Tiskové zprávy

Veřejná (ne)prospěšnost

Předseda ČRDM Aleš Sedláček

ČRDM: Nová úprava veřejné prospěšnosti zastarala a není už ani prospěšná

(PRAHA 21.3.2017 – Jako neodůvodněnou byrokratickou zátěž vnímá Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) chystanou podobu zákona o statusu veřejné prospěšnosti. Z tohoto důvodu píše ČRDM společně s dalšími významnými neziskovými organizacemi dopis premiérovi a vicepremiérům.

Malá domů?

Jediným, kdo by nyní mohl novelu vytěžit, jsou parlamentní strany. Nová úprava jim totiž umožňuje podle zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích čerpat peníze v podobě příspěvku na podporu činnosti politického institutu. Jednoduše řečeno: kvůli tomu, aby se tyto strany dostaly k milionům pro své politické instituty, kabinet chystá zbytečnou a demotivující administrativní zátěž pro všechny veřejně prospěšné subjekty.

Kladivo na NNO, problém pro soudy

Pokud zákon projde, pak se ze statusu veřejné prospěšnosti stane nový standard, který začnou postupně vyžadovat kraje i ministerstva, proto, aby dokázaly, že podporují jen ty skutečně veřejně prospěšné subjekty. Status ovšem o skutečné prospěšnosti nevypovídá nic. Je to jen požadavek na zvýšenou administrativu a vnitřní procesy v organizaci. Tedy příživníky na neziskové právní formě neodradí, ale naopak malé spolky, postavené na práci dobrovolníků, zcela demotivuje. Vláda zde neposlouchá ani své poradní orgány Legislativní radu vlády i Radu vlády pro NNO a předkládá zákon i přes jejich záporný názor. Soudy, které dnes veřejný rejstřík obhospodařují, potřebují personální i metodickou podporu, ne další zátěž. Již dnes zápasí celorepublikové organizace s problémy v rozdílném přístupu při zápisu sídla i statutárních orgánů v různých krajích.

Otevřený dopis premiérovi

„Návrh zákona reaguje na situaci z doby absence veřejných rejstříků, která už je za námi,“ píše předseda ČRDM Aleš Sedláček v dopise adresovaném premiérovi Bohuslavu Sobotkovi a vicepremiérům Andreji Babišovi a Pavlu Bělobrádkovi. Neziskové organizace jsou nyní díky veřejnému rejstříku a všem zveřejňovaným údajům v dikci účetních a daňových zákonů, stejně jako občanského zákoníku, pod dohledem veřejnosti i státu.

ČRDM apeluje!

„Prosíme, nedopusťme, aby sněmovna ve formě daného návrhu zákona o veřejné prospěšnosti schválila nepotřebnou, nedomyšlenou a ve svém důsledku možná i škodlivou právní normu,“ apelují na adresáty dopisu v jeho závěru autoři.

Ve čtvrtek 23. března 2017 se má zmíněnou legislativní normou zabývat sněmovní Ústavně právní výbor. ČRDM, reprezentující v souhrnu přes 200 tisíc mladých lidí, ale i další významné neziskové organizace, které se k dopisu připojily, jsou proti tomu, aby nová úprava nakonec začala platit, a věří, že předkladatel normu stáhne z legislativního procesu.

Pokud novela projde, tak dobře už bylo. Stojíme o prostředí, ve kterém by bylo lépe všem veřejně prospěšným subjektům, nejen politickým institutům,“ shrnul Aleš Sedláček.


K otevřenému dopisu se připojily následující organizace:

