Dokumenty

Konkrétní kroky k programu ČRDM na rok 1999

Základní, obecné úkoly

 • Podílet se na koordinaci úsilí jak předcházet nežádoucím, společensky škodlivým jevům.
 • Aktivní podíl k budování občanské společnosti – nezastupitelná úloha nevládních organizací zatím spíše v deklarativní podobě.
 • Sladit dosud roztříštěné úsilí sdružení po skutečném společenském uznání práce s mladými a pro mladé, a to:
  • ve sdělovacích prostředcích;
  • na půdě státních i obecních orgánů;
  • v nestátních institucích, které spoluvytvářejí občanskou společnost.
 • Stát se spolupracovníky a partnery příslušných výborů či podvýborů zákonodárných sborů a dalších orgánů státní správy na nejvyšší úrovni.
 • Vytvořit pro všechny uvedené úřady a instituce servis: informační a společenský, tak aby mohly lépe působit v zájmu mladé generace.
 • Demokratickým způsobem zajistit reprezentaci mládeže České republiky na evropské a vůbec mezinárodní úrovni a přispět tak k dobré pověsti ČR.

Konkrétní úkoly

I. Vnější vztahy ČRDM

 1. V tuzemsku
  1. Aktivní podíl na budování občanské společnosti v ČR
   • sdružení dětí a mládeže představovat jako rovnocenné partnery v tomto procesu;
   • vytvoření stabilních vazeb a komunikace s orgány státní správy a samosprávy s důrazem především na Parlament ČR (obě komory), MŠMT, MV, MF,MZ,MO, MMR;
   • komunikace s odbornými komisemi vlády, parlamentu a jednotlivých ministerstev, aktivní zapojení do jejich činnosti;
   • spolupráce s poslaneckými a senátními kluby a výbory – zajištění aktivního podílu na připomínkovém řízení k zákonům;
   • zajištění spolupráce s dalšími sdruženími, iniciativami a neziskovými organizacemi;
   • aktivní vstup do sektoru nadací s důrazem na nadace, které se podílí na rozdělování finančních prostředků ze zahraničí (EU Rada Evropy, soukromé zdroje). Působení na tyto subjekty ve prospěch sdružení dětí a mládeže, jako významné součásti neziskového sektoru.
  2. Působení na širší veřejnost – prezentace a zviditelňování sdružení dětí a mládeže:
   • realizace propagačních akcí;
   • spolupráce se sdělovacími prostředky;
   • společné tiskové konference;
   • příprava a distribuce informačních materiálů.
 2. V zahraničí
  1. zastupování členských organizací ČRDM v zahraničí, především v mezinárodních organizacích, proto:
   • navázání kontaktů s národními radami mládeže v zemích Evropy;
   • spolupráce s mezinárodními organizacemi (zejména EYF);
   • vytváření konstruktivního tlaku na evropské mládežnické struktury tak, aby existence ČRDM včetně jejího podílu na zastupování mládeže ČR byla uznána;
   • zvážit možnost pořádání akce s mezinárodní účastí – odborný seminář a pod.;
   • v této oblasti hledat nadále možnosti spolupráce s KSDM;
   • vytvoření informačního servisu o akcích pořádaných v zahraničí včetně zajištění aktivní účasti zástupců ČRDM na těchto akcích;
   • spolupráce s Komisí mobility MŠMT formou delegování našich zástupců.

II. Vnitřní servis pro ČRDM

ČRDM není organizací, která by vlastními silami zajišťovala servis pro členská sdružení. Jejím posláním je vytvoření podmínek pro aktivní spolupráci sdružení, která může být jednotlivým sdružením i celku ku prospěchu. Vychází z principu dělby práce, zodpovědnosti i výsledku. Nechce jen sama vytvářet, nabízí podíl na společné práci. Tento přístup ji výrazně odlišuje od všech historicky překonaných svazů či jiných střešních sdružení dětí a mládeže v ČR.

Pro rok 1999:

 • vytvoření odborných komisí zejména pro zahraničí a ekonomiku.
 • vytvoření pracovních skupin pro realizaci společných aktivit:
  • Hrad patří dětem;
  • Propagační akce sdružení ČRDM;
  • zajištění vydání metodických materiálů pro SDM;
  • přípravu odborných seminářů;
  • realizaci dalších typů pojištění.
Napsal: admin