Valné shromáždění

Zápis a usnesení z 54. Valného shromáždění České rady dětí a mládeže

54. Valné shromáždění ČRDM, 25. 11. 2021, Videokonference Google Meet

Přítomni: viz Příloha 1 tohoto zápisu – prezenční listina

1. Zahájení

Jednání bylo zahájeno v 16:33 přivítáním přítomných delegátů a hostů. Podle prezenční listiny bylo v 16:33 vydáno 63 mandátů, což postačuje k tomu, aby bylo VS usnášeníschopné. Do jednotlivých hlasování bylo přihlášeno 65–69 mandátů. V průběhu přijímání všech usnesení bylo Valné shromáždění usnášeníschopné.

2. Volba mandátové komise

Předsedající Ondřej Šejtka vyzval zástupce organizací, aby nominovali členy do mandátové komise.

Nominováni byli:

  • Matěj Zíka (Pionýr, z. s.)
  • Michaela Ježdíková (Junák – český skaut, z. s.)
  • Ondřej Vojta (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska)

54/1
VS ČRDM schvaluje mandátovou komisi ve složení:
Matěj Zíka (Pionýr, z. s.)
Michaela Ježdíková (Junák – český skaut, z. s.)
Ondřej Vojta (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska)

mandátů přihlášených do hlasování: 68
pro: 68
proti: 0
zdržel se: 0

3. Schválení programu 54. VS ČRDM

Předsedající navrhl vypustit z programu bod „Schvalování nových členů“ (protože nebyly podány nové přihlášky ke členství v ČRDM) a nechal hlasovat o schválení navrhovaného programu s touto změnou.

54/2
VS ČRDM schvaluje program 54. VS ČRDM s vypuštěním bodu „Schvalování nových členů“.

mandátů přihlášených do hlasování: 69
pro: 69
proti: 0
zdržel se: 0

4. Informace Představenstva ČRDM (ekonomika, projekty, legislativa)

Předseda ČRDM Aleš Sedláček informoval o aktualitách ve finanční podpoře organizací z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Ředitel Kanceláře ČRDM informoval o vyhodnocení placeného volna pro vedoucí na letní tábory v roce 2021. ČRDM k tomu zpracuje metodiku. Informace doplnil Aleš Sedláček.

Aleš Sedláček okomentoval epidemiologické podmínky pro činnost organizací.

Ondřej Šejtka zhodnotil letošní 10. ročník projektu 72 hodin, který se povedlo úspěšně zorganizovat. Předpokládaný termín akce pro rok 2022 je 13.–16. 10.

Člen Představenstva ČRDM Jakub Sotl informoval o projektu Vzdělávačky ČRDM, prostřednictvím něhož ČRDM nabízí vzdělávací semináře, kurzy, školení a webináře. Aktuální nabídka vzdělávacích programů je k dispozici na webu ČRDM na adrese: http://crdm.cz/vzdelavacky

Aleš Sedláček informoval o plánu ČRDM na získání statutu Autorizované osoby pro Národní soustavu kvalifikací k vybraným kvalifikacím.

Ondřej Šejtka okomentoval činnost Analytického centra ČRDM v roce 2021. Centrum se věnovalo zejména projektu Hodnoty mladých (společný projekt s Radou mládeže Slovenska) a internímu průzkumu mezi členy ČRDM k letním táborům a změnám chování dětí v důsledku pandemie Covid-19.

Členka Představenstva ČRDM Kristýna Jelínková představila činnost v oblasti zahraničních aktivit: proběhlo setkání národních rad mládeže v rámci platformy BICC a též Rada členů Evropského fóra mládeže (jehož je ČRDM členem), na níž byl schválen dokument určující program Fóra na další časové období. Do 17. 12. 2021 se můžou zájemci hlásit na pozici delegáta/delegátky ČRDM do Evropského fóra mládeže. Výměna mládeže ČR-Izrael v roce 2021 neproběhla, je plánována na rok 2022. V roce 2022 zahraniční aktivity ČRDM ovlivní i české předsednictví v Radě EU. Zájemci o zahraniční aktivity se můžou hlásit do Zahraniční komise ČRDM. Informace doplnila dosavadní delegátka do Evropského fóra mládeže Michaela Doležalová. Ondřej Šejtka Michaele Doležalové poděkoval za mnohaleté zastupování ČRDM v Evropském fóru mládeže a přibližování evropských témat českým organizacím a mladým lidem.

