Valné shromáždění

Usnesení 15. valného shromáždění České rady dětí a mládeže

VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ:

 1. volí mandátovou komisi ve složení:
  • Jakub Kořínek
  • Petr Krampl
  • Zbyněk Šolc

 2. schvaluje
  • program jednání včetně pilného návrhu (koncepce časopisu ARCHA pro rok 2003) zařazeného jako bod 9
  • novelizaci Jednacího řádu valného shromáždění ČRDM (viz příloha 1)
  • novelizaci Stanov ČRDM ve znění, které je přílohou 2 tohoto zápisu
  • novelizaci Směrnice pro registraci a platbu členských příspěvků v ČRDM (viz příloha 3)
  • výši členských příspěvků pro rok 2003 3 Kč za individuálního člena do 26 roků
  • Petra Baláše za člena představenstva ČRDM
  • Jindřicha Červenku za člena revizní komise ČRDM
  • předloženou koncepci Časopisu ARCHA pro rok 2003 včetně vznesených připomínek
   Za prioritní témata jsou považována tato:
   • Morální výchova není moralizování
   • K čemu jsou nám Střechy?
   • Spolupráce se školou
   • Vlastenectví – úkol nebo přežitek?
   • Handicapovaní mezi námi
   • Vzdělávání vedoucích ve sdružení dětí a mládeže

 3. přijímá za svého člena občanské sdružení Hnutí Brontosaurus a SVČ Pohoda při Slezské diakonii.
 4. bere na vědomí
  • zprávu mandátové komise, že na jednání je přítomno 22 zástupců s právem hlasovat a dalších 12 hlasů je zastoupeno prostřednictvím plné moci. Celkem tedy 34 platných hlasů ze 42 mandátů – VS je usnášeníschopné.

   dále bere na vědomí informace o:

  • úrazové pojistce pro rok 2003
  • propagaci Ceny ČRDM „PŘÍSTAV“
  • prezentačních akcích ČRDM
  • možnostech získat publikaci „Bezpečnostní pravidla činností s dětmi a mládeží“

Usnesení bylo přijato v Praze dne 28. 11. 2002

Zapsal: Petr Krampl

Ověřil: Jakub Kořínek

Napsal: admin