Valné shromáždění

Usnesení mimořádného 3. valného shromáždění ČRDM, konaného dne 25. února 1999 v Praze

Valné shromáždění ČRDM:

 1. bere na vědomí:
  1. informaci o účetní uzávěrce.

 2. schvaluje:
  1. zprávu mandátové komise, která konstatovala, že je přítomno 23 oprávněných delegátů z 24 a že VS je usnášeníschopné v souladu se stanovami;
  2. změny ve Stanovách ČRDM;
  3. nové členy ČRDM:
   1. Asociace debatních klubů,
   2. Asociace středoškolských klubů ČR,
   3. Informační centrum oddílů a klubů,
   4. Salesiánské kluby mládeže,
   5. Sdružení klubů správných kamarádů ČR;
  4. nového mimořádného člena ČRDM:
   Mládež Českého červeného kříže;
  5. přistoupení nové spolupracující a podpůrné instituce:
   Sdružení pracovníků DDM v ČR;
  6. návrh rozpočtu ČRDM na rok 1999, s podmínkou, že objem navržených mzdových prostředků je nepřekročitelný, a dále s připomínkami;
  7. rozhodnutí podat přihlášku ČRDM do Evropského fóra mládeže.

 3. volí:
  1. členy pracovních komisí VS:
   • mandátovou a návrhovou ve složení:
    Pavel Trantina (Junák),
    Michal Drba (A-TOM),
    Ondřej Knotek (Pionýr).

 4. rozhodlo:
  o vytvoření další komory mimořádných členských sdružení – pro sdružení pracující s dětmi a mládeží (hlasování: všichni pro).

 5. ukládá:
  1. svolat schůzky komor členských sdružení;
   Zodpovídá: předseda ČRDM, výkonný ředitel
   Termín: do 30. 04.
  2. zajistit rozšíření informačního toku i pro nová členská sdružení;
   Zodpovídá: předseda ČRDM, výkonný ředitel
   Termín: ihned
  3. svolat „jarní“ zasedání VS;
   Zodpovídá: předseda ČRDM
   Termín: nejpozději do konce června
  4. dopracovat vnitřní předpisy ČRDM (řády Kanceláře ČRDM, platový, organizační řád) a předložit ke schválení VS;
  5. předložit přehlednou tabulku účetní závěrky (s popisem účtů);
   Zodpovídá: výkonný ředitel
   Termín: „jarní“ zasedání VS
  6. uvádět všechna přijatá rozhodnutí v zápise z jednání představenstva, zajistit všem členům ČRDM přístup k informacím o činnosti ČRDM zveřejněním všech přijatých dokumentů, včetně zápisů z jednání představenstva a průběžnou aktualizací informačních stránek na internetu
   (hlasování: 1 proti, 1 se zdržel, všichni ostatní pro).

Usnesení bylo přijato v 19:50 hodin.

Napsal: admin