Valné shromáždění

Zápis a usnesení z 27. Valného shromáždění České rady dětí a mládeže

Zápis a usnesení z 27. Valného shromáždění
České rady dětí a mládeže
18. 10. 2007, Farní klub u P. Marie Sněžné, Praha

1. Zahájení

Jednání bylo zahájeno v 16:45 přivítáním přítomných delegátů.

Podle prezenční listiny bylo v 16:45 vydáno 55 mandátů, což postačuje k tomu, aby bylo VS usnášeníschopné. Během jednání kolísal počet mandátů mezi 56 a 53, Valné shromáždění bylo po celou dobu usnášeníschopné.

2. Volba mandátové komise

Předseda vyzval zástupce sdružení, aby nominovali členy do mandátové komise.
Nominováni byli:

  • Jiří Kučera (Junák – svaz skautů a skautek ČR)
  • Jakub Kořínek (Pionýr)
  • Ondřej Chobot (Česká tábornická unie)

Usnesení 27/1
VS ČRDM schvaluje navržené členy mandátové komise.
proti: 0, pro: většina

3. Schválení programu 27. VS ČRDM

Předseda ČRDM nechal hlasovat o zařazení pilných bodů do programu. Jedná se o bod Doplnění představenstva, Pravidelné informování o stavu finančního majetku, Schválení výše členských příspěvků na rok 2008.

Usnesení 27/2
VS ČRDM schvaluje zařazení nových bodů s pilnými návrhy.
proti: 0, pro: 56

Předseda ČRDM nechal hlasovat o takto sestaveném programu jako celku.

Usnesení 27/3
VS ČRDM schvaluje navrhovaný program.
proti: 0, pro: 56

4. Přijetí nových členů

Prázdninovou školu Lipnice představila a otázky delegátů odpověděla M. Pavlíková.

Usnesení 27/4
VS ČRDM přijímá Prázdninovou školu Lipnice za člena ČRDM.
pro: 55
proti: 0
zdržel se: 1

5. Doplnění představenstva

Na základě nominace sdružení Pionýr předkládá předseda ČRDM návrh na doplnění představenstva o Jiřího Leta. Základní informace o kandidátovi obdrželi delegáti písemně.

Usnesení 27/5
VS ČRDM jmenuje Jiřího Leta členem Představenstva ČRDM.
pro: 52
proti: 0
zdržel se: 4

6. Informace představenstva ČRDM (vč. hospodářských)

Předseda informoval delegáty o tom, že odchází pracovat do státní správy. Z důvodu prevence možného střetu zájmů přechází do kompetence prvního místopředsedy zastupování vůči MŠMT. Další oblastí odpovědnosti prvního místopředsedy je hospodaření. Jarní Valné shromáždění ČRDM bude opět volební a sdružení se vyzývají k zpracování a překládání návrhů na předsedu (předsedkyni).

Ředitelka Kanceláře okomentovala předloženou informaci o dořešení problematiky DPH, zejména o potvrzení závěrů zprávy daňového poradce a výměrách doplatků a nadměrných odpočtů DPH.

První místopředseda informoval o personálních změnách v Kanceláři ČRDM. Ekonomická agenda, která potřebovala posílit, je nyní vykonávána s pomocí nového ekonoma. Dosavadní účetní ukončila spolupráci a na základě výběrového řízení nebyla zatím nalezena náhrada. Proto byla vyčleněna alespoň mzdová agenda, která je uspokojivě zajišťována externě.

Následovaly zprávy o činnost pracovních skupin, zahájené informacemi Josefa Výprachtického (PS Stát). Tato skupina byla v roce 2007 velmi aktivní. Činnost se zaměřuje na několik důležitých oblastí. První jsou finance – zřízení speciálního dotačního titulu na opravy objektů převzatých z FDM a úsilí proti snížení rozpočtu MŠMT v programech na podporu sdružení dětí a mládeže.

Druhou aktivitou je odvrácení povinnosti změny názvu občanských sdružení (přídomek o.s.). Zásahy Ministerstva vnitra při schvalování změn ve stanovách jsou nepřátelské a skupina vyvolá jednání s ministrem.

Odklad povinnosti podvojného účetnictví (do 2013) pro organizace, pro které byla výjimka dosud, je na dobré cestě. Přesto je nutné dodržovat zákon, který nezná jednoduché účetnictví a vést tzv. zjednodušenou daňovou evidenci.

