Valné shromáždění

Zápis a usnesení z 34. Valného shromáždění ČRDM

Zápis a usnesení z 34. Valného shromáždění ČRDM
14. 4. 2011, Londýnská 30, Praha 2 – Vinohrady

1. Zahájení

Jednání bylo zahájeno v 16:17 přivítáním přítomných delegátů a hostů. Podle prezenční listiny bylo v 16:17 vydáno 60 mandátů, což postačuje k tomu, aby bylo VS usnášeníschopné. Počet mandátů se změnil na 61 (16:30), dále na 63 (17:10), 62 (18:27), 60 (18:36), 59 (18:51). Valné shromáždění bylo usnášeníschopné v celém svém průběhu.

2. Volba mandátové komise

Místopředseda ČRDM Ondřej Šejtka vyzval zástupce sdružení, aby nominovali členy do mandátové komise.
Nominováni byli:

  • František Šereda (Junák – svaz skautů a skautek ČR)
  • Eva Streckerová (Asociace TOM)
  • Ondřej Hruška (SHČMS)

34/1
VS ČRDM schvaluje mandátovou komisi ve složení:
František Šereda (Junák – svaz skautů a skautek ČR)
Eva Streckerová (Asociace TOM)
Ondřej Hruška (SHČMS)

pro: 60, proti: 0, zdržel se: 0

3. Schválení programu 34. VS ČRDM

Předseda ČRDM Aleš Sedláček nechal hlasovat o schválení navrhovaného programu.

34/2
VS ČRDM schvaluje program 34. VS ČRDM.

pro: 60, proti: 0, zdržel se: 0

4. Přijetí nových členů

Ondřej Šejtka krátce představil Slezskou diakonii. Předseda nechal hlasovat o přijetí.

pro: 60, proti: 0, zdržel se: 0
34/3
VS ČRDM přijímá Slezskou diakonii za člena ČRDM.

Přítomný zástupce Liberecké krajské rady p. Erlebach představil Krajskou radu a krátce odpověděl na dotazy. Předseda nechal hlasovat o přijetí Rady dětí a mládeže Libereckého kraje.

pro: 8, proti: 50, zdržel se: 3
34/4
VS ČRDM nepřijímá občanské sdružení Rada dětí a mládeže Libereckého kraje za člena ČRDM.

Jan Cieslar představil Hnutí Žebřík a Permalot z Olomouckého kraje. Jan Burda informoval o tom, že byly zahájeny práce na vytvoření Olomoucké krajské rady a navrhuje znovu hlasovat o případném přijetí malých sdružení z Olomouckého kraje v podzimním valném shromáždění, kdy bude zřejmé, zda tato krajská rada skutečně vznikla.

pro: 60, proti: 1, zdržel se: 0
34/5
VS ČRDM se rozhodlo odložit hlasování o přijetí sdružení Hnutí Žebřík a Permalot na podzimní VS.

Přítomní zástupci Sdružení evangelické mládeže představili činnost své organizace. Předseda nechal hlasovat o přijetí Sdružení evangelické mládeže.

pro: 60, proti: 0, zdržel se: 1
34/6
VS ČRDM přijímá Sdružení evangelické mládeže za člena ČRDM.

5. Informace představenstva ČRDM (vč. hospodářských)

Předseda okomentoval předloženou hospodářskou zprávu a finanční situaci ČRDM. Též informoval přítomné o tom, že dosavadní ekonom Jaroslav Černý končí v této pozici a poděkoval mu za odvedenou práci. Zároveň představil nového ekonoma Oldřicha Bystroně.

O. Šejtka pohovořil o internetovém projektu ČRDM Kamchodit.cz, který poskytuje pomocí webového mapového rozhraní informace o nabídce volnočasových aktivit podle zadané geografické lokace a požádal přítomné o propagaci projektu ve svých sdruženích. V současné době je zde okolo 2500 záznamů.

J. Husák dále informoval o aktivitách ČRDM v oblasti zahraničí. V rámci Evropského fóra mládeže se ČRDM stala členem skupiny BBC+, kde pracuje na nové podobě programu Mládež v akci. Dále pohovořil o spolupráci s Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem – připravovaném česko-německém setkání mládeže a soutěži česko-německých projektů. Informoval také o končící smlouvě o spolupráci s Koreou. A. Sedláček doplnil tyto zprávy o mezinárodních vztazích s Libyí, Čínou a jinými zeměmi.

O. Šejtka rovněž představil aktuality z projektu Finanční gramotnost. Podrobněji ho doplnil František Šereda, který představil výstupy, úspěšně otestované v rámci projektu (pracovní listy, metodiky), internetové stránky projektu a další probíhající aktivity.

M.Jungwirth promluvil o chystaném zavedení slevových karet a výhodách pro členy, které by z toho měly vzejít.

Martin Paclík představil projekt pomoci v mimořádných a krizových situacích (živelné pohromy apod.). Pomocí webového formuláře se budou zjišťovat možnosti sdružení při pomoci v těchto situacích a jejich případné propojení s Integrovaným záchranným systémem, přičemž krajské rady dětí a mládeže by mohly sloužit jako koordinátoři pomoci.

