Valné shromáždění

Zápis z 23. valného shromáždění ČRDM

Zápis
z 23. Valného shromáždění České rady dětí a mládeže
20. dubna 2006, Palác YMCA, Praha

1. Zahájení, přivítání hostů

Jednání bylo zahájeno v 16:45. Podle prezenční listiny bylo zjištěno, že počet vydaných mandátů je 46 a Valné shromáždění není tudíž usnášeníschopné. V souladu s platnými stanovami ČRDM bylo svoláno náhradní Valné shromáždění, které se konalo o hodinu později na tomtéž místě. Náhradní Valné shromáždění, svolané tímto způsobem, je usnášeníschopné při jakémkoli počtu mandátů.
Předseda ČRDM Pavel Trantina zahájil jednání náhradního VS v 17:30 a přivítal přítomné delegáty a hosty.

2. VS volí mandátovou komisi ve složení:

  • Jan Homolka, Dorostová unie
  • Vít Madron, A-TOM
  • Jakub Kořínek, Pionýr

3. Schválení programu 23. VS ČRDM

Delegát Pionýra navrhl zařadit za bod 6 nový bod – Činnost Revizní komise ČRDM.

Usnesení 23/1
VS ČRDM schvaluje Program 23. valného shromáždění ČRDM.

4. Rozhodnutí o přijetí nových členů

Delegáti byli seznámeni v rámci rozesílky materiálů pro 23. Valné shromáždění s profilem čtyř uchazečů o členství. Možnosti představit organizaci na VS využil Jiří Peterka, představitel Together Czech Republic, který poté zodpověděl dotazy delegátů.

Usnesení 23/2
VS ČRDM přijímá za nové členy ČRDM:

  • Together Czech Republic (pro 43, proti 0, zdrželi se 4);
  • Sdružení Filia (pro 37, proti 5, zdrželi se 5)

VS nepřijalo za členy ČRDM:

  • Biokontakt; (pro 18, proti 19, zdrželi se 10)
  • Centrum roku Děčín (Život dětí a mládeže), (pro 1, proti 30, zdrželi se 16)

Komunistický svaz mládeže podal žádost, ale dosud nedodal stanovy organizace a informace o činnosti, a proto žádost nemůže být projednávána na 23. Valném shromáždění.

5. Aktuální informace o činnosti Představenstva ČRDM

Informace o činnosti představenstva ČRDM podal Pavel Trantina. Připomněl některé aktivity, které proběhly od minulého Valného shromáždění.

Koncem roku se objevilo téma „decentralizace státních dotací pro NNO na kraje“, do kterého se ČRDM aktivně zapojila a vstoupila do jednání s vybranými hejtmany i představiteli státu. Stanovisko ČRDM shrnuje „Manifest rozumného centralismu“ – příloha prvního čísla zpravodaje Archa v roce 2006. Téma se objevilo jako jeden z klíčových bodů při schůzce s premiérem Jiřím Paroubkem.

Dalším silným tématem roku 2006 je finanční pomoc státu na rekonstrukci budov z Fondu dětí a mládeže.

Tradiční setkání v Senátu proběhlo 17. 1. 2006 a své „předvolební“ představy podpory sdružení dětí a mládeže na něm představily všechny významné demokratické strany.

Na půdě Poslanecké sněmovny ČR proběhla výstava velkoformátových fotografií „S dřevomorkou na startu“ od 13. 3. – 9. 4. 2006, která přiblížila poslancům stav objektů z Fondu dětí a mládeže, která sdružení převzala. Výstava bude v blízké době instalována v prostorách Senátu (konec května). J. Výprachtický zmínil možnost, že se výstava vrátí ještě jednou do Poslanecké sněmovny, a to před projednáváním státního rozpočtu na podzim 2006. Byl vytvořen katalog a webová prezentace na www.drevomorka.cz.

V oblasti mezinárodní mládežnické politiky připomenul P. Trantina iniciativu proti krácení rozpočtu evropského programu Mládež v akci pro léta 2007 – 2013 a protest proti zrušení Národní rady mládeže v Bělorusku.

ČRDM podala projekt na realizaci kampaně RE „Každý jsme jiný, všichni rovnoprávní“ v rámci mimořádných dotací v gesci odboru pro mládeže MŠMT. Požadovaná dotace činí 1 200 000 Kč. Výsledek dotačního řízení není dosud znám.

ČRDM se zapojila do evropské kampaně „Mladí za život bez tabáku?“ a na www.adam.cz/tabak provedla dotazníkové šetření názorů mladých lidí na kouření. Na základě tohoto výzkumu bude vypracován „manifest“ české mládeže k otázce kouření. Skupina mladých lidí do 35 let může prezentovat své názory přímo na setkání v Bruselu od 19. – 21. 5. 2006. Je možnost, aby členské organizace ještě nominovaly své členy do 26. 4. 2006.

Probíhá příprava na Bambiriádu, mj. je možnost účasti dětí v soutěži Okřídlený lev k uzávěrce 24. 4. 2006.

Pro rok 2006 se rýsuje pokračování výměnného projektu s Koreou. V polovině srpna by mělo 10 mladých lidí do 26 let odcestovat do Korey, korejská skupina by měla přiletět do ČR koncem října.

