Odpovědnost za škodu

Doplňující informace k pojištění ČRDM na roky 2018–2021

Tábor (ilustrační foto Michala K. Rocmanová)

Jak jsme již avizovali, od začátku roku 2018 až do konce roku 2021 platí nové pojistné smlouvy na úraz a na odpovědnost za škodu sjednané s Generali pojišťovnou a.s.

Zde posíláme několik novinek a doplňujících informací:

 • na stránkách ČRDM najdete nově formulář Ohlášení úrazu – ČRDM, speciálně upravený pro potřeby našeho úrazového pojištění. Prosíme, používejte přednostně tento formulář (pro odpovědnost za škodu zůstává klasický formulář Generali, který je též ke stažení na našich stránkách nebo přímo na stránkách Generali),
 • od začátku března 2018 by měly chodit faktury za připojištění dobrovolníků a zaměstnanců automaticky vygenerované na e-mail, který uvedete do formuláře při sjednávání pojištění (kontaktní osoba).

Jak se předchozí smlouvy liší od těch aktuálních?

Úrazové pojištění

 • Pojistné se nemění (17 Kč / osoba / rok).
 • Zvýšily se limity pojistného plnění na 115 Kč/den léčení. K navýšení došlo rovněž u trvalých následků a smrti úrazem. Všechny limity jsou nově sjednocené pro děti i dospělé.
 • Formulář s hlášením úrazu je nově možné k likvidaci zasílat elektronicky – naskenovaný e-mailem.

Pojištění odpovědnosti za škodu

 • Pojistné se snížilo, jak za organizaci, tak za jednotlivé osoby
 • U limitů pojistného plnění u fyzických osob se změnila formulace. Celkové plnění ze všech pojistných událostí, včetně nákladů na právní zastoupení, v jednom ročním období pro jednoho pojištěného nepřesáhne 10 000 000 Kč (dříve bylo celkové plnění na všechny pojistné události.) U právnických osob zůstávají limity stejné. Na některé konkrétní pojistné případy jsou dle smlouvy určené snížené sublimity. Spoluúčast zůstává stejná: 1000 Kč.
 • Změnila se formulace u pojištěných osob. U fyzických osob už nemusí být nutně osoba vykonávající činnost pro organizaci dobrovolníkem (vypadla podmínka: osoba vykonávající činnost pro organizaci bez finanční odměny) a do výčtu osob přibyli činovníci/funkcionáři organizace (např. hospodáři, správci budov apod.).
 • Rozsah pojištění se rozšířil, pojištění se vztahuje např. i na:
  • následnou finanční škodu, která vznikla jako důsledek újmy na životě nebo zdraví člověka (např. ztráta výdělku, ušlý zisk, náklady léčení, náklady pohřbu);
  • následnou finanční škodu, která vznikla vlastníkovi věci nebo osobě oprávněně užívající věc na základě smlouvy jako přímý důsledek škody uvedené výše (např. ušlý zisk, náklady na likvidaci zničené věci, půjčovné za náhradní stroj);
  • škody způsobené na věci jejím poškozením, zničením nebo ztrátou včetně prosté krádeže, krádeže vloupáním nebo loupeže;
  • škody způsobené usmrcením, ztrátou nebo zraněním zvířete;
  • škody na věcech vnesených a odložených (věc vnesená – např. oblečení odložené v šatně na plovárně, věc odložená – např. kufr ubytovaného v pokoji ubytovacího zařízení);
  • jinou majetkovou újmu (čistě finanční škodu), která nevyplývá ze škody na zdraví, zvlášť závažného ublížení na zdraví, usmrcení, škody na hmotné věci nebo objektu a to v rozsahu čl. 4, odst. 4. ZPP O 2014/02; vč. pokut a penále (sublimit 1 000 000 Kč);
  • náklady právního zastoupení;
  • náhradu nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou ve prospěch třetích osob i ve prospěch zaměstnanců;
  • škodu nebo jinou újmu z vlastnických, nájemních a obdobných vztahů;
  • škodu nebo jinou újmu způsobenou vadou výrobku vč. rozšíření dle DPP O 07 Onemocnění z potravin;
  • škodu způsobenou na dopravních prostředcích vč. motorových vozidlech; zde se zvýšil limit pojistného plnění na 50 000 Kč (z 25 000 Kč);
  • škodu nebo jinou újmu vzniklou provozem dopravního prostředku s přidělenou registrační značkou (nevztahuje se na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy vzniklé z provozu dopravních prostředků v rozsahu, v jakém vznikl nárok na plnění z povinného pojištění odpovědnosti způsobené provozem vozidla) (sublimit 5 000 000 Kč);
  • škodu způsobenou náhlým a nahodilým znečištěním životního prostředí, bez ohledu na to, zda škodu způsobila náhlá a nahodilá porucha ochranného zařízení.

Pojištění se, stejně jako v předchozích letech, vztahuje i na škody vzniklé v souvislosti s vlastnictvím a provozem menších plavidel (kanoe, pramice, kajaky, malé plachetnice, vory apod.) – nově jsou do pojištění zahrnuty „malé plachetnice“, v souvislosti s nakládáním se zbraněmi a střelivem (typu vzduchovka, malorážka, airsoftová a/nebo paintbolová zbraň, luky, kuše apod.) – nově jsou do pojištění zahrnuty luky a kuše – a na klenotech a jiných cennostech, na věcech umělecké, historické hodnoty, na penězích, směnkách, cenných papírech a ceninách. Pojistné limity zůstávají stejné, jako v předchozích letech (5 000 000 Kč plavidla a zbraně a 500 000 Kč klenoty).

Pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škodu způsobenou zaměstnavateli:

 • základní podmínky zůstávají víceméně stejné, rozšířila se nabídka variant výše limitů pojistného plnění, které si můžete vybrat pro zaměstnance nebo osoby na DPP či DPČ.

Shrnutí základních informací o pojistných smlouvách najdete na našich stránkách www.crdm.cz/pojisteni Pojistné smlouvy, pojistné certifikáty a formuláře najdete tamtéž.

Napsal: Marek Krajči