Dokumenty

Zápis o setkání zástupců sdružení dětí a mládeže, Praha 20. 3. 2003

Základní informace:

Na pozvání České rady dětí a mládeže a Kruhu sdružení dětí a mládeže se 2. jednání kulatého stolu zúčastnilo 37 lidí včetně hostů. Podrobnosti jsou v prezenční listině, která je přílohou tohoto zápisu.

Jednání trvalo od 16.40 do 18.50.
Moderoval: Petr Mikeš – předseda rozhodčí a smírčí rady Junáka a člen Elsa Praha.
Místo konání: Magistrát hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1.

Hosty 2. kulatého stolu, které iniciovaly obě střešní organizace zastoupené za ČRDM Ing. Janou Vohralíkovou a za KSDM ČR Milanem Kroupou, byli zástupce Evropského fóra mládeže (YFJ) Simon-Erik Ollus z Finska a ředitel odboru pro mládež MŠMT Mgr. Jindřich Fryč. Jednání se účastnili zástupci jednotlivých sdružení pracujících s dětmi a mládeží.

Navržený program jednání:

 1. Náplň – poslání národní rady mládeže.
  Co má národní rada mládeže dělat, jaké je její poslání, čím se bude zabývat bez ohledu na to, jak vznikne a kdo budou jejími členy.
 2. Pravidla fungování, tzn. vytváření orgánů, členstvo a další otázky spíše procesní povahy.
 3. Jakým způsobem by měla organizace vzniknout.
  Zda jako úplně nová organizace, sloučením do jedné již existující, nebo jiné další varianty.

K bodu 1 – Náplň (poslání) národní rady mládeže

Většina přítomných se shodla na tom, co by měla národní rada mládeže dělat:

Měla by zastupovat zájmy svých členských organizací a hájit, resp. usilovat o hájení, zájmů a práv dětí a mládeže v ČR.

Návrhy obou střešních organizací předložené v souhrnném komparativním materiálu u kulatého stolu budou moci vyjednávací týmy použít ke zformulování konzistentního textu, který bude jasně definovat úkoly a pravidla fungování národní rady mládeže.

K bodu 2 – Vnitřní fungování národní rady mládeže

1.1 Podmínky členství

Řádným členem by se tak mohla stát:

 • každá nestátní nezisková organizace pracující s dětmi a mládeží, která má alespoň 300 členů organizované mládeže a základní články alespoň ve třech krajích
 • sdružení národnostních menšin, které má nejméně 100 členů organizované mládeže
 • krajská rada dětí a mládeže, vždy však pouze jedna za každý kraj

Mimořádným členem se zvláštním postavením by se mohla stát NNO, která bude mít zájem a bude splňovat podmínky mládežnické organizace. I zde je však ještě prostor pro další vyjednávání.

Rovněž otevřeno zůstává řádné členství NNO, jež jsou členy či pobočkami členských organizací YFJ nebo celosvětových mládežnických organizací a přitom jinak nesplňují podmínky pro řádné členství.

Po diskusi a přes nesouhlasný postoj některých sdružení byla ze strany ČRDM připuštěna možnost řádného členství organizací politicky orientovaných.

1.2 Zastoupení členských organizací v rozhodovacích orgánech

Shoda je v tom, že bude nutno nalézt kompromisní model závislosti počtu mandátů na počtu individuálních členů organizace mezi dvěma návrhy:

 • lineární či obdobná závislost až do 11 mandátů za organizaci (návrh ČRDM)
 • systém 1 organizace = 1 hlas (návrh KSDM)

V této otázce je nutné dále vyjednávat a hledat pro všechny přijatelný kompromis.

Další postup:

Vyjednávací tým nyní v co nejkratším čase předloží statutárním orgánům obou střech jediný návrh zásad národní rady mládeže (bez alternativ) založený na diskusi, která proběhla u tohoto kulatého stolu.

K bodu 3 – Vznik národní rady mládeže

Tento bod bohužel zůstal z časových důvodů již bez projednání.

Ověření:

Potvrzuji, že text tohoto zápisu odpovídá proběhlému jednání

Za ČRDM: Jiří Zajíc,
ředitel Kanceláře
Za KSDM: Jana Horáčková,
kancléř
Podpis Podpis


Prezenční listina – strana 1 (Klikněte pro větší obrázek)

Prezenční listina – strana 2 (Klikněte pro větší obrázek)

Napsal: admin