Aktuality

Česká rada dětí a mládeže rozšířila řady svých členských sdružení a zaujala pozici jediné národní rady dětí a mládeže v republice

TISKOVÁ ZPRÁVA
(PRAHA, 7. dubna 2004)

Přijetí 12 nových členů včetně čtyř politicky profilovaných uskupení mladých lidí bylo jedním z hlavních bodů úterního jednání 19. Valného shromáždění České rady dětí a mládeže (ČRDM). Výsledkem je rozšíření rady o tucet „nováčků“. Jsou jimi mimo jiné i sdružení Duha, ELSA, Junior klub křesťanských demokratů, Mladí evropští demokraté, Mladí konzervativci a Mladí sociální demokraté. ČRDM tedy od úterý tvoří (namísto dosavadních 73) nyní již celkem 85 nejrůznějších dětských a mládežnických sdružení s více než 201.000 individuálních členů.

Pavel Trantina„Po téměř šesti letech jsme dosáhli toho, že v České republice dnes existuje jenom jedna jediná skutečně reprezentativní národní rada mládeže, která, jak věřím, bude brzy přijata i do Evropského fóra mládeže,“ zhodnotil jednání ČRDM její předseda Pavel Trantina (z Junáka – svazu skautů a skautek ČR). Hlavní přínos rozhodnutí valného shromáždění o rozšíření o nové členy vidí v tom, že Rada bude nyní moci mnohem účinněji hájit zájmy dětí a mládeže v ČR vůči státní správě a samosprávě.

Valné shromáždění České rady dětí a mládeže rovněž projednalo výroční a hospodářskou zprávu ČRDM za rok 2003, schválilo rozpočet na rok 2004 a doplnilo členy jejího představenstva. Souběžně s valným shromážděním ČRDM byl svolán i její 4. Kongres, jenž zvolil členy revizní komise.

Česká rada dětí a mládeže (www.crdm.cz) je jedinou reprezentativní platformou sdružení dětí a mládeže v České republice. Vznikla v červenci 1998 a dnes sdružuje 85 členských organizací, reprezentujících téměř 200.000 individuálních členů. Posláním ČRDM je podporovat v duchu „Úmluvy o právech dítěte“ oprávněné zájmy dětí a mládeže ve snaze napomáhat všestrannému rozvoji mladých lidí po stránce duchovní, duševní, tělesné a sociální.

ČRDM plně respektuje svrchovanost a samostatnost všech svých členů a není jim žádným způsobem nadřízena. Podporuje činnost svých členů, zejména snahu o vytváření právních, hospodářských, společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost. ČRDM zastupuje všechny své členy vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím.

Základní priorita činnosti ČRDM vychází z jejího poslání – zvyšovat prestiž mimoškolní výchovy ve společnosti a přispívat ke zlepšování podmínek pro dobrovolníky, kteří s dětmi a mládeží v jejich volném čase pracují.

K nejpočetnějším členským sdružením ČRDM patří Junák – svaz skautů a skautek ČR (téměř 50.000 členů), Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – sekce mládeže (zhruba 39.000 členů), Pionýr (přes 20.000 členů) a Folklorní sdružení ČR (přes 13.000 členů).

Napsal: admin