Ondřej Šejtka informoval, že v roce 2021 rovněž neproběhne předávání Ceny ČRDM Přístav. Dále informoval o probíhajícím výběrovém řízení na úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu a připravovaných novinkách. Pojištění nebude sjednáno organizacím, které nemají v pořádku záznamy ve spolkovém rejstříku.

Ekonomka ČRDM Marie Konečná okomentovala čerpání rozpočtu ČRDM v roce 2021.

5. Zpráva Kontrolní komise

Předseda Kontrolní komise Josef Valter dodal zprávu Kontrolní komise ČRDM, kterou v jeho nepřítomnosti přednesl Aleš Sedláček. Kontrolní komise neshledala žádná zásadní pochybení v hospodaření ČRDM a související kontrolované agendě.

6. Schvalování rozpočtu na rok 2022

Marie Konečná okomentovala návrh rozpočtu ČRDM na rok 2022. Informace doplnil Ondřej Šejtka. Předsedající nechal hlasovat o jeho schválení.

54/3
VS ČRDM schvaluje návrh rozpočtu ČRDM na rok 2022.

mandátů přihlášených do hlasování: 66
pro: 66
proti: 0
zdržel se: 0

7. Schvalování výše členských příspěvků na rok 2022

Předsedající nechal hlasovat o schválení výše členských příspěvků na rok 2022.

54/4
VS ČRDM schvaluje členský příspěvek na rok 2022 ve výši 3 Kč za každého člena do 26 let; zároveň stanovuje minimální výši členského příspěvku za organizaci na 500 Kč.

mandátů přihlášených do hlasování: 66
pro: 66
proti: 0
zdržel se: 0

8. Diskuze, různé

Předseda ČRDM Aleš Sedláček dal přítomným na zvážení, zda by měla vzniknout Pracovní skupina ČRDM ke změně klimatu, která by připravila stanoviska ČRDM týkající se této oblasti, o nichž by pak hlasovaly orgány ČRDM.

Předsedající nechal hlasovat o souvisejícím usnesení.

54/5
VS ČRDM pověřuje předsedu ČRDM, aby provedl průzkum zájmu o téma klimatické změny a případně inicioval vznik pracovní skupiny k tomuto tématu.

mandátů přihlášených do hlasování: 67
pro: 51
proti: 0
zdržel se: 16

Člen Představenstva ČRDM Michal Tarant vyzval k zapojení mladých lidí do konzultací v oblasti Operačního programu spravedlivá transformace pro tzv. uhelné regiony. Zároveň zájemcům nabídl zprostředkování zapojení.

Aleš Sedláček okomentoval situaci ohledně proběhlé Celostátní vzájemné výměny zkušeností (CVVZ) v Holešově a apeloval na členské organizace, které měly na CVVZ více zástupců, zda by se mohly podílet na finančním zajištění akce. ČRDM na organizaci finančně přispěla. Člen Představenstva ČRDM Jan Burda poděkoval organizacím, které už s financováním akce pomohly.

9. Závěr

Jednání bylo ukončeno v 18:37. Předseda ČRDM poděkoval delegátům za jejich aktivní účast.

V Praze dne 25. listopadu 2021; zapsal: Marek Krajči

Ověřili za mandátovou komisi:

  • Matěj Zíka (Pionýr, z. s.)
  • Michaela Ježdíková (Junák – český skaut, z. s.)
  • Ondřej Vojta (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska)
Napsal: Marek Krajči