Valné shromáždění

Zápis a usnesení z 26. Valného shromáždění České rady dětí a mládeže

Zápis a usnesení z 26. Valného shromáždění
České rady dětí a mládeže
19. 4. 2007, Farní klub u P. Marie Sněžné, Praha

1. Zahájení

Jednání bylo zahájeno v 16:45 přivítáním přítomných delegátů a hostů, v první řadě náměstkyně ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, Ing. Evy Bartoňové. Paní náměstkyně zhodnotila ve svém krátkém vystoupení dosavadní spolupráci s ČRDM a odpovědnost delegátů při volbě nového vedení ČRDM.

Podle prezenční listiny bylo v 16:45 vydáno 60 mandátů, což postačuje k tomu, aby bylo VS usnášeníschopné. Během jednání narostl počet mandátů na 63 a pak se postupně snižoval. Dolní hranice usnášeníschopnosti byla dosažena v 19:00, kdy byl projednáván poslední bod programu, který nevyžadoval žádné usnesení VS.

2. Volba mandátové komise

Předseda vyzval zástupce sdružení, aby nominovali členy do mandátové komise.
Nominováni byli:

 • Vít Madron (A-TOM)
 • Tomáš Kroupa (Mladí konzervativci)
 • Lenka Šablová (Junák – svaz skautů a skautek ČR)

Usnesení 26/1
VS ČRDM schvaluje navržené členy mandátové komise.
proti: 0, pro: většina

3. Schválení programu 26. VS ČRDM

Předseda ČRDM nechal hlasovat o zařazení pilných bodů do programu. Jedná se o zprávu Revizní komise ČRDM, kooptaci člena Revizní komise ČRDM a vytvoření pracovního týmu k problematice snížení věkové hranice trestní odpovědnosti.

Usnesení 26/2
VS ČRDM schvaluje zařazení nových bodů s pilnými návrhy.
proti: 0, pro: většina

Předseda ČRDM nechal hlasovat pro takto sestavený program jako celek.

Usnesení 26/3
VS ČRDM schvaluje navrhovaný program.
proti: 0, pro: většina

4. Přijetí nových členů

Plzeňskou krajskou radu dětí a mládeže představila předsedkyně Marie Platzká.

Usnesení 26/4
VS ČRDM přijímá Plzeňskou krajskou radu dětí a mládeže za člena ČRDM.
pro: 58
proti: 0
zdržel se: 2

Radu dětí a mládeže kraje Vysočina představil předseda Martin Paclík.

Usnesení 26/5
VS ČRDM přijímá Radu dětí a mládeže kraje Vysočina za člena ČRDM.
pro: 58
proti: 0
zdržel se: 2

Sdružení DEMARO představil Zdeněk Princ.

Návrh usnesení
VS ČRDM přijímá DEMARO za člena ČRDM.
pro: 16
proti: 23
zdržel se: 21
VS ČRDM nepřijalo DEMARO za člena ČRDM.

Sdružení Československý zálesák – svaz pro pobyt v přírodě, žádá o znovupřijetí do ČRDM.

Usnesení 26/6
VS ČRDM přijímá Československého zálesáka – svaz pro pobyt v přírodě za člena ČRDM.
pro: 45
proti: 7
zdržel se: 9

Po přijetí krajských rad do ČRDM byl vznesen požadavek, zda by noví členové mohli využít svých mandátů již nyní. Protože výklad stanov není v tomto smyslu zcela jasný, nechal předseda ČRDM o návrhu hlasovat.

Usnesení 26/7
VS ČRDM schvaluje přidělení mandátů nově přijatým krajským radám dětí a mládeže.
pro: 59
proti: 2

5. Zpráva o řešení situace s DPH

Michaela Přílepková seznámila delegáty se zprávou daňového poradce, jenž jménem ČRDM jednal s příslušným FÚ. Vedení ČRDM poděkovalo zástupcům sdružení Pionýr, kteří jako první upozornili na možné problematické důsledky plátcovství DPH, čímž přispěli k důkladnému a systémovému řešení.

6. Závěrečné informace o činnosti odstupujícího Představenstva ČRDM

Předseda informoval o tom, že představenstvo se sešlo celkem jedenapadesátkrát a připomněl některé aktuální aktivity z posledního zasedání.

Přítomní členové představenstva poděkovali a krátce shrnuli svůj pohled na působení v představenstvu.

7. Zpráva Revizní komise ČRDM

Předsedkyně Revizní komise Ing. Marie Světničková podala zprávu o činnosti. RK se sešla celkem třikrát a věnovala se volbě svého nového předsedy a vyúčtování státní dotace za rok 2006.

Z důvodu kandidatury současného člena RK Martina Kříže do Představenstva ČRDM bude RK případně navrhovat okamžitou kooptaci nového člena.

8. Schválení Výroční zprávy ČRDM za rok 2006

Minulý rok označil předseda ČRDM jako rok bohatý na lobbyingové i zahraniční aktivity, okomentoval návrh výroční zprávy. Jakub Kořínek navrhl zestručnění některých částí, což vyvolalo v diskusi odezvu, ve které V. Kubát upozorňoval na to, že Výroční zpráva informuje z větší části navenek.