Asociace lesních mateřských škol Asociace sdružuje 130 organizací z celé České republiky. Naším dlouhodobým záměrem je rozvoj podmínek pro vzdělávání předškolních dětí v přírodě. Zašťiťujeme standardy kvality lesních MŠ, které mají být vzorem na cestě k ideálům. Připravujeme nové zájemce na náročný proces vytvoření kvalitní lesní mateřské školy. Intezivně komunikujeme se státní správou a snažíme se zlepšit podmínky lesních mateřských škol v rámci legislativy. Vzděláváme a připravujeme semináře a workshopy včetně každoroční letní školy pro pedagogy a mezinárodní konference. Věnujeme se také rozšiřování povědomí veřejnosti o tom, co je dobrá a kvalitní školka.
Česká ženská lobby, z.s. Česká ženská lobby je síť 30 proženských organizací. Jejím cílem je hájit práva žen v České republice. Je součástí Evropské ženské lobby, která sdružuje ženské a genderové organizace Evropy a spolupracuje s evropskými institucemi.
Česká rada dětí a mládeže Organizace zastřešující 97 organizací dětí a mládeže s více než 200 000 individuálních členů. Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí.Své poslání naplňuje ČRDM tím, že podporuje mimoškolní výchovu a činnost svých členů, zejména snahu o vytváření právních, hospodářských,  společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost. ČRDM hájí zájmy svých členů vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím.
FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci – je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.Platforma FoRS byla založena v září roku 2002. V současné době reprezentuje 30  členských a 10 pozorovatelských organizací (mezi nimi jsou NNO, nadace, mezinárodní organizace a akademické instituce, přehled viz www.fors.cz). Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.FoRS je jedním ze zakládajících členů CONCORD – Evropské konfederace NNO pro humanitární pomoc a rozvoj, která je zastřešujícím sdružením národních platforem a sítí NNO ze zemí EU.
Glopolis nezávislý think-tank(obecně prospěšná společnost) zaměřená na analýzu ekonomické, klimatické a potravinové politiky na národní i mezinárodní úrovni a její dopad na rozvoj. Dlouhodobým cílem institutu je rozpoutat v ČR širší politickou debatu o otázkách udržitelného rozvoje, mezinárodního obchodu, globálního řízení a dalších, a aktivně a odpovědně zapojit ČR do řešení globálních problémů.
Iniciativa pro kulturu / VSNNOKU (Volné sdružení NNO v kultuře a umění) Střešní organizace, která propojuje nevládní neziskový sektor v oblasti umění, především performing arts (divadlo, tanec, hudba) a příležitostně i dalších oborů umění a je aktivně zapojena do činnosti profesních organizací v umění a kultuře, především Vize tance, ITI (International Theatre Institute), ČAF (Česká asociace festivalů), Asociace nezávislých divadel a další. Reaguje na impulzy přicházející z těchto profesních organizací ve snaze koordinovat společné kroky vůči státní a veřejné správě (viz 4 body pro kulturu, Zachraňte kulturu 2013, zapojení do Partnerství 2014+ atd.).
Koalice za snadné dárcovství Koalice 30 organizací, jejímiž členy jsou např. Nadace Open Society Fund, Nadace Via, Domov Sue Ryder, Amnesty International ČR, Člověk v tísni, Liga lidských práv, Post Bellum a další. Koalice se snaží dlouhodobě prosazovat několik priorit, které zefektivňují práci neziskových organizací při individuálním dárcovství, zvyšují jejich důvěryhodnost a usnadňují dárcům proces darování.
NETT – nezávislý think-tank NEzávislý Think Tank pro neziskový sektor a občanskou společnost přichází s novými myšlenkami a tématy, usiluje o porozumění souvislostem, formuje myšlenkové zázemí, navrhuje koncepty, předjímá trendy. Nett je členem Asociace komunitních nadací v její podpůrné části, úzce spolupracuje se servisní organizací Podnos.
Spiralis, z. s. Spiralis kultivuje občanskou společnost, profesionalizuje charitativní organizace, zasazuje se o příznivé podmínky pro jejich činnost a podporuje rozvoj aktivních občanů. Vytváří příležitosti k propojování a ke spolupráci lidí napříč celou společností s cílem budovat svobodnou a demokratickou Českou republiku. Je vyhledávaným tvůrcem a partnerem veřejně prospěšných projektů a aktivit na místní, regionální, celostátní i mezinárodní úrovni. Ročně pomůže vice než 100 neziskových organizací a více než 600 jednotlivců.
Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Organizace má cca 350 pobočných spolků ve všech krajích ČR s počtem členů cca 35 000 fyzických osob. Hlavní zaměření činnosti: podpora a hájení zájmů osob se zdravotním postižením, poskytování služeb osobám se zdravotním postižením a seniorům, spolková činnost.
Transparency International – Česká republika, o. p. s. Nevládní nezisková organizace, jejímž posláním je mapovat stav korupce v ČR a svou činností aktivně přispívat k jejímu omezování.
