Valné shromáždění

Zápis z 21. valného shromáždění ČRDM

Zápis
z 21. valného shromáždění ČRDM
14. dubna 2005, Palác YMCA

Jednání bylo zahájeno v 16:52.

Předseda ČRDM Pavel Trantina přivítal přítomné a vyzval delegáty k navržení tří členů mandátové komise.

Usnesení 21/1
VS volí členy mandátové komise Markétu Vránovou (Liga lesní moudrosti), Lenku Šablovou (Junák – svaz skautů a skautek ČR) a Josefa Hordinu (Pionýr).

Pro: 51, proti 0, zdrželo se 0

Komise konstatovala, že je přítomno či zastoupeno 51 delegátů z celkových 76, VS je usnášeníschopné. V průběhu jednání počet vzrostl na 52.

Usnesení 21/2
VS schvaluje navržený program s doplněním pilných návrhů:

 1. doplnění představenstva
 2. návrh na státní vyznamenání
 3. žádosti o členství v ČRDM – 2. část

Pro: 51, proti 0, zdrželo se 0

Poté VS přistoupilo k hlasování o přijetí nových členů – bylo seznámeno s jejich krátkými charakteristikami, zástupce obecně prospěšné společnosti „Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary“ představil svou organizaci osobně a zodpověděl dotazy.

Usnesení 21/3
VS přijímá za nové členy ČRDM: Klub mladých Filadelfia, OS Gingo, OS Gaudolino, Společenstvo Hraničářů – 1. oddíl Hraničářů, Hvězdárna a radioklub lázeňského města KV, OS Blesk, OS Rokršti a Československý Zálesák.

Pavel Trantina seznámil delegáty s aktuální rezignací šesti členů představenstva – Aleše Kroutila (OS Altus), Lee Loudy (Pionýr), Ondřeje Pohanky (Duha), Lenky Semotánové (SHM ČMS), Veroniky Součkové a Davida Čermáka (Juniorklub křesťanských demokratů – rezignaci oznámil, ale dosud nedoručil písemně).
Po diskusi o výkladu Stanov, zda je možné doplňovat představenstvo po jednotlivcích jako doposud, nebo zda je nutné jmenovat na návrh předsedy představenstvo nově, navrhovatel Pavel Trantina souhlasil s hlasováním o novém složení představenstva jako o celku.

Usnesení 21/4
VS jmenuje představenstvo ČRDM ve složení: Pavel Trantina (Junák) – předseda, Aleš Sedláček (Liga lesní moudrosti) – 1. místopředseda, Vít Madron (Asociace TOM) – místopředseda a členové Tomáš Kaplan (Hnutí Brontosaurus), Roman Málek (OS Altus), Šimon Pokorný (Dorostová unie), Josef Výprachtický (Junák).

Pro: 49, proti 0, zdrželi se 3

Předseda ČRDM okomentoval Plán činnosti P ČRDM na rok 2005, jenž byl od prvního rozeslání doplněn o priority představenstva mezi jarním a podzimním VS, resp. plánovaným prosincovým Kongresem ČRDM. Vyzval k doplnění požadavků na aktivity ČRDM ze strany sdružení a zodpověděl dotazy – počítá se s aktivitou vůči krajským radám i ve věci zákona o ochraně osobních údajů.

Usnesení 21/5
VS bere na vědomí předložený Plán činnosti Představenstva ČRDM na rok 2005 a informace o Ceně ČRDM Přístav, o úrazovém a odpovědnostním pojištění a o soutěži Má vlast v srdci Evropy.

Pro: 52, proti 0, zdrželo se 0

Z plánu činnosti vyplývá i následující usnesení:

Usnesení 21/6
VS ČRDM obnovuje činnost pracovní skupiny pro změnu Stanov a vyzývá členská sdružení

 1. k předkládání návrhů na doplnění této skupiny a
 2. k aktivní účasti v diskusi o předložených otázkách.

Pro: 49, proti 0, zdrželi se 3

Na místě byli do skupiny navrženi další členové: Kateřina Brejchová (Pionýr), Tomáš Řehák (Junák), Jan Cihlář (Mladí sociální demokraté), případné další nominace budou přijímány v Kanceláři ČRDM do konce května 2005.

Česká tábornická unie představila návrh směřující ke zlepšení komunikace v ČRDM.

Usnesení 21/7
VS ukládá Představenstvu:

 • zajistit založení emailového seznamu (mailinglistu) pro delegáty členských organizací ČRDM a zprovoznit interní diskusní fórum ČRDM do 30. 5. 2005
 • informovat o těchto krocích členské organizace
 • využívat těchto kanálů k průběžnému informování členských organizací o své činnosti
 • veškeré materiály k zasedání Valného shromáždění ČRDM distribuovat kromě standardní cesty (na ústředí organizací) také pomocí těchto přímých komunikačních kanálů

Pro: 47, proti 2, zdrželi se 3

Předseda ČRDM okomentoval návrh dokumentů, k nimž nebyly připomínky ani dotazy.