Delegáti měli možnost vyslovit také požadavky na věcné změny.

Usnesení 26/8
VS ČRDM schvaluje Výroční zprávu za rok 2006
pro: 63
proti: 0

9. Návrh rozpočtu ČRDM na rok 2007

ČRDM má o půl milionu dotačních prostředků méně, než kolik předpokládala v předběžném finančním rámci projednávaném a schváleném v únoru. Ponížení se dotkne projektů: Síť, Publikace a Kampaň RE (společné projekty s partnery). Narostl rozpočet na projekt Pojištění, o paušální pojištění odpovědnosti je obrovský zájem.

H. Konopiská přišla s návrhem, aby se na VS schvaloval jen rámec, protože může dojít k přesunům mezi jednotlivými projekty během roku. Formát materiálu je podrobný a je stavěn na rozdělení státní dotace a jiné zdroje.

Závěr: Nový ekonom ve spolupráci s Revizní komisí a P ČRDM vypracuje novou strukturu rozpočtu.

Usnesení 26/9
VS ČRDM schvaluje návrh rozpočtu na rok 2007.
Pro: 63
proti: 0

10. Volba předsedy ČRDM

Volbu předsedy bude řídit Š. Pokorný, ale nebude členem Volební komise.

Zástupci sdružení byli vyzváni, aby nominovali členy do Volební komise.
Nominováni byli:

 • Jakub Kořínek (Pionýr)
 • Mojmír Nováček (RADAMOK)
 • Hanka Konopiská (DUHA)

Usnesení 26/10
VS ČRDM schvaluje takto navrženou Volební komisi.
Pro: 61
proti: 0
zdržel se: 2

Byla doručena jedna kandidátka na předsedu, Junák – svaz skautů a skautek ČR navrhuje na předsedu Pavla Trantinu.

Pavel Trantina přednesl krátkou nominační řeč, v níž odkázal na svůj motivační dopis zaslaný předem, a požádal delegáty o uskutečnění tajné volby.

Usnesení 26/11
VS ČRDM schvaluje, aby se volba předsedy uskutečnila tajným hlasováním.
Pro: 50
proti: 2
zdržel se: 11

Volební komise rozdělila hlasovací lístky podle mandátů.

Š. Pokorný vyhlásil výsledky tajné volby:

 • odevzdáno bylo 62 hlasovacích lístků
 • pro: 58
 • proti: 3
 • zdržel se:1

Usnesení 26/12
VS ČRDM volí Pavla Trantinu předsedou ČRDM.

11. Jmenování představenstva ČRDM

P. Trantina nechal jednotlivé nominované členy představenstva, aby řekli něco o sobě a o oblastech, kterým by se ve funkci chtěli věnovat.

Požádal delegáty o schválení představenstva jako celku, protože se jedná o vyrovnaný tým.

Usnesení 26/13
VS ČRDM jmenuje členy / členky představenstva v navrženém složení: Aleš Sedláček (1. místopředseda), Ondřej Šejtka (místopředseda), Mgr. Ondřej Chobot (člen), Jana Jílková (členka), Tomáš Kaplan (člen), Ing. Josef Výprachtický (člen).
pro: 62
proti: 0

12. Kooptace člena Revizní komise ČRDM

Revizní komise navrhuje kooptovat Michala Sojku, hlavního ekonoma SHČMS.

Usnesení 26/14
VS ČRDM schvaluje kooptaci Michala Sojky do Revizní komise ČRDM.
pro: 62
proti: 0

13. Vytvoření pracovního týmu k problematice snížení věkové hranice trestní odpovědnosti

Ministerstvo spravedlnosti chystá novelu Trestního zákoníku, kde se téma opět otevře. ČRDM by měla mít stanovisko do prázdnin. Koncem května zahájí pracovní skupina ČRDM k tomuto tématu svou činnost.

Nominace zašlou sdružení do 27. 4. 2007 do Kanceláře ČRDM.

Usnesení 26/15
VS schvaluje zřízení pracovní skupiny ve složení, které nominují sdružení do 27. 4. Pracovní skupina předloží návrh oficiálního stanoviska ČRDM ke korespondenčnímu hlasování členským sdružením.
pro: 50
proti: 0
zdržel se: 3

14. Ukončení jednání

J. Výprachtický informoval o aktuálních aktivitách v oblasti legislativy a pozval delegáty na oslavy 100 let skautingu.

Jednání bylo ukončeno v 19:15. Předseda ČRDM poděkoval za vysokou účast ze strany delegátů.

Zapsala: Mgr. Michaela Přílepková

Ověřili za mandátovou komisi:

 • Vít Madron (A-TOM)
 • Tomáš Kroupa (Mladí konzervativci)
 • Lenka Šablová (Junák – svaz skautů a skautek ČR)
Napsal: admin