Další legislativní úkoly skupiny jsou: pronájem státního majetku o.s. a zákon o odpadních vodách.

Zahraniční komise bude převzata Jiřím Letem.

Výběrová komise Ceny Přístav je činná ad hoc, ze strany sdružení je možnost zasílat nominace do 15. dubna!

Pracovní skupiny pro Stanovy se sešla v počtu dvou členů. Je plánováno setkání ve větším počtu k otázkám změny Stanov a přípravu návrhů na příští VS.

Bambiriádní štáb pro rok 2008 se začíná tvořit.

Skupina pro komunikaci s Evropským fórem mládeže není činná, komunikace s EFM probíhá jinými způsoby.

Skupina pro koncepci státní politiky ukončila svou činnost, náměty a připomínky ČRDM do koncepce byly zapracovány.

Skupina pro evropskou politiku ve vztahu k mládeži funguje příležitostně.

Skupina pro vzdělávání a uznávání dobrovolné práce bude spojena pod vedením Aleše Sedláčka. V oblasti vzdělávání provedl A. Sedláček anketu k zjištění potřeb členských sdružení a zapracuje vzdělávací aktivity do Projektu ČRDM na rok 2008. Do budoucna se plánuje mj. vytvoření sdílené skupiny lektorů ze sdružení.

Skupina pro výzkumy zpracovala a předložila návrh výzkumu hodnotových orientací dětí, který nebyl NIDM schválen z důvodu nedostatku financí.

Redakční rada KOCVAK bude součástí širší koncepce postavení „mediálního oddělení” v rámci Kanceláře ČRDM.

Martin Paclík vystoupil s iniciativou založení pracovní skupiny ČRDM pro krajské rady dětí a mládeže. Předseda ČRDM myšlenku uvítal a pověřil Martina Paclíka svoláním první schůzky.

Delegáti vyjádřili vůli ke vzniku této pracovní skupiny.

V další části jednání se VS zabývalo otázkou auditu hospodaření ČRDM.

Usnesení 27/6
VS ukládá provést v roce 2008 účetní audit za roky 2005 a 2006. O parametrech auditu rozhodne Představenstvo ČRDM.
Zodpovídá: předseda ČRDM

pro: 54
proti: 0
zdržel se: 2

Předseda informoval o jednáních s Evropským fórem mládeže. Iniciativa musí být na obou stranách. Ze strany ČRDM se čeká diskuse o změnách Stanov a jejich hlasování (na jaře 2008). Předseda se 14. listopadu sejde s prezidentkou EFM. Pokud bude diskuse o změně stanov uzavřena v plánovaném termínu, bude následovat „studijní návštěva”, šetřící připravenost vstupu. Hlasování o vstupu na půdě General Assembly by mohlo proběhnout na jaře roku 2009.

Ředitelka Kanceláře informovala o vývoji stanoviska k hranici trestní odpovědnosti mladistvých. Ke stanovisku nevznikla dostatečně široká diskuse, aby se mohlo hovořit o reprezentativním stanovisku a hlasovat jej na Valném shromáždění. Proces novelizace Trestního zákoníku bude trvat nejméně dva roky a ČRDM vytvoří prostor k formování názoru. Nejbližší možností k diskusi bude fórum na CVVZ v Třešti. Zájemci o problematiku jsou vítáni do pracovní skupiny.

ČRDM ve spolupráci s ELSA ČR připravuje projekt „právního servisu” pro členská sdružení v roce 2008. Pro účely získání představy o poptávce byla rozeslána anketa na sdružení.

Bambibod je informačním projektem, vzniklým na základě prezentace organizací z oblasti mimoškolní výchovy během Bambiriády, který má potenciál dalšímu rozšíření. V roce 2008 přebírá portál ČRDM, která zároveň jedná o adaptabilitě s ostatními informačními projekty (zejména klubovny.cz).

Delegáti byli také seznámeni s hlavními tématy setkání krajských rad dětí a mládeže v Mikulově.

Na závěr informací představenstva byl hlasován pilný návrh ohledně procedurálních podmínek konání valného shromáždění.