ČRDM vyhlásila dvě výběrová řízení, na základě kterých bude posílen tým spolupracovníků o manažera/manažerku PR (redaktor/redaktorka Adama) a koordinátora výše zmiňované kampaně RE.

ČRDM v současné době hledá právníka pro zajištění právního servisu ČRDM (převážně konzultace a obecné právní otázky) s rozsahem služeb cca 2,5 hodiny měsíčně.

V reakci na dotaz zazněla informace, že problematika podvojného účetnictví se znova vrací politikům na stůl. Senát návrh právní úpravy vrátil a 21. 4. jej bude projednávat Poslanecká sněmovna.

6. Činnost Revizní komise ČRDM

Delegát Pionýra upozornil na to, že Revizní komise se sešla naposledy 30. 9. 2004. Revizní komise se má scházet nezávisle a samostatně. Zvolení nové Revizní komise je možné pouze na Kongresu ČRDM, který by se měl konat na podzim roku 2006. Pavel Trantina několikrát vyzýval členy Revizní komise ke schůzce, Představenstvo ČRDM se nečinností revizní komise rovněž zabývalo. Š. Pokorný navrhl, že by ČRDM mohla uvažovat o zaplacení služeb auditora.

7. Projednání Výroční zprávy a Hospodářské zprávy za rok 2005

Pavel Trantina okomentoval celkové hospodaření za rok 2005 a vysvětlil vratku státní dotace. Pozitivním údajem je vývoj DPH. Prostředky od Generali Pojišťovny a.s. pro ČRDM byly převedeny až v roce 2006 a tvoří nyní část disponibilní rezervy. Vzhledem k pozdějšímu přidělení prostředků státní dotace to bylo velmi prospěšné.

Delegát Pionýra vystoupil s námitkami proti Hospodářské zprávě. Ekonomové našli v krátké době několik formálních nedostatků a kladou si otázky v několika bodech (zaúčtování výnosů, přezkoumání vratky DPH ad.).

V roce 2005 byla provedena kontrola Finančního úřadu a kontrola Ministerstva obrany na finanční příspěvek na Bambiriádu. Revizní komise je nečinná a předseda ČRDM jí proto svolá na základě pravomoci, plynoucí ze stanov.

Usnesení 23/3
VS ČRDM schvaluje Výroční zprávu ČRDM za rok 2005 s tím, že bude doplněna část 3 v intencích připomínek delegátů Valného shromáždění, ve spolupráci se zástupci sdružení, která o to projeví zájem.

Delegát Pionýra vystoupil s návrhem, aby vzhledem k uvedeným skutečnostem bylo přerušeno projednávání Hospodářské zprávy.

Usnesení 23/4
VS ČRDM schvaluje přerušení projednávání Hospodářské zprávy za rok 2005 a ukládá Představenstvu ČRDM její doplnění a vysvětlení k otázce vratky DPH a prověření uvedených rozporů ve výkazech.

Na základě tohoto usnesení stáhl P. Trantina návrh rozpočtu ČRDM na rok 2006. Rozpočet bude předložen na podzimním Valném shromáždění.

8. Doplnění plánu činnosti pro rok 2006 o další projekty.

Do plánu činnosti přibyla koordinace kampaně „Každý jsme jiný, všichni rovnoprávní“ a mezinárodní seminář v průběhu Bambiriády „Setkání v srdci Evropy“.

9. Projednání a schválení Strategie ČRDM do roku 2010

Strategická komise připravila na základě diskuse na Kongresu ČRDM návrh Strategie. Návrh byl zevrubně projednán VS.

Usnesení 23/5
VS ČRDM schvaluje Strategii ČRDM na léta 2006 – 2010 se zapracovanými změnami.

(jednomyslně)

Jako námět pro stanovou komisi z diskuse ke klíčovým otázkám vyplynulo doporučení k otázce vývoje členské základny ČRDM.

Usnesení 23/6
VS doporučuje Komisi pro stanovy zpracovat jako primární variantu slučující b/ a d/: omezit členství podle charakteru sdružení (pouze nadregionální, celorepubliková a krajské rady dětí a mládeže) a stanovit minimální výši členského příspěvku.

Informace o přijetí strategie a o připravovaných změnách stanov bude ČRDM komunikovat s Evropským fórem mládeže.

10. Různé

J. Kořínek prezentoval vývoj „zákona o náhradním výživném“ a za sdružení Pionýr požadoval globální podporu ČRDM. Stanoviskem ČRDM se bude zabývat Představenstvo ČRDM na nejbližším zasedání, sdružení Pionýr předloží potřebné podklady. VS ČRDM vyzývá členská sdružení, aby se problematikou zabývala a podle možností podpořila návrh zákona.

Další připomínka od delegátů se týkala zasílání zápisů z představenstva ČRDM. Pionýr preferuje zasílání zápisu 1× měsíčně.

Jednání skončilo v 19:30.

Zapsala: Michaela Přílepková

Za správnost:

  • Jan Homolka
  • Vít Madron
  • Jakub Kořínek
Napsal: admin