Valné shromáždění

Zápis a usnesení ze 43. Valného shromáždění České rady dětí a mládeže

43. Valné shromáždění ČRDM, 12. 11. 2015
zasedací místnost Kočka s.r.o., Senovážné nám. 5, Praha 1

Přítomni: viz Příloha 1 tohoto zápisu – prezenční listina

1. Zahájení

Jednání bylo zahájeno v 16.14 přivítáním přítomných delegátů a hostů. Podle prezenční listiny bylo v 16:14 vydáno 55 mandátů, což postačuje k tomu, aby bylo VS usnášeníschopné. Počet vydaných mandátů se změnil na 56 (16:40) a na 55 (17:58). V průběhu přijímání všech usnesení bylo Valné shromáždění usnášeníschopné.

2. Volba mandátové komise

Předseda ČRDM Aleš Sedláček vyzval zástupce sdružení, aby nominovali členy do mandátové komise. Nominováni byli:

  • Tomáš Sadílek (Liga lesní moudrosti, z.s.)
  • Jan Burda (Rada dětí a mládeže kraje Vysočina)
  • Jana Stibralová (Mladí ochránci přírody)

43/1
VS ČRDM schvaluje mandátovou komisi ve složení:
Tomáš Sadílek (Liga lesní moudrosti, z.s.)
Jan Burda (Rada dětí a mládeže kraje Vysočina)
Jana Stibralová (Mladí ochránci přírody)

pro: 55
proti: 0
zdržel se: 0

3. Schválení programu 43. VS ČRDM

Předseda ČRDM Aleš Sedláček nechal hlasovat o schválení navrhovaného programu se změnou – přidání bodu „Doplnění členů Představenstva ČRDM“ za bod č. 4 „Informace Představenstva ČRDM (vč. hospodářských)“.

43/2
VS ČRDM schvaluje program 43. VS ČRDM se změnou – přidání bodu „Doplnění členů Představenstva ČRDM“ za bod č. 4 „Informace Představenstva ČRDM (vč. hospodářských)“.

pro: 55
proti: 0
zdržel se: 0

4. Informace Představenstva ČRDM (vč. hospodářských)

Ekonom ČRDM Oldřich Bystroň stručně okomentoval čerpání rozpočtu ČRDM za rok 2015.

Člen Představenstva ČRDM Miroslav Jungwirth představil nové slevy, které byly vyjednány pro držitele karet EYCA a pro členy členských organizací ČRDM.

Místopředseda ČRDM Ondřej Šejtka informoval přítomné o schůzi Komory místních a regionálních spolků, která předcházela Valnému shromáždění a na níž byli zvoleni společní zástupci Komory: Vlastimil Waic (Česká debatní společnost), Lenka Polcerová (INEX – Sdružení dobrovolných aktivit) a Marika Benešová (Klub dobré zprávy, z.s.).

Dále představil základní body projektu, který ČRDM podala v rámci žádosti o dotaci z MŠMT na rok 2016. Též informoval o možnosti využívat právní servis pro členské organizace ČRDM.

Člen představenstva ČRDM Jan Husák představil plánované projekty YouthWiki a Analytické centrum a jejich aktivity.

Aleš Sedláček poděkoval všem, kteří se zapojili do projektu SAFE. Dále prezentoval výstupy projektu: tři metodické publikace, které jsou k dispozici v elektronické verzi a v určitém počtu i v tištěné verzi v Kanceláři ČRDM. Rovněž představil výstup z projektu Roads to Recognition: metodickou příručku, která je k dispozici v elektronické i tištěné podobě.

Ondřej Šejtka seznámil přítomné s průběhem a výsledky projektu 72 hodin v roce 2015 a s představou o projektu pro rok 2016.

Aleš Sedláček pozval přítomné na předávání Ceny ČRDM Přístav, které proběhne 26. 11. 2015 v Tanečním divadle Ponec v neformálním duchu.

Ondřej Šejtka informoval o probíhajícím geocachingovém projektu Sametky 2015. Ocenění nejúspěšnějších hledačů proběhne během slavnostního večera u příležitosti předání Ceny Přístav.

Aleš Sedláček informoval o novinkách ve vývoji účetního a ekonomického software ESO (Elektronická správa oddílu). Momentálně probíhá jeho testování a spuštěn by měl být od 1. 1. 2016.

