Tiskové zprávy

Další významnou pozici v institucích EU bude zastávat Čech

Pavel Trantina

(BRUSEL 24. dubna) – Od října 2015 bude Pavel Trantina, bývalý předseda České rady dětí a mládeže, zastávat zatím nejvyšší pozici, jakou Česká republika měla v Evropském hospodářském a sociálním výboru (EHSV). Jde o poradní orgán Komise, Rady a Parlamentu, jenž od založení EU umožňuje připomínkovat legislativu a politiky EU zaměstnavatelům, odborům a dalším organizacím občanské společnosti. Pavel Trantina se na dvouapůlleté období ujme předsednictví Sekce pro zaměstnanost, sociální záležitosti a občanství, jedné ze šesti odborných pracovních skupin. Bude tak koordinovat činnost 135 svých kolegů a kolegyň, předsedat jejich jednání a významně se spolupodílet na chodu celé instituce.

„Chápu to jako ocenění mé dosavadní devítileté práce ve výboru, kde jsem se podílel na zpracování řady stanovisek a řídil mnoho jednání,“ řekl Pavel Trantina. „Ve vedení sekce budu muset zúročit všechny diplomatické zkušenosti, protože je nutné vyvažovat zejména protichůdné zájmy zaměstnavatelů a odborů. Navíc portfolio evropských politik, které sekce projednává, je velmi široké, takřka průřezové. Těším se proto, že na jednáních přivítáme řadu evropských komisařů, ale i zástupců vlád předsednických zemí a europoslanců, i mnoha evropských sítí neziskových organizací,“ dodal. Ve volbě tento týden porazil další čtyři protikandidáty. Jeho dosavadní činnost ocenila již dříve Rada vlády pro NNO, když jej na svém březnovém zasedání navrhla velkou většinou hlasů na další pětileté funkční období.

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) je poradní institucí Evropské unie. Byl založen roku 1957 s posláním poskytovat odborné poradenství hlavním orgánům EU (Evropské komisi, Evropské radě a Evropskému parlamentu). Činí tak prostřednictvím „stanovisek“ k návrhům právních předpisů EU a „stanovisek z vlastní iniciativy“ k tématům, která považuje za závažná. Jedním z jeho hlavních úkolů je být „mostem“ mezi orgány EU a „organizovanou občanskou společností“. Podporuje participativní demokracii v EU a pomáhá posílit úlohu organizací občanské společnosti tím, že navazuje „strukturovaný dialog“ s těmito skupinami v členských státech EU a dalších zemích po celém světě.

Členové zastupují široké spektrum hospodářských, sociálních a kulturních zájmů ve svých domovských zemích. Pracují v jedné ze tří skupin, jimiž jsou „Zaměstnavatelé“, „Zaměstnanci“ a „Různé zájmy“ (např. zemědělci, spotřebitelé, ekologové, rodinné organizace, nevládní organizace atd.). Členové jsou nominováni vládami jednotlivých zemí a poté mají jednat nezávisle na nich. Nejsou zaměstnanci EU, jsou jim pouze propláceny cestovní náhrady spojené s jejich účastí na jednáních.

Pavel Trantina je členem EHSV od roku 2006, specializuje se na oblast vzdělávání, zaměstnanosti mládeže, dobrovolnictví a digitální agendy. V současnosti je místopředsedou skupiny III – Různé zájmy. Více o jeho činnosti a stanoviscích lze zjistit na webu EHSV.

Pavel Trantina je v ČRDM aktivní od jejího založení v roce 1998 jako zástupce Junáka – českého skauta. V letech 2004-2007 byl předsedou ČRDM, od roku 2006 ji zastupuje v EHSV. Za svou činnost obdržel v roce 2014 Cenu ČRDM Přístav. Studoval historii a politologii na FF UK v Praze, nyní mezinárodní vztahy a evropská studia na Metropolitní univerzitě Praha. Působil jako politický analytik v Kanceláři prezidenta republiky (1996-2002), zahraniční zpravodaj Junáka – svazu skautů a skautek ČR (1998-2008), předseda České rady dětí a mládeže (2004-2007), ředitel odboru pro záležitosti EU na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, zodpovědný za přípravu CZ PRES tamtéž (2007-2009), koordinátor uznávání neformálního vzdělávání v projektu Klíče pro život (2010-2011). V současnosti je manažerem projektů a spolupráce s EU v České radě dětí a mládeže a nezávislým konzultantem. Od února 2013 je prvním předsedou Evropské aliance pro dobrovolnictví sídlící v Bruselu.

Napsal: Marek Krajči