Valné shromáždění

USNESENÍ 20. valného shromáždění České rady dětí a mládeže

Jednání bylo zahájeno v 16:40 hod

VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ:

 1. volí mandátovou komisi ve složení:
  • Aleš Kroutil
  • Vojtěch Brouček
  • Martin Kříž (63-0-1)

 2. schvaluje:
  • předložený program jednání s vložením bodu 9 – Daňové asignace (64-0-0)
  • změny Jednacího řádu VS a Směrnice pro registraci a platbu členských příspěvků navazující na novelu Stanov ČRDM z dubna 2004 (64-0-1)
  • na základě návrhu předsedy ČRDM za člena představenstva ČRDM Šimona Pokorného (62-0-3)
  • priority činnosti ČRDM v roce 2005 (podle materiálu „Podklady pro rozhodování o projektech na rok 2005“) (62-0-0)
  • aby projekty ČRDM pro rok 2005 zahrnovaly (ve smyslu materiálu „Podklady pro rozhodování o projektu na rok 2005“):
   Úrazové pojištění
   Správu internetové sítě v AB Senovážné náměstí
   Kancelář
   Zahraniční aktivity
   Bambiriádu
   Pravidelná setkání s VIP (společně s Národním parlamentem dětí a mládeže)
   Publikaci „Město dětem“
   Semináře (včetně semináře v Senátu a na CVVZ)
   ARCHU
   ADAM (60-0-0)
  • stanovisko vyjádřené Představenstvem ČRDM 24. 6. 2004:
   P ČRDM pokládá daňové asignace za další možný způsob financování činnosti sdružení dětí a mládeže. Jsme přesvědčeni, že tento způsob může být pouze doplňkový a v žádném případě nenahrazuje přímou podporu státu, která je pro naše sdružení zásadní. Pokud by zavedení asignací mělo přispět k omezování této podpory, nepovažujeme jejich zavedení pro naše sdružení za prospěšné. (36-28-0)

   Minoritní votum:
   Proti tomuto usnesení o daňových asignacích byla sdružení FoS, Duha, Pionýr, Sdružení hasičů ČMS. Tato sdružení registrují 38,72 % individuálních členů členské základny.

 3. stanovuje dle Směrnice pro registraci a platbu členských příspěvků členský příspěvek na rok 2005 ve výši 3,50 Kč na člena do 26 let včetně. (28-27-7)
 4. přijímá po předložení a doporučení představenstvem ČRDM za členy ČRDM občanská sdružení Klub přátel umění v ČR (60-0-3), AFS Mezikulturní programy (63-0-0), Duhoví kamarádi (59-0-4) a Koala (57-0-6); na základě rozpravy na VS přijímá za člena ČRDM Jihomoravskou radu dětí a mládeže (29-1-34).
 5. bere na vědomí:
  • zprávu mandátové komise, že na jednání je přítomno 37 zástupců s právem hlasovat a dalších 26 hlasů je zastoupeno prostřednictvím plné moci. Celkem tedy ve chvíli zahájení je 63 platných hlasů ze 76 mandátů – VS je usnášeníschopné (v průběhu počet kolísal od 54 do 65 platných hlasů).
  • zprávu Revizní komise (65-0-0)
  • zprávu o dosavadním hospodaření ČRDM v roce 2004 (65-0-0)
  • obsah rozpravy k problému daňových asignací na jednání 20. VS ČRDM (54-0-0)

 6. dále bere na vědomí informace o:
  • pojistkách uzavíraných prostřednictvím ČRDM, zejména informace o úrazové pojistce na rok 2005 a 2006
  • informaci o soutěži Má vlast v srdci Evropy
  • nabídkách software
  • nabídkách prezentačních materiálů
  • možnostech informačních internetových stránek http://www.adam.cz a http://www.kormidlo.cz
  • vyhlášeném výběrovém řízení na funkci ředitele kanceláře
  • vývoji ohledně objektů FDM(L)
  • situaci sdružení Malý Princ

Usnesení bylo přijato v Praze dne 14. 10. 2004 v 19.45

Za správnost:

Aleš Kroutil

Vojtěch Brouček

Martin Kříž

Napsal: admin