Usnesení 21/8
VS schvaluje Výroční zprávu ČRDM za rok 2004 a Hospodářskou zprávu ČRDM za rok 2004.

Pro: 51, proti 0, zdržel se 1

Představenstvo ČRDM zareagovalo na těsné hlasování ve věci výše členských příspěvků na minulém VS a navrhlo nové usnesení.

Usnesení 21/9
VS zrušuje usnesení 20. VS ČRDM v bodě 3. („VS stanovuje dle Směrnice pro registraci a platbu členských příspěvků členský příspěvek na rok 2005 ve výši 3,50 Kč na člena do 26 let včetně.“) a stanovuje dle Směrnice pro registraci a platbu členských příspěvků členský příspěvek na rok 2005 ve výši 3 Kč na člena do 26 let včetně.

Pro: 50, proti 0, zdrželi se 2

Předseda ČRDM okomentoval předložený rozpočet, k němuž nebyly připomínky ani dotazy.

Usnesení 21/10
VS schvaluje rozpočet ČRDM na rok 2005.

Pro: 51, proti 0, zdržel se 1

Z plánu činnosti vyplynul i další návrh usnesení. Do říjnového VS by měla nově ustavená skupina připravit vyhodnocení naplňování strategie a na jeho základě připravit návrh nové strategie pro prosincový Kongres.

Usnesení 21/11
VS ČRDM ustavuje pracovní skupinu pro vyhodnocení naplňování Strategie ČRDM 2000 – 2005 a návrh Strategie ČRDM 2006 – 2010 a vyzývá členská sdružení ČRDM k zasílání podnětů této skupině.

Pro: 52, proti 0, zdrželo se 0

Na místě se do skupiny přihlásili Ondřej Šrámek (ČTU) a Šimon Pokorný (Dorostová unie). Návrhy na další členy skupiny je možné zasílat do kanceláře ČRDM do konce května.

Na základě diskuse o daňových asignacích na minulém VS ustavilo představenstvo ČRDM pracovní skupinu, jež provedla anketu mezi sdruženími a na jejím základě představila návrh usnesení.

Usnesení 21/12
ČRDM vítá pokusy o zákonnou úpravu daňových asignací jakožto dalšího možného zdroje financování neziskového sektoru pracujícího s dětmi a mládeží. Chápe tuto snahu jako pokus o vylepšení ekonomického prostředí pro organizace působící v této oblasti a zároveň jako příspěvek k podpoře rozvoje občanské společnosti.
Jednoznačně však deklaruje, že jako základní zdroj financování části neziskového sektoru zaměřujícího se na práci s dětmi a mládeží chápe podporu ze strany státu. Apeluje proto na zodpovědné státní orgány a politickou reprezentaci, aby svými kroky sledovali a zajistili z dlouhodobého hlediska dostatečné finanční prostředky pro podporu takovýchto neziskových organizací.
Daňové asignace jsou pro ČRDM nepřijatelné v takovém případě, kdy by jejich uzákonění mělo znamenat snížení státních dotací neziskovým organizacím působícím v oblasti práce s dětmi a mládeží.
Valné shromáždění ukládá představenstvu ČRDM činit kroky k zabezpečení dostatečného financování organizací pracujících s dětmi a mládeží.

Pro: 50, proti 0, zdrželi se 2

V rámci bodu různé přednesli zástupci Pionýra návrh na podporu udělení vyznamenání Ing. Milanu Appelovi, vycházející z loňské konzultace u premiéra Vladimíra Špidly.

Usnesení 21/13
Valné shromáždění

 1. bere na vědomí informaci o přípravě návrhu na vyznamenání Ing. Milana Appela Medailí za zásluhy;
 2. schvaluje předložený návrh;
 3. vyzývá členská sdružení ČRDM, aby v rámci svých kontaktů podpořila návrh na udělení státního vyznamenání p. M. Appelovi mezi poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a senátory Senátu Parlamentu ČR;
 4. ukládá zajistit aktualizaci návrhu a jeho včasné předání do Parlamentu ČR.

Zodpovědný: předseda, ředitel kanceláře ČRDM, termín: do 29. dubna 2005
Pro: 39, proti 0, zdrželo se 13

Jednání bylo zakončeno v 18:53.

Zápis ověřili:

Josef HordinaPodpisy
Lenka Šablová
Markéta Vránová

Napsal: admin