Tiskové zprávy

Dětské spolky se bouří: Novela zákona o veřejném zdraví neúnosně zatíží dobrovolníky! (AKTUALIZOVÁNO)

(PRAHA 12. února 2015) – Novela zákona o veřejném zdraví 258/2000 Sb. byla dnes (12. 2. 2015) nakonec stažena z plenární schůze Poslanecké sněmovny a vrácena do sněmovního Výboru pro zdravotnictví. To nám dává více času, a tím roste naděje, že se nám podaří dosáhnout smysluplných změn v návrhu novelu a vytvořit lepší podmínky pro práci organizací, jejich zaměstnanců a dobrovolníků.

Tato novela může vážným způsobem ohrozit dobrovolníky, kteří pracují s dětmi ve spolcích a dalších právních formách organizací.

Novela zmíněného zákona se týká povinností uložených organizacím, ale i školám a školským zařízením, které realizují letní tábory, školy v přírodě a podobné zotavovací akce pro děti do 15 let na dobu delší než pět dnů. Týká se především sankcí, které jsou organizacím vyměřeny za nedodržení správních povinností.

Některé v novele stanovené povinnosti jsou nesprávně formulovány, jiné přinášejí neúčelnou administrativní i finanční zátěž a další přinášejí povinnost stát se nástrojem pro vymáhání dodržovaní dalších povinností, které zákonným zástupcům zákon stanoví (jako je tomu v případě podmínění účasti na zotavovací akci splněním očkovací povinnosti).

Hrozba vychází především z horní hranice sankce, která může být provozovateli zotavovací akce uložena za porušení správní povinnosti.

„Z našich zkušeností vyplývá, že v současné době jsou provozovatelům za administrativní pochybení ukládány sankce v řádu několika set až několika tisíc korun,“ říká Aleš Sedláček, předseda ČRDM.  Horní hranice pokuty za správní delikt je totiž v návrhu novely stanovena na 100.000 až 500.000 Kč. Nárůst horní hranice sankce povede pravděpodobně ke skokovému nárůstu výše sankcí. Je nepravděpodobné, že budou udělovány výhradně sankce ve výši 1–2 % horního limitu sankce. Taková sankce může představovat pro všechny dobrovolné pracovníky s dětmi obrovskou psychickou zátěž a pro všechny organizace pracující s dětmi a mládeží, ale i např. školská zařízení hrozbu nebo alespoň naprosto nepřiměřený finanční závazek, kterému ani nemohou v rámci svých rozpočtů dostát. „Sankce tohoto typu nemá již preventivní či výchovný charakter, ale spíše demotivuje a odrazuje od pořádání jakýchkoliv akcí s dětmi,“ vysvětluje Aleš Sedláček. „Věříme, že záměrem zákona primárně není odrazovat – potažmo likvidovat – ty, kteří se snaží pracovat s dětmi, a že poslanci vrátí návrh novely k přepracování,“ dodává předseda ČRDM.

Napsal: Marek Krajči