Valné shromáždění

Usnesení 19. valného shromáždění České rady dětí a mládeže

Jednání bylo zahájeno v 16:45

VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ:

 1. volí mandátovou komisi ve složení:
  • Lenka Semotánová
  • Marek Fajfr
  • Jakub Kořínek

 2. bere na vědomí
  • zprávu mandátové komise, že na počátku jednání bylo přítomno 31 zástupců s právem hlasovat a dalších 28 hlasů je zastoupeno prostřednictvím plné moci.
   Celkem je tedy ve chvíli zahájení 59 platných hlasů ze 72 mandátů – VS je usnášeníschopné (v průběhu počet kolísal od 59 do 63 platných hlasů).
   Dále jsou kromě 12 hostů přítomni 2 zástupci komory členů.
   Po přijetí nových členů se zvyšuje počet zástupců s právem hlasu přítomných na VS na 62 z celkového počtu 75 možných zástupců s právem hlasu.

 3. schvaluje
  předložený program jednání se zařazením těchto pilných návrhů:
  • přihlášky za členy ČRDM;
  • návrh na doplnění Představenstva ČRDM;
  • Výroční zprávu ČRDM, Hospodářskou zprávu ČRDM, návrh rozpočtu ČRDM na rok 2004;
  • návrh na změnu Stanov ČRDM

 4. přijímá po předložení a doporučení Představenstvem ČRDM za členy ČRDM občanské sdružení BOII; občanské sdružení FILADELFIE; Poškolák o.s.; Studentský klub Katolického gymnázia HALAHOJ; Projekt Odyssea; Sdružení turistických a tábornických oddílů; Duha; ELSA; Junior klub křesťanských demokratů; Mladí evropští demokraté; Mladí konzervativci; Mladí sociální demokraté
 5. bere současně na vědomí, že občanská sdružení AMAVET, OKC Juvena Jihlava, Pražské ekologické centrum a Sdružení amatérských novinářů, která se mohla na základě sloučení NICEM s ČRDM k 1. 6. 2003 stát dle právního výkladu členy ČRDM, nereagovala v určeném termínu na písemnou výzvu ČRDM, a proto jejich členství dle Stanov ČRDM čl. 4, odst. 8 zaniká.
 6. jmenuje na návrh předsedy ČRDM další členy Představenstva ČRDM:
  Lenku Semotánovou (SHČMS), Ing. Josefa Výprachtického (Junák), Ondřeje Pohanku (Duha), Davida Čermáka (Junior klub křesťanských demokratů).

 7. schvaluje:
  • Výroční zprávu ČRDM za rok 2003;
  • Hospodářskou zprávu ČRDM za rok 2003;
  • dle Směrnice pro registraci a platbu členských příspěvků v ČRDM členský příspěvek na rok 2004 ve výši 3,– Kč za každého člena do 26 let;
  • návrh rozpočtu ČRDM na rok 2004
  • návrh na změny Stanov ČRDM s připomínkami – viz příloha

 8. bere na vědomí informace:

  YMCA v ČR principiálně nesouhlasí s členstvím politických sdružení v ČRDM.

Usnesení bylo přijato v Praze dne 6. dubna 2004 v 19.15

Příloha: Stanovy ČRDM schválené 19. VS

Za správnost:

Lenka Semotánová

Marek Fajfr

Jakub Kořínek

Podpisy
Napsal: admin