Zelený kruh Zelený kruh je asociace, která sdružuje 81 významných ekologických nevládních organizací působících v ČR. Věnuje se plošnému monitorování zákonů a politik, koordinuje legislativní kampaně a poskytuje aktivní podporu při advokační činnosti zaměřené na zachování kvalitní ochrany životního prostředí a vysoké úrovně občanských práv v rozhodovacích procesech. Dlouhodobě se zabývá problematikou účasti veřejnosti na rozhodování o záměrech a projektech s dopadem na životní prostředí. Zelený kruh se také věnuje koordinaci výběru nevládních expertů a expertek do mezioborových pracovních skupin a poradních orgánů a komisí vlády a koordinuje vznik společných připomínek, pozic a veřejných vyjádření ekologických organizací k významným situacím v ochraně životního prostředí.Více informací naleznete na www.zelenykruh.cz/o-nas.
Sdružení sportovních svazů České republiky, z.s. Sdružení sportovních svazů ČR je s počtem více než 620 tisíc členů druhou největší sportovní organizací v zemi. Sdružuje sedmnáct plně rovnoprávných členských svazů, které rozvíjejí svá sportovní odvětví doma i v zahraničí a reprezentují olympijské i neolympijské sporty. Naši sportovci patří dlouhodobě k úspěšným reprezentantům České republiky na vrcholných mezinárodních soutěžích a každoročně získávají desítky medailí z mistrovství světa, Evropy a Světových pohárů.
Činnost Sdružení se však převážně zaměřuje na rozvoj amatérského a mládežnického sportu i na každodenní činnost v jednotlivých svazech v rámci organizací ve městech a obcích všech krajů České republiky. Zajímavou sportovní náplní se nám daří rozšiřovat členskou základnu dětí a mládeže, ale mimo jiné také připravovat naše sportovce na zvládání různých krizových situací.
Více na www.sporty-cz.cz.
DEMAS – Asociace pro podporu demokracie a lidských práv V roce 2008 vznikla nezávislá platforma DEMAS, ve které se sdružilo 11 českých nevládních organizací dlouhodobě se věnujících podpoře demokratizace, lidských práv a občanské společnosti v ČR i v zahraničí. Stavíme zejména na dnes již solidních základech významného segmentu českého neziskového sektoru realizujícího tzv. transformační spolupráci, na zkušenostech a know-how v oblasti přechodu k demokracii, ale také na pocitu spoluzodpovědnosti za demokratický vývoj v těch méně šťastných zemích než je Česká republika. Na půdě DEMAS proto nalézáme společné zájmy a hodnoty, což nám umožňuje efektivní spolupráci s cílem dosáhnout co nejlepších výsledků na poli lidských práv.
Unie center pro rodinu a komunitu Unie center pro rodinu a komunitu je celostátní střešní organizace lokálních organizacích poskytujících služby místní komunitě, rodinám a jejich členům (rodinná, mateřská, komunitní a
jinak zvaná centra). V současné době tvoří členskou základnu 55 center a dalších 48 se aktivně účastní jejích projektů. Činnost členských a spolupracujících organizací poskytuje podporu každý týden 8-10 tisíci rodinám po celé ČR.
Společnost pro trvale udržitelný život STUŽ je dobrovolná nezisková nevládní organizace (občanské sdružení), která vznikla v září 1992 z iniciativy prvního ministra životního prostředí Československa Josefa Vavrouška. Základním cílem Společnosti je hledání cest směřujících k trvale udržitelnému vývoji lidské společnosti, k přibližování se ideálům humanismu a zároveň ideálům harmonie vztahů mezi člověkem a přírodou, s cílem zachovat život ve všech jeho formách a chránit přírodu jako celek, a to s vědomím odpovědnosti vůči dnešním i budoucím generacím. Svou činnost zaměřujeme na zkoumání a vytváření předpokladů trvale udržitelného způsobu života na místní, regionální, národní i globální úrovni. Přechod na trvalou udržitelnost chápeme jako jedinou alternativu k trendům prohlubujícím ekologickou krizi, jež by v místním a posléze i globálním měřítku devastovala biosféru i společnost. Zároveň nezastíráme, že přechod společnosti na trvale udržitelný způsob života si v budoucích několika desetiletích vyžádá zásadní a mnohostranné společenské změny. Jedním z našich cílů je proto i studium společenských aspektů a rizik předpokládaných budoucích změn.
Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. zastřešuje 167 členů – místních partnerství neziskového, veřejného a soukromého sektoru ve venkovských oblastech. Pokrývá velkou část území České republiky s výjimkou velkých měst. Hlavní cíle jsou zaměřeny na podporu komunitně vedeného místního rozvoje na principech metody Leader zapojující obyvatele venkova do rozvoje místa, kde žijí (více informací na www.nsmascr.cz).
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. je otevřeným, nepolitickým spolkem s právní subjektivitou. Asociace má celorepublikovou působnost a prostřednictvím svých klubů ( aktuálně 43 pobočných spolků s cca 3.500 členy) sdružuje všechny, kteří chtějí aktivně pomoci zdravotně postiženým dětem, mládeži a jejich rodinám. Asociace byla založena v roce 1991.
Napsal: Marek Krajči

Ke stažení

Příloha k článku ke stažení