Valné shromáždění

Příloha k usnesení 17. valného shromáždění ČRDM

V Praze 13. 10. 2003

Valné shromáždění České rady dětí a mládeže, konané dne 9. října 2003 v Praze, přijalo jednomyslně následující stanovisko k navrhovanému zákonu o práci s dětmi a mládeží:

Pro postoj České rady dětí a mládeže (ČRDM) k navrhovanému zákonu o práci s dětmi a mládeží a o změně některých zákonů je rozhodující

  1. jak má být chápáno ustanovení § 10 odst. 2.
    ČRDM má za to, že toto ustanovení nemůže být chápáno jako stanovení obecné povinnosti, ale pouze jako jedna z podmínek pro to, aby práce splňovala znaky soustavné dobrovolné práce s dětmi ve smyslu tohoto zákona se všemi z toho plynoucími důsledky. Pro tento výklad § 10 svědčí nejen některé další části zákona, ale zejména to, že jiné chápání by bylo ve zjevném rozporu se čl. 20 Ústavní listiny práv a svobod. Z těchto důvodů doporučuje ČRDM znění § 10 upřesnit.
  2. vyváženost podpory výchovné činnosti a restrikce s ní spojené
    ČRDM vnímá předložené znění zákona jako poměrně vyvážené, kde míra přínosu pro dobrovolnou práci s dětmi a mládeži vyvažuje restrikce na tuto činnost vztažené. Pokud by ovšem tato rovnováha měla být narušena v dalším projednávání zákona, považovala by jej ČRDM za škodlivý pro dobrovolnou práci s dětmi a mládeží.

Aleš Kroutil
předseda návrhové a mandátové komise VS

Napsal: admin