Valné shromáždění

Zápis a usnesení z 36. Valného shromáždění ČRDM

Zápis a usnesení z 36. Valného shromáždění ČRDM
26. 4. 2012, Senovážné náměstí 24, Praha 1

1. Zahájení

Jednání bylo zahájeno v 17:15 přivítáním přítomných delegátů a hostů. Podle prezenční listiny bylo v 17:15 vydáno 57 mandátů, což postačuje k tomu, aby bylo VS usnášeníschopné. Počet mandátů se změnil na 54 (17:44), dále na 53 (18:40). V průběhu přijímání všech usnesení bylo Valné shromáždění usnášeníschopné.

2. Volba mandátové komise

Předseda ČRDM Aleš Sedláček vyzval zástupce sdružení, aby nominovali členy do mandátové komise.
Nominováni byli:

  • Vlastimil Jura (Český svaz chovatelů)
  • Ondřej Mánek (Folklorní sdružení ČR)
  • František Šereda (Junák – svaz skautů a skautek ČR)

36/1
VS ČRDM schvaluje mandátovou komisi ve složení:
Vlastimil Jura (Český svaz chovatelů)
Ondřej Mánek (Folklorní sdružení ČR)
František Šereda (Junák – svaz skautů a skautek ČR)

pro: 57, proti: 0, zdržel se: 0

3. Schválení programu 36. VS ČRDM

Předseda ČRDM Aleš Sedláček nechal hlasovat o schválení navrhovaného programu.

36/2
VS ČRDM schvaluje program 36. VS ČRDM.

pro: 57, proti: 0, zdržel se: 0

4. Přijetí nových členů

Místopředseda ČRDM Ondřej Šejtka krátce představil Radu dětí a mládeže Libereckého kraje. Předseda nechal hlasovat o přijetí.

pro: 56, proti: 0, zdržel se: 1
36/3
VS ČRDM přijímá Radu dětí a mládeže Libereckého kraje za člena ČRDM.

Michal Kulík představil sdružení Mladí ochránci přírody, jehož je zástupcem. Své sdružení představil i zástupce Českého svazu ochránců přírody. Místopředseda ČRDM Ondřej Šejtka vysvětlil stanovisko Představenstva ČRDM, které nedoporučilo přijetí ani jedné z těchto organizací do ČRDM do doby, než se vyřeší problematika členské základny těchto organizací.

Předseda nechal hlasovat o přijetí sdružení Mladí ochránci přírody.

pro: 0, proti: 54, zdržel se: 3
36/4
VS ČRDM nepřijímá sdružení Mladí ochránci přírody za člena ČRDM.

Předseda nechal hlasovat o přijetí sdružení Český svaz ochránců přírody.

pro: 0, proti: 53, zdržel se: 4
36/5
VS ČRDM nepřijímá Český svaz ochránců přírody za člena ČRDM.

5. Informace představenstva ČRDM (vč. hospodářských)

Aleš Sedláček a ekonom ČRDM Oldřich Bystroň přednesli informace o hospodaření ČRDM, zejména o aktuálním stavu pohledávek.

Člen představenstva Miroslav Jungwirth informoval o projektu Karty mládeže, v rámci něhož ČRDM podala přihlášku do Evropské asociace karet mládeže (EYCA), aby tak získala licenci na vydávání karet v ČR. Do října 2012 má ČRDM možnost poskytnout členům sdružení karty mládeže Euro

Aleš sedláček prezentoval projekt ČRDM a Občanského sdružení Altus „Informační a propagační kampaň turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko IIB“ a možnost zapojení sdružení do toho projektu, jenž má za cíl propagovat region Chrudimska-Hlinecka.

Ondřej Šejtka představil projekt 72 hodin – ruku na to! a vyzval přítomné k zapojení do tohoto projektu propagace dobrovolnických aktivit.

Předseda ČRDM informoval o procesu přijetí nového Občanského zákoníku, který má začít platit od 1. 1. 2014. a přinese změny ovlivňující i oblast spolkového práva. V této souvislosti pozval přítomné na seminář k OZ 9. 5. 2012 v sídle ČRDM, jenž se bude touto problematikou zabývat.

6. Schválení upraveného Jednacího řádu Představenstva ČRDM

Aleš Sedláček představil navrhované změny v Jednacím řádu Představenstva ČRDM.

36/6
VS ČRDM schvaluje upravený Jednací řád Představenstva ČRDM dle předloženého materiálu.

pro: 52, proti: 0, zdržel se: 2

7. Schválení Výroční a hospodářské zprávy ČRDM za rok 2011

Aleš Sedláček prezentoval Výroční a hospodářskou zprávu ČRDM za rok 2011. Jirí Let (Pionýr) poukázal na fakt, že v seznamu členů Představenstva v textu Výroční zprávy chybí Miroslav Jungwirth. Miroslav Jungwirth navrhnul do textu doplnit zmínku o projektu Karty mládeže, který byl zahájen už v roce 2011.

36/7
VS ČRDM schvaluje Výroční a hospodářskou zprávu ČRDM za rok 2011 se vznesenými doplněními.

pro: 54, proti: 0, zdržel se: 0

8. Schválení upraveného rozpočtu 2012

Ekonom ČRDM Oldřich Bystroň okomentoval změny v rozpočtu ČRDM na rok 2012. Na dotaz Jana Burdy (Rada dětí a mládeže kraje Vysočina) ohledně financování projektu Karty mládeže (částečné financování z dotace) odpověděl Miroslav Jungwirth a zdůvodnil potřebu dotačních prostředků na rozběhnutí projektu. Informace doplnil Aleš Sedláček. Ondřej Šejtka upozornil na možnost čerpat finance na pomoc obci (např. v rámci projektu 72 hodin) z projektu Finanční gramotnost.

36/8
VS ČRDM schvaluje upravený rozpočet ČRDM na rok 2012.

pro: 54, proti: 0, zdržel se: 0

9. Zpráva Revizní komise

Zpráva revizní komise zazněla v plném rozsahu na 7. kongresu ČRDM a VS ji vzalo na vědomí.

10. Různé

Aby službu ČRDM pojištění nemohly využívat komerční subjekty, přijalo VS ČRDM související usnesení.

36/9
VS ČRDM se usneslo, že ČRDM bude v rámci pojištění podporovat pouze nestátní neziskové organizace dětí a mládeže a pracující s dětmi a mládeží. Dále VS ČRDM zmocňuje Představenstvo rozhodnout o aktuální výší příspěvku na pojištění, s tím, že bude o tom informováno nejbližší VS.

pro: 53, proti: 0, zdržel se: 0

11. Závěr

Jednání bylo ukončeno v 18:43 Předseda ČRDM poděkoval delegátům za jejich účast.

Zapsal: Marek Krajči

Ověřili za mandátovou komisi:

  • Vlastimil Jura (Český svaz chovatelů)
  • Ondřej Mánek (Folklorní sdružení ČR)
  • František Šereda (Junák – svaz skautů a skautek ČR)
Napsal: admin