projekty

Youthwiki aneb evropská online encyklopedie národních politik mládeže

Youthwiki aneb evropská online encyklopedie národních politik mládeže

https://national-policies.eacea.ec.europa.eu/youthwiki
Youthwiki aneb evropská online encyklopedie národních politik mládeže

Dobré veřejné politiky je možné realizovat jen na základě dobrých znalostí a informací, proto Evropská komise na základě rozhodnutí členských států EU spustila koncem roku 2017 projekt Youthwiki. Jedná se o online encyklopedii národních politik mládeže.

Youthwiki se věnuje analýze veřejných politik mládeže v Evropě z pohledu Evropské strategie mládeže. Současná obsahová podoba vychází z osmi klíčových témat Obnoveného rámce evropské spolupráce v oblasti mládeže na léta 2010–2018 a zabývá se také analýzou oblasti mládeže jako takové a její struktury.

Témata Youthwiki:

  1. Administrativní a politická struktura oblasti mládeže a dotčených veřejných politik
  2. Dobrovolnické aktivity pro mládež
  3. Zaměstnanost a podnikavost mládeže
  4. Sociální začleňování mládeže
  5. Participace mládeže, neboli účast mladých lidí na správě věcí veřejných
  6. Vzdělávání a odborná příprava
  7. Zdraví a životní pohoda mládeže
  8. Kreativita a kultura
  9. Mládež a svět

S přijetím nové evropské strategie pro mládež v listopadu 2018 na léta 2019–2027 se bude Youthwiki do budoucnosti věnovat i zpracování nových témat, na kterých se společně se zástupci členských států a evropských institucích shodli i zástupci mladých lidí v rámci tzv. strukturovaného dialogu s mládeží (tzv. Cíle mládeže nebo také Youth Goals).

Pro koho je Youthwiki určena?

Primární cílovou skupinou jsou odborníci z oblasti mládeže a především tvůrci veřejných politik. Youthwiki ale může být inspirativní a přínosná i pro organizace mládeže a mladé lidi, stejně jako pro novináře či učitele a pracovníky s mládeží. Zajímavá může být také pro výzkumníky mládeže, veřejnou správu a další sociální vědce, kteří se potřebují zorientovat či najít specifické aktuální informace o veřejných politikách v oblasti mládeže v ČR i Evropě. Přidanou hodnotu má Youthwiki i pro studenty různých oborů.

Kdo Youthwiki tvoří?

Projekt Youthwiki vytváří síť národních korespondentů a odborníků na oblast mládeže z členských i spolupracujících států EU. Národními korespondenty jsou odborníci z ministerstev zodpovědných za oblast mládeže, národních agentur pro mládež či národních rad mládeže. V českém případě je korespondentem Analytické centrum České rady dětí a mládeže. Kontaktovat jej můžete na youthwiki@crdm.cz. Kromě národních korespondentů a odborníků vytváří obsah a strukturu také odborní analytici z Evropské komise a celá síť spolupracuje s řadou akademických pracovišť z celé Evropy, které se výzkumu mládeže a politik mládeže věnují.

K čemu je Youthwiki dobrá?

Hlavním přínosem je komplexní zpracování všech témat evropské strategie mládeže na jednom místě a jejich každoroční aktualizace. Příspěvky jednotlivých států jsou vypracovávány podle jednotné metodiky, Youthwiki tak nabízí unikátní nástroj pro srovnávací a komparativní studie či inspiraci ze zahraničí.

Evropská unie využívá Youthwiki také pro své odborné analýzy a přípravy studií a vyhodnocování Evropské strategie mládeže, společně s daty z Eurostatu a dalších výzkumů, výstupy strukturovaného dialogu s mládeží a pravidelnými reporty členských států a jejich vlád k naplňování evropské strategie mládeže.

Jak s Youthwiki pracovat a co v ní najdete?

K výše zmíněným tematickým okruhům naleznete rozbory právního rámce, veřejných politik a dotčených strategií a koncepcí veřejných politik, definice specifických konceptů používaných v politikách jednotlivých států, nástrojů realizace veřejných politik, programů, jejich financování,  mechanismů hodnocení a kontroly kvality, analýzu hlavních aktérů a způsobů implementace a spolupráce. Youthwiki pojmenovává i slabá místa a chybějící nástroje veřejných politik, stejně jako krátce zachycuje i hlavní rysy veřejných a politických debat a aktuální veřejné diskuze spojené s mládeží. Kromě slovníčku popisujícího definice jednotlivých konceptů veřejných politik v daných zemích disponuje také širokým aparátem veřejně dostupných zdrojů k daným tématům. Kromě konkrétních informací tak může Youthwiki usnadnit i rešerše zdrojů v evropských zemích k daným tématům.

Zajímá Vás např. jaké jsou věkové hranice pro volby v jednotlivých státech v Evropě? Jak je nastavena podpora mladých dobrovolníků? Jak se mladí zapojují do rozhodování o věcech veřejných? Jaká opatření pomáhají zaměstnanosti mladých lidí či jak školní i mimoškolní prostředí pomáhá s občanským vzděláváním či podporou sportu nebo třeba zdravého životního stylu? To a mnohem více najdete právě v Youthwiki.

Vyhledávat můžete buď podle tematických kapitol, či podle situace v jednotlivých zemích.

Připravili jsme pro Vás i video v češtině o tom, jak Youthwiki používat.

Srovnávací mapy

Spolufinancováno Evropskou uniíV prosinci 2018 byla spuštěna také nová sekce srovnávacích mapových přehledů, která usnadní orientaci v hlavních rozdílech a naplňování zásadních indikátorů veřejných politik v jednotlivých evropských státech. První zveřejněnou sadou srovnávacích map jsou indikátory z oblasti dobrovolnictví mládeže. V roce 2019 přibudou dále srovnávací mapy indikátorů participace mládeže a sociálního začleňování mládeže.

Projekt Youthwiki je financován ze zdrojů Evropského programu Erasmus+, klíčové akce Podpora reforem veřejných politik a dále za přispění jednotlivých zapojených států. Projekt je koordinován odborem A7 Evropské komise pro politiky mládeže a sdružuje kolem sebe síť národních korespondentů.

Pro informace či spolupráci v ČR se obracejte na Českou radu dětí a mládeže na youthwiki@crdm.cz.

Fotogalerie