Usnesení 27/7
VS ČRDM ukládá Představenstvu a Kanceláři ČRDM důsledně se řídit Jednacím řádem a usneseními VS ČRDM – zejména s ohledem na termíny dodání materiálů pro jednání VS ČRDM, jež opakovaně nebyly dodrženy.
Zodpovídá: předseda ČRDM

pro: 49
proti: 1
zdržel se: 5

7. Pravidelné informování o stavu finančního majetku

Na základě pilného návrhu vznikla diskuse, jak podrobně mají být delegáti VS informováni o stavu finančního majetku, vzhledem k jeho periodicitě, funkci a postavení v rámci orgánů ČRDM.

Usnesení 27/8
Valné shromáždění ČRDM ukládá předkládat na každé sudé řádné jednání Představenstva ČRDM aktuální zprávu o finančním majetku, respektive o hospodaření ČRDM, a to v rozsahu dle schválené přílohy.
Zodpovídá: předseda ČRDM

pro: 46
proti: 2
zdržel se: 7

Usnesení 27/9
Valné shromáždění ČRDM ukládá předkládat na jarní řádné VS ČRDM aktuální zprávu o hospodaření, a to v rozsahu dle schválené přílohy.
pro: 55
proti: 0
zdržel se: 0

Usnesení 27/10
Valné shromáždění ČRDM ukládá revizní komisi předkládat VS ČRDM každoročně podrobné zprávy o výsledcích provedených revizí a přijatých opatřeních ze strany ostatních orgánů ČRDM.
pro: 52
proti: 0
zdržel se: 3

8. Návrh priorit ČRDM na rok 2008

Předseda doplnil na místě k materiálu ještě přípravu předsednictví ČR v EU (pro oblast mládeže).

Usnesení 27/11
Valné shromáždění schvaluje priority činnosti ČRDM v roce 2008.
pro: 55
proti: 0
zdržel se: 0

Zároveň s prioritami se diskutovalo o předběžném rozpočtu, který by byl základním rámcem pro hospodaření ČRDM v roce 2008.

Usnesení 27/12
Valné shromáždění ukládá Představenstvu ČRDM vypracovat návrh rozpočtu pro rok 2008, nejpozději 31. 12. 2007 jej elektronicky odeslat na vědomí členským sdružením ČRDM a od 1. 1. 2008 do doby, než bude projednán dalším jednáním VS ČRDM, podle něj hospodařit.
Zodpovídá: předseda ČRDM

pro: 52
proti: 0
zdržel se: 3

9. Schválení výše členských příspěvků na rok 2008

Usnesení 27/13
VS schvaluje dle Směrnice pro registraci a platbu členských příspěvků v ČRDM členský příspěvek na rok 2008 ve výši 3 Kč za každého člena do 26 let; zároveň stanovuje minimální výši členského příspěvku za organizaci na 200 Kč.
Pro: 55
proti: 0
zdržel se: 0

10. Spolupráce na projektu NIDM pro využívání strukturálních fondů na vzdělávání

Česká republice byl schválen operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost v gesci MŠMT. Během rozsáhlých jednání o jeho podobě se ČRDM podařilo prosadit, aby cílovou skupinou a možnými příjemci byla také občanská sdružení, působící v neformálním vzdělávaní.

Národní institut dětí a mládeže předloží ke schválení systémový víceletý projekt (celkové čerpání pro ČR 100 mil. Kč ročně). Obsahem bude uznávání neformálního vzdělávání – definice kompetencí, vzdělávací standardy, vznik samostatné kvalifikace (např. vedoucí dětského kolektivu). Pilotní „ověřovací” kurzy mohou probíhat ve sdruženích dva roky a bude na ně vyčleněno 10 – 20 mil. Kč.

Realizace bude probíhat ve spolupráci garanta oblasti – ČRDM a 13 regionálních partnerů.

Výzva bude zveřejněna pravděpodobně 1. 1. 2009.

11. Úvodní informace k diskusi o možných změnách stanov ČRDM

Koncem listopadu bude dohodnut termín na zasedání Komise pro stanovy. Návrhy vypracované komisí půjdou poté do širší diskuse a v únoru 2008 by měly být připraveny finální návrhy k hlasování na dalším Valném shromáždění.

12. Závěr

Předseda ČRDM vyzval ještě jednou členská sdružení, aby nominovala kandidáty na nového předsedu / předsedkyni.

Jednání bylo ukončeno v 19:25.

Zapsala: Mgr. Michaela Přílepková

Ověřili za mandátovou komisi:

  • Jiří Kučera (Junák – svaz skautů a skautek ČR)
  • Jakub Kořínek (Pionýr)
  • Ondřej Chobot (Česká tábornická unie)
Napsal: admin