odvíjí nikoli od počtu pojištěných osob (ten je mnohonásobně vyšší), ale od souhrnného počtu osob pojištěných sdružení. Navíc si uvědomme, že pojišťovna nepožaduje aktualizované jmenné seznamy členů sdružení, jak bývá běžným zvykem u pojišťovacích ústavů, ale pouze seznam pojišťovaných sdružení s počtem členů. Z těchto důvodů je požadavkem naší solidnosti jako smluvního partnera, aby každé sdružení zaplatilo částku, která odpovídá skutečnému počtu jeho členů. Tuto podmínku beze zbytku dodržují všechna členská sdružení ČRDM.
 • Proč je podmínkou připojení se k úrazové pojistce úhrada pojistného za členy nad 26 let k určitému termínu?
  ČRDM nemůže případnou platební nekázní sdružení Kruhu a Seskupení ohrozit existenci úrazové pojistky pro svá vlastní členská sdružení ani nehodlá hradit pojistné za členy KSDM a Seskupení nad 26 let ze svých vlastních prostředků. Jakkoli chápe složitost situace sdružení Kruhu dané i jejich dlouhodobou dezinformovaností v úrazovém pojištění. Nicméně na pováženou je, že dle údajů Generali i samotného Kruhu sdružení dětí a mládeže, resp. Seskupení uhradilo v loňském roce pojistné za členy nad 26 let pouze 9 sdružení Kruhu ze 46 a ze tří sdružení Seskupení pak ani jedno!
  Naproti tomu ČRDM nabízí hrazení všech úkonů spojených s administrací úrazové pojistky na své vlastní náklady a rovněž pro všechny bezplatný informační servis k pojistce. Navíc sdružení úrazově pojištěná mohou v daném roce využívat i cestovního pojištění na základě pojistné smlouvy mezi ČRDM a Generali (viz www.crdm.cz, oddíl Pojištění).
 • Proč ČRDM stanovila 23. leden jako konečný termín platby pojistného členů nad 26 let pro sdružení Kruhu a Seskupení?
  ČRDM konzultovala problematiku úrazové pojistky s MŠMT. Tento termín byl stanoven ze dvou důvodů: pojistná smlouva předpokládá existenci seznamu sdružení (viz čl. V., odst. 3 a čl. II., odst. 1), zejména proto, aby bylo možno stanovit, kdo je pojištěnou osobou. Jelikož se smlouva sjednává s účinností od 1. ledna 2004, měla už mít tímto datem Generali seznam k dispozici. Vzhledem k situaci se ČRDM dohodla s Generali na posunutí termínu na konec ledna. Ještě předtím však seznam musí projít odsouhlasením MŠMT. Druhým důvodem je fakt, že kopie pojistné smlouvy spolu se seznamem pojištěných sdružení verifikovaným MŠMT je pro vedoucího oddílu jediným dokladem vůči rodičovské veřejnosti, že jsou děti úrazově pojištěny. Proto je nutno, aby sdružení měla k dispozici kopie smluv co nejdříve a proces zbytečně neuvízl na administrativních průtazích. Ostatně členská sdružení Kruhu již byla o této situaci informována dopisem tehdejšího člena Republikové rady Kruhu Ondřeje Pohanky počátkem prosince s tím, že termín splnění podmínek pro začlenění do úrazové pojistky stanovil na 15. prosinec 2003. ČRDM pouze prodloužila termín na maximální možnou hranici, tj. do 23. ledna 2004.

S jakýmikoli dotazy ohledně úrazového pojištění se obracejte na Hanu Konopiskou, zást. ředitele Kanceláře ČRDM, tel. 234 621 209, fax 234 621 541, e-mail: zastcrdm@adam.cz. Bývalá sdružení KSDM, resp. Seskupení hlásící se do ČRDM se mohou též informovat na využití rámcové odpovědnostní pojistky za škodu. Veškeré informace o pojištění naleznete též na www.crdm.cz, oddíl Pojištění.

Napsal: admin