Valné shromáždění

Usnesení 8. valného shromáždění ČRDM, konaného dne 10. června 2000 v Praze („jarní“ zasedání)

Valné shromáždění:

 1. schvaluje jednací řád tak, jak byl předložen představenstvem ČRDM;
 2. volí návrhovou a mandátovou komisi ve složení:
  • Miroslav Mašek (Pionýr),
  • Evžen Pour (AVZO ČR),
  • Tomáš Řehák (Junák).
 3. bere na vědomí zprávu mandátové a návrhové komise, že je VS v okamžiku zahájení usnášeníschopné, neboť je přítomno či zastoupeno 21 mandátů z 27 oprávněných.
 4. přijímá za:
  • řádného člena občanské sdružení – Príma děti,
  • mimořádného člena občanské sdružení – Mezinárodní cena mládeže v ČR.
 5. bere na vědomí informace představenstva o:
  • pojištění,
  • jednáních ve věci FDM,
  • seminářích organizovaných ČRDM,
  • akci „Bambiriáda 2000”.
 6. schvaluje pořádání Bambiriády 2001 jako celorepublikové akce realizované na 3 úrovních:
  1. celostátní – centrální úroveň v Praze s maximální organizační a finanční podporou orgánů ČRDM,
  2. krajská s propagační a finanční podporou orgánů ČRDM,
  3. v místech s propagační podporou orgánů ČRDM.

  Finanční prostředky získané centrálně ze strany ČRDM nebudou využity na úhradu nákladů jednotlivých sdružení, ale především na zajištění vhodné propagační podpory.

  doporučuje:

  • požádat zaštiťující osobnosti o podpis dopisu adresovaného starostům a zastupitelstvům obcí a měst se žádostí o podporu a záštitu v místech. Obrátit se se žádostí o spolupráci na Svaz měst a obcí.
  • zajistit dostatečnou vnitřní propagaci akce.

  ukládá:

  • zajistit zpracování a koordinaci projektu Bambiriáda 2001,
  • zajistit 1. 9. 2000 odeslání informací na všechna členská sdružení
   Zodpovídá: představenstvo
 7. přijímá následující pozměňující návrhy k předložení návrhu stanov:
  1. čl. 6 odst. (1b) se doplňuje takto: členové VS musí být mladší 35 let v den konání VS s tím, že členská sdružení podle možností delegují zástupce mladší 26 let,
  2. čl. 13 odst. (1a) a (2) se mění takto: (1a) Do konce roku 2001 se neuplatní ustanovení čl. 5 odst. (1b) o věkovém limitu členů VS pro ty členy VS, kteří jsou v této funkci k 10. 6. 2000. (2) Do konce roku 2002 se neuplatní ustanovení čl. 6 odst. (2a) o věkovém limitu členů představenstva pro ty členy představenstva, kteří jsou v této funkci k 10. 6. 2000.
 8. přijímá se změnami uvedenými v usnesení 7 návrh novely stanov předložený Junákem – svazem skautů a skautek.
 9. přijímá návrh Jednacího řádu VS ČRDM, tak jak byl předložen Junákem – svazem skautů a skautek s následujícím doplněním v bodu 4. 1: „… dokumentaci jednání (s výjimkou jednání ve skupinách dle 4. 7)“.
 10. ukládá představenstvu dopracovat výroční zprávu, kterou VS schvaluje s následujícími připomínkami:
  • je zapotřebí doplnit do hospodářské části vnitřní audit (zprávu RK ČRDM) o hospodárném využití prostředků,
  • je zapotřebí detailněji rozvést hospodářskou část s tím, že jednotlivé akce (Bambiriáda,…) budou uvedeny odděleně od vnitřní režie ČRDM,
  • je zapotřebí zajistit atraktivní formu výroční zprávy.
 11. schvaluje na základě doporučení kongresu ČRDM dokument „Strategie ČRDM pro léta 2000 až 2005“ tak, jak jej zpracovala stálá pracovní skupina pro strategii vytvořená valným shromážděním ČRDM. Dokument je schválen jako pracovní podklad, který bude tato pracovní skupina dále dopracovávat podle vznesených připomínek. Pracovní skupině se za tím účelem dovoluje kooptovat další členy. Představenstvu se ukládá utvořit komise, které budou – v součinnosti s pracovní skupinou VS – prohlubovat jednotlivé klíčové oblasti strategie.
 12. schvaluje Revizní řád ČRDM tak, jak jej předložil Pionýr s tím, že v bodě 2 se upravuje „minimálně tři členy“ na „minimálně pět členů“.

Usnesení bylo přijato dne 10. 6. 2000.

Napsal: admin