A. Sedláček podal informace o současné legislativě a spolupráci s ČČK při připomínkování novely hygienické vyhlášky a dále informoval o novinkách v jednání o zákonu o hazardu a zákonu o dobrovolnictví. Dále informoval o vyhlášení výzvy OPVK 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků.

Předseda dále informoval o jednáních skupiny Stát s ministrem školství Dobešem, v návaznosti na něž by mělo dojít k navýšení dotačních prostředků v kapitole mládeže.

Ondřej Šejtka představil připravovanou elektronickou registraci členských sdružení – podávání prohlášení o prodloužení členství.

Následně Aleš Sedláček zhodnotil uplynulé volební období, kdy byl předsedou ČRDM.

6. Schválení Výroční a hospodářské zprávy ČRDM za rok 2010

34/7
VS ČRDM schvaluje Výroční a hospodářskou zprávu ČRDM za rok 2010.

pro: 63, proti: 0, zdržel se: 0

7. Schválení upraveného rozpočtu 2011

Předseda okomentoval upravený rozpočet ČRDM na rok 2011.

34/8
VS ČRDM schvaluje upravený rozpočet ČRDM na rok 2011.

pro: 62, proti: 0, zdržel se: 1

8. Vyhodnocení Strategie ČRDM

Předseda požádal o přeložení vyhodnocení Strategie ČRDM na plánovaný podzimní Kongres.

9. Zpráva Revizní komise

Místopředsedkyně Revizní komise ČRDM Marie Světničková přednesla zprávu RK.

34/9
VS ČRDM bere na vědomí zprávu Revizní komise ČRDM.

pro: 63, proti: 0, zdržel se: 0

10. Volba předsedy ČRDM

Místopředseda ČRDM Ondřej Šejtka vyzval zástupce sdružení, aby nominovali členy do volební komise.
Nominováni byli:

  • Veronika Strnadová (Junák – svaz skautů a skautek ČR)
  • Jiří Let (Pionýr)
  • Jana Votavová (Duha)

34/10
VS ČRDM schvaluje volební komisi ve složení:
Veronika Strnadová (Junák – svaz skautů a skautek ČR)
Jiří Let (Pionýr)
Jana Votavová (Duha)

pro: 63, proti: 0, zdržel se: 0

34/11
VS ČRDM volí Aleše Sedláčka předsedou ČRDM.

O volbě předsedy byl pořízen samostatný zápis, který je přílohou tohoto zápisu.

11. Jmenování představenstva ČRDM

Předseda představil navrhované složení Představenstva ČRDM. Předsedkyně volební komise Jana Votavová dala hlasovat o jmenování představenstva.

34/12
VS ČRDM jmenuje Představenstvo ČRDM ve složení:
Jan Cieslar, 1. místopředseda (Junák – svaz skautů a skautek ČR)
Ondřej Šejtka, místopředseda (A-TOM)
Michaela Humlová, členka představenstva (ELSA)
Lenka Dvořáková, členka představenstva (Expedice Natura)
Miroslav Jungwirth, člen představenstva (Pionýr)
Jan Husák, člen představenstva (AFS)
Ondřej Chobot, člen představenstva (ČTU)
Tomáš Navrátil, člen představenstva (Junák – svaz skautů a skautek ČR)
Zbyněk Šolc, člen představenstva (ASK ČR)
Jan Burda, člen představenstva, mluvčí Komory krajských rad
Martin Paclík, člen představenstva (Krajská rada Vysočina)
Ondřej Mánek, člen představenstva (FoS ČR)

pro: 60, proti: 0, zdržel se: 0

12. Informace o projektech sdružení, diskuse, různé

Jakub Kořínek představil projekt Pionýra „Umačkáni dětmi“, který by měl propagovat dobrovolníky a Evropský rok dobrovolnictví.

Předseda Folklorního sdružení ČR Zdeněk Pšenica oznámil, že písemně dodá návrh změny Stanov ČRDM, který bude upravovat postup při nahlašování delegátů VS.

Aleš Sedláček požádal o stanovisko delegátů k tištění materiálů na Valné shromáždění. Představenstvo se zavázalo vypracovat systém redukce počtu materiálů tištěných na VS.

Miroslav Jungwirth přednesl připomínku České rady Pionýra k zápisu z posledního zasedání Představenstva ČRDM ohledně postupu při udělování darů.

A. Sedláček poděkoval Církvi adventistů sedmého dne v České republice za bezplatné zapůjčení prostor ke konání Valného shromáždění.

13. Závěr

Jednání bylo ukončeno v 19:05. Předseda ČRDM poděkoval delegátům za jejich účast.

Zapsali: Petra Chourová, Marek Krajči

Ověřili za mandátovou komisi:

  • František Šereda (Junák – svaz skautů a skautek ČR
  • Eva Streckerová (Asociace TOM)
  • Ondřej Hruška (SHČMS)
Napsal: admin