Valné shromáždění

Zápis a usnesení 28. Valného shromáždění České rady dětí a mládeže

Zápis a usnesení 28. Valného shromáždění
České rady dětí a mládeže
17. 4. 2008, Senovážné náměstí 23, Praha

1. Zahájení

Valné shromáždění bylo zahájeno v 16:50.

Podle prezenční listiny bylo v okamžiku zahájení vydáno 61 mandátů, což postačuje k tomu, aby bylo VS usnášeníschopné. Během jednání kolísal podle záznamů mandátové komise počet mandátů mezi 64 a 52, Valné shromáždění bylo po celou dobu usnášeníschopné.

2. Volba mandátové komise

Předseda vyzval zástupce sdružení, aby nominovali členy do mandátové komise.
Nominováni byli:

  • David Yilma (Junák – svaz skautů a skautek ČR)
  • Dalimil Toman (Jihomoravská rada dětí a mládeže)
  • Ondřej Šejtka (A-TOM)

Usnesení 28/1
Valné shromáždění ČRDM schvaluje navržené členy mandátové komise.
proti: 0, pro: většina

3. Schválení programu 28. VS ČRDM

Předseda ČRDM nechal hlasovat o změnách programu. Jedná se o doplnění bodu 6 o zprávu předsedkyně Revizní komise, změna bodu 10 na informační s časovou dotací 10 minut a zařazení nového bodu s pilným návrhem SHČMS před bod 8.

Usnesení 28/2
Valné shromáždění ČRDM schvaluje navrhovaný program.
proti: 0, pro: 62, zdržel se: 0

4. Přijetí nových členů

Usnesení 28/3
Valné shromáždění ČRDM neschvaluje přijetí sdružení Kazimírka za člena ČRDM.
pro: 6
proti: 25
zdržel se: 31

Usnesení 28/4
Valné shromáždění ČRDM přijímá sdružení Velký vůz za člena ČRDM.
pro: 50
proti: 0
zdržel se: 12

5. Závěrečné informace o činnosti odstupujícího představenstva

K předneseným informacím nebylo přijato žádné usnesení.

6. Schválení Výroční zprávy a Hospodářské zprávy za rok 2007

Usnesení 28/5
Valné shromáždění ČRDM schvaluje Výroční zprávu ČRDM za rok 2007.
pro: 64
proti: 0
zdržel se: 0

Usnesení 28/6
Valné shromáždění ČRDM schvaluje Hospodářskou zprávu za rok 2007.
pro: 64
proti: 0
zdržel se: 0

7. Návrh rozpočtu ČRDM na rok 2008

Usnesení 28/7
Valné shromáždění ČRDM schvaluje rozpočet ČRDM na rok 2008.
pro: 64
proti: 0
zdržel se: 0

8. Návrh udělení mimořádného ocenění Cenou Přístav

Usnesení 28/8
Valné shromáždění ČRDM schvaluje navrhovanou výjimku ze Statutu Ceny Přístav ČRDM a schvaluje 10 navržených osobností státní správy na udělení mimořádné Ceny Přístav ČRDM k 10-ti letům ČRDM.
pro: 57
proti: 0
zdržel se: 7

Rozhodnutí o příležitosti, při které se ocenění udělí, přechází na základě indikativního hlasování na nově jmenované Představenstvo ČRDM.

9. Volba předsedy ČRDM

Předseda vyzval zástupce sdružení, aby nominovali členy do volební komise.
Nominováni byli:

  • Hana Konopiská (Duha)
  • Jaroslav Hlávka (Pionýr)
  • Petr Krampl (Junák – svaz skautů a skautek ČR)

Usnesení 28/9
Valné shromáždění ČRDM schvaluje navržené členy volební komise.
Pro: 61
proti: 0
zdržel se: 3

Usnesení 28/10
Valné shromáždění volí Aleše Sedláčka předsedou ČRDM.

O průběhu volby a volebních výsledcích byl pořízen zvláštní zápis, který je přílohou zápisu z Valného shromáždění.

10. Jmenování představenstva ČRDM

Usnesení 28/11
Valné shromáždění jmenuje členy/členky představenstva v navrženém složení: Mgr. Jan Cieslar (1. místopředseda), Ondřej Šejtka (místopředseda), Pavel Trantina (člen), Mgr. Ondřej Chobot (člen), Jana Jílková (členka), Ing. Martin Kříž (člen), Martin Paclík (člen).
Pro: 53
proti: 1
zdržel se: 5

11. Podklady pro další diskusi o změně Stanov ČRDM.

K předneseným informacím nebylo přijato žádné usnesení.

12. Lokalizace tábořišť – návrh projektu Rady dětí a mládeže kraje Vysočina k vyjádření

K předneseným informacím nebylo přijato žádné usnesení.

13. Závěr

Valné shromáždění bylo ukončeno v 19:35.

Zapsala: Mgr. Michaela Přílepková

Ověřili za mandátovou komisi:

  • David Yilma (Junák – svaz skautů a skautek ČR)
  • Dalimil Toman (Jihomoravská rada dětí a mládeže)
  • Ondřej Šejtka (A-TOM)
Napsal: admin