Valné shromáždění

Zápis a usnesení ze 42. Valného shromáždění České rady dětí a mládeže

42. Valné shromáždění ČRDM, 16. 4. 2015
zasedací místnost Kočka s.r.o., Senovážné nám. 5, Praha 1

1.  Zahájení

Jednání bylo zahájeno v 16.37 přivítáním přítomných delegátů a hostů. Podle prezenční listiny bylo v 16:44 vydáno 54 mandátů, což postačuje k tomu, aby bylo VS usnášeníschopné. Počet vydaných mandátů se změnil na 55 (16:45), 54 (17:38), 53 (18:05) a 48 (18:19), čímž ztratilo usnášeníschopnost. V průběhu přijímání všech usnesení bylo Valné shromáždění usnášeníschopné.

2. Volba mandátové komise

Předseda ČRDM Aleš Sedláček vyzval zástupce sdružení, aby nominovali členy do mandátové komise.
Nominováni byli:

  • František Šereda (Junák – český skaut z. s.)
  • Ondřej Chobot (Česká tábornická unie)
  • Filip Chmel (Liga lesní moudrosti z. s.)

42/1
VS ČRDM schvaluje mandátovou komisi ve složení:
František Šereda (Junák – český skaut z. s.)
Ondřej Chobot (Česká tábornická unie)
Filip Chmel (Liga lesní moudrosti z. s.)

pro: 54
proti: 0
zdržel se: 0

3. Schválení programu 42. VS ČRDM

Předseda ČRDM nechal hlasovat o schválení navrhovaného programu.

42/2
VS ČRDM schvaluje program 42. VS ČRDM.

pro: 54
proti: 0
zdržel se: 0

4. Přijetí nových členů

Místopředseda ČRDM představil organizaci Dubíčko. Předseda nechal hlasovat o přijetí.

pro: 52
proti: 0
zdržel se: 2

42/3
VS ČRDM přijímá organizaci Dubíčko za člena ČRDM.

Místopředseda ČRDM představil organizaci KONDOR Konfederace nezávislých – dětská organizace, z. s. Předseda nechal hlasovat o přijetí.

pro: 55
proti: 0
zdržel se: 0

42/4
VS ČRDM přijímá organizaci KONDOR Konfederace nezávislých – dětská organizace, z. s. za člena ČRDM.

5. Informace Představenstva ČRDM (vč. hospodářských)

Ekonom ČRDM okomentoval dosavadní čerpání rozpočtu na rok 2015.

Ondřej Šejtka přítomné informoval o projektu Sametky, což je geocachingová hra s hledáním schránek s příběhy z období komunismu a Sametové revoluce. O projekt byl v roce 2014 velký zájem a byly na něj pozitivní ohlasy. O. Šejtka informoval, že v projektu bude ČRDM pokračovat i v roce 2015, představil plánované novinky a vyzval přítomné k zapojení do projektu.

Člen představenstva ČRDM Miroslav Jungwirth informoval o projektu Evropských karet mládeže EYCA, zejména o zapojení dalších organizací do projektu a rozšiřování nabídky slev jak pro držitele karet EYCA, tak pro členy organizací sdružených v ČRDM.

Ondřej Šejtka informoval o novinkách v projektu 72 hodin pro rok 2015 a vyzval přítomné, aby zvýšili zapojení svých organizací do projektu. Dále informoval o programu ESO (Elektronická správa organizace), který podporuje jednoduché i podvojné účetnictví a bude umožňovat jednoduché napojení na stávající elektronické registrační systémy organizací. Program je momentálně ve stádiu vývoje a k dispozici pro použití bude od ledna 2016. Zájemci o používání programu se můžou hlásit kanceláři ČRDM. Informace doplnil Aleš Sedláček.

Předseda ČRDM představil pokrok v jednáních s ČD ohledně slev pro oddíly a skupiny. K tématu proběhla krátká diskuse.

Ondřej Šejtka a Aleš Sedláček informovali o aktivitách Národní pracovní skupiny pro strukturovaný dialog s mládeží, kterou koordinuje ČRDM.

Předseda ČRDM představil dosavadní výstupy z projektu ČRDM SAFE (Systém evidence a ohodnocení dobrovolnické práce jako nástroje zvýšení transparentnosti a efektivity hospodaření v NNO).

Ondřej Šejtka informoval o plánovaných novinkách v Ceně ČRDM Přístav a apeloval na přítomné, aby se zamysleli nad možnými kandidáty, které by mohli nominovat.

6. Schválení upraveného rozpočtu 2015

Ekonom ČRDM okomentoval upravený návrh rozpočtu ČRDM na rok 2015.

42/5
VS ČRDM schvaluje upravený rozpočet ČRDM na rok 2015.

pro: 54
proti: 0
zdržel se: 0

7. Schválení výroční a hospodářské zprávy za rok 2014

Ekonom a předseda ČRDM okomentovali návrh hospodářské a výroční zprávy ČRDM

42/6
VS ČRDM schvaluje hospodářskou zprávu za rok 2014.

pro: 54
proti: 0
zdržel se: 0

42/7
VS ČRDM schvaluje výroční zprávu za rok 2014.

pro: 54
proti: 0
zdržel se: 0

8. Diskuze, různé

Předseda ČRDM poděkoval přítomným za podporu, kterou jejich organizace poskytují ČRDM při jednáních s politickými představiteli a informoval o probíhajících i plánovaných změnách v legislativě. K tématu proběhla krátká diskuse. Josef Výprachtický (Junák – český skaut z. s.) poděkoval doktoru Petru Turkovi (Česká tábornická unie) a předsedovi ČRDM Alešovi Sedláčkovi za jejich nasazení při vyjednávání s politickou reprezentací.

Předseda ČRDM informoval o tom, že Folklornímu sdružení ČR bylo dle stanov ukončeno členství v ČRDM z důvodu nezaplacení členských příspěvků ani po upomínce.

Předseda ČRDM představil závěry ze schůzky k Bambiriádě, ze kterých vyplývá, že není zájem pořádat Bambiriádu v původní podobě, avšak v plánu je akce jiného formátu, prostřednictvím které by organizace dětí a mládeže prezentovaly své aktivity veřejnosti. VS bere na vědomí zprávu Představenstva ČRDM o závěrech schůzky a nevzneslo k ní připomínky.

Filip Chmel (Liga lesní moudrosti z. s.) informoval o zakazování (ze strany povodí) pořádání táborů v oblastech, kde se vyskytují povodně. S podobnými zákazy se setkal i Junák – český skaut z. s.

9. Závěr

Jednání bylo ukončeno v 18:31. Předseda ČRDM poděkoval delegátům za jejich účast.

V Praze dne 16. dubna 2015; zapsal: Marek Krajči

Ověřili za mandátovou komisi:

  • František Šereda (Junák – český skaut z. s.)
  • Ondřej Chobot (Česká tábornická unie)
  • Filip Chmel (Liga lesní moudrosti z. s.)
Napsal: Marek Krajči