Webmaster ADAM.cz Petr Molka představil přítomným možnost využívání bezplatné reklamy ve vyhledávači Google. Aby se organizace mohla do programu zapojit, musí být ověřena prostřednictvím programu Techsoup. Více informací bude zasláno pravidelnou e-mailovou rozesílkou na členské organizace ČRDM.

Jan Husák seznámil přítomné s novinkami v oblasti strukturovaného dialogu s mládeží a zahraničních aktivit ČRDM.

Webmaster crdm.cz Marek Krajči informoval o možnosti získání softwarových darů prostřednictvím programu Techsoup. Více informací bylo zasláno pravidelnou e-mailovou rozesílkou na členské organizace ČRDM.

5. Doplnění členů Představenstva ČRDM

Pionýr, z.s. nominoval Vendulu Nejedlou na funkci členky představenstva ČRDM. Kandidátka se následně krátce představila. Předseda nechal o návrhu hlasovat.

43/3
VS ČRDM volí Vendulu Nejedlou za členku Představensta ČRDM.

pro: 56
proti: 0
zdržel se: 0

6. Návrh rozpočtu na rok 2016

Ondřej Šejtka představil návrh rozpočtu ČRDM na rok 2016 a okomentoval změny oproti roku 2015. Předseda nechal o návrhu hlasovat.

43/4
VS ČRDM schvaluje rozpočet ČRDM na rok 2016.

pro: 56
proti: 0
zdržel se: 0

7. Přijetí nových členů

Aleš Sedláček představil organizaci Česká středoškolská unie, z.s. a nechal hlasovat o přijetí.

pro: 55
proti: 0
zdržel se: 1

43/5
VS ČRDM přijímá organizaci Česká středoškolská unie, z.s. za člena ČRDM.

Ondřej Šejtka představil organizaci Spolu aktivně, z.s. a nechal hlasovat o přijetí.

pro: 0
proti: 55
zdržel se: 1

43/6
VS ČRDM nepřijímá organizaci Spolu aktivně, z.s. za člena ČRDM.

Ondřej Šejtka představil organizaci Jenský kruh, z.s. a nechal hlasovat o přijetí.

pro: 0
proti: 54
zdržel se: 2

43/7
VS ČRDM nepřijímá organizaci Jenský kruh, z.s. za člena ČRDM.

Ondřej Šejtka představil organizaci SATORI HK z.s. a nechal hlasovat o přijetí.

pro: 0
proti: 54
zdržel se: 2

43/8
VS ČRDM nepřijímá organizaci SATORI HK z.s. za člena ČRDM.

Následně proběhla krátká diskuse o přístupu při přijímání nových členů do ČRDM. Diskutující se přikláněli k názoru, že z důvodu různosti organizací pracujících s dětmi a mládeží je vhodné nadále přistupovat k zájemcům o členství individuálně.

8. Schválení výše členských příspěvků na rok 2016

43/9
VS ČRDM schvaluje dle Směrnice pro registraci a platbu členských příspěvků v ČRDM členský příspěvek na rok 2016 ve výši 3 Kč za každého člena do 26 let; zároveň stanovuje minimální výši členského příspěvku za organizaci na 500 Kč.

pro: 56
proti: 0
zdržel se: 0

9. Zpráva kontrolní komise

Aleš Sedláček přečetl přítomným zprávu Kontrolní komise, kterou připravil její předseda Josef Valtr. Kontrolní komise neshledala žádná pochybení v hospodaření ani fungování ČRDM.

10. Diskuze, různé

Z pléna zazněl dotaz ohledně podmínek udělování titulu MŠMT Uznaná organizace pro práci s dětmi a mládeží. Krátce odpověděl Aleš Sedláček; pro více informací doporučil obrátit se přímo na odbor pro mládež MŠMT.

11. Závěr

Jednání bylo ukončeno v 18:03. Předseda ČRDM poděkoval delegátům za jejich účast.

V Praze dne 12. listopadu 2015; zapsal: Marek Krajči

Ověřili za mandátovou komisi:

  • Tomáš Sadílek (Liga lesní moudrosti, z.s.)
  • Jan Burda (Rada dětí a mládeže kraje Vysočina)
  • Jana Stibralová (Mladí ochránci přírody)
Napsal: Marek Krajči