Úrazové pojištění

POJISTNÁ SMLOUVA ÚRAZOVÁ č. 0202326385, uzavřená dne 13. listopadu 2001

Generali Pojišťovna a.s., se sídlem: Praha 2, Bělehradská 132, IČO 61859869, zastoupená předsedou představenstva Ing. Jaroslavem Mlynářem, CSc. a členem představenstva Ing. Annou Petikovou
(dále jen „pojistitel“)

a

Česká rada dětí a mládeže, se sídlem: Praha 1, Senovážné nám. 977/24, IČO 68379439, zastoupená Ing. Janou Vohralíkovou
(dále jen „pojistník“)

uzavírají spolu

SMLOUVU NA ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ
pro členy pojistníka a další osoby (dále jen „pojištěné osoby“)

podle ustanovení § 788 a násl. zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku v platném znění a Všeobecných pojistných podmínek pro případ úrazu, schválených MF ČR pod č.j. 321/17253/1998 ze dne 23.3.1998 (dále jen „VPP pro případ úrazu“).

I.
Rozsah pojištění

1) Tento druh pojištění se sjednává pro případy úrazů, ke kterým dojde v době trvání pojištění:

  1. pokud vzniknou při činnostech uskutečňovaných v rámci činností, které má pojistník dle statusu vykonávat nebo v souvislosti s nimi,
  2. pokud vzniknou při činnostech uskutečňovaných v rámci činností, které má sdružení, které je členem pojistníka, dle svého statutu vykonávat nebo v souvislosti s nimi,
  3. pokud vzniknou při činnostech sdružení, pro kterou pojistník toto pojištění obstarává a v souvislosti s těmito činnostmi,

a to zejména:

  • při veškerých akcích a schůzkách
  • při přípravě a při aktivní účasti na kulturních akcích
  • při tělovýchovné činnosti
  • při turistických a rekreačních akcích v ČR nebo v zahraničí
  • při krátkodobých brigádách organizovaných pojistníkem, pokud nevznikne nárok na plnění pojistné události podle zákona o pracovních úrazech
  • při společných cestách pořádaných pojistníkem z místa bydliště nebo pracoviště pojištěných osob do místa činností uvedených v předešlých bodech a zpět
  • při výkonu funkce jednotlivých funkcionářů organizace.

2) Pokud se v dalším obsahu této smlouvy používá pojem pojištěné sdružení, je třeba tím rozumět vedle pojistníka i subjekty uvedené pod body b) a c) čl. 1.

3) Pojistitel není povinen plnit pojistnou událost vzniklou při akci, kterou nezajišťovalo pojištěné sdružení.

4) Bude-li při šetření pojistné události zjištěno, že již před touto pojistnou událostí byla pojištěná osoba stižena tělesnou nebo smyslovou vadou, je pojistitel oprávněn do budoucna vyloučit část těla související s touto tělesnou nebo smyslovou vadou z pojistné ochrany.
O tomto omezení bude písemně vyrozuměna pouze pojištěná osoba.

II.
Pojištěné osoby

1) Pojištěnými osobami jsou, kromě členů pojištěných sdružení, také osoby, které se připravují na vstup do pojištěných sdružení a účastní se akcí pořádaných pojištěnými sdruženími. Dále jsou pojištěny i osoby, které doprovázejí účastníky akcí, např. organizátoři, funkcionáři, vedoucí oddílů, hospodářští pracovníci; dále jiné osoby – nečlenové, kteří se aktivně účastní akcí pojištěných sdružení. Zároveň všechny tyto osoby jsou také pojistitelnými osobami ve smyslu VPP 1998 pro případ úrazu čl. 10.

III.
Doba trvání pojištění

1) Pojistná Smlouva se sjednává na období 1.1.2002 – 31.12.2002.

IV.
Pojistné plnění

1) Pojistitel poskytne z tohoto úrazového pojištění pojistné plnění v případě:

děti a mládež

trvalá invalidita následkem úrazu

Kč 200 000,-

smrt následkem úrazu

Kč 100 000,-

doba nezbytného léčení následků úrazu od 8. dne
(pro děti a mládež do 18 let)

Kč 150,-

dospělí

trvalá invalidita následkem úrazu

Kč 100 000,-

smrt následkem úrazu

Kč 100 000,-

denní odškodné za dobu nezbytného léčení od 22. dne
(pro osoby starší 18 let)

Kč 100,-

2) Pro trvalou invaliditu bylo sjednáno progresivní plnění, které bude stanoveno následovně:

trvalá invalidita (TI):

výše plnění:

0,001 % – 30,00 %

jednonásobek částky plnění

30,01 % – 80,00 %

do 30% jednonásobek částky plnění
část převyšující 30,00 % TI bude násobena pětkrát

80,01 % – 100,00 %

do 30 % jednonásobek částky plnění
část převyšující 30,00 % TI bude násobena pětkrát
část převyšující 80,00 % TI bude násobena šestkrát

3) Ztráta zubů následkem úrazu se nepovažuje za úraz, který má za následek trvalou invaliditu, protože jsou vždy plně nahraditelné. Jizvy (pokud nezpůsobují omezení mechanického pohybu končetiny) nejsou považovány, podle přiložených VPP pro případ úrazu 1998, za trvalé poškození tělesných nebo duševních funkcí, není proto možné je odškodňovat jako trvalou invaliditu.

V.
Pojistné období, pojistné a jeho splatnost

1) Pojistným obdobím se rozumí dohodnuté období pro placení pojistného, tedy 1 rok.

2) Pojistné za každéhopojištěného činí ročně Kč 15,- za jednu osobu. Pokud škodní kvóta za rok 2002 nepřesáhne 35%, dojde, v případě další spolupráce smluvních stran, ke snížení pojistného na 13,- Kč za jednu osobu s platností od 1.1.2003.

3) Pojistník se zavazuje splatit pojistné dle aktuálního seznamu pojištěných sdružení a počtu pojištěných osob do 31. března každého pojistného období na č. účtu 19-2216440-207/0100, variabilní symbol IČO pojistníka, konstantní symbol 3558.

VI.
Oprávnění k převzetí pojistného plnění

1) V případě smrti pojištěné osoby do 18 let obdrží pojistné plnění zákonní zástupci. V případě smrti pojištěného dítěte do 15 let, se plnění poskytne ve výši přiměřených nákladů vynaložených na pohřeb, a to až do výše sjednané pojistné částky pro případ smrti, minimálně však částku 15.000,- Kč.

2) V případě smrti pojištěné osoby nad 18 let obdrží pojistné plnění osoby ze zákona podle § 817 odst. 2 a 3 občanského zákoníku (manžel/ka, děti, rodiče, osoby ve společné domácnosti, dědicové).

3) Právo na plnění z ostatních pojištěných rizik má pojištěná osoba, v případě úrazu osoby mladší 18-ti let zákonný zástupce.

VII.
Hlášení pojistných událostí

1) Pojistnou událost za pojištěného oznámí pojistiteli příslušné pojištěné sdružení na tiskopisu pojistitele „Oznámení o úrazu“. Na něm příslušné pojištěné sdružení potvrdí, že zraněný byl v době úrazu pojištěnou osobou, že k úrazu došlo při činnosti, na kterou se vztahuje pojištění podle této smlouvy. Tiskopisy musí být řádně a pravdivě vyplněny, opatřeny razítkem pojištěného sdružení a podpisem dvou statutárních zástupců přímo pojištěným sdružením pověřených. Bez předložení těchto dokladů pojistitel neposkytne pojistné plnění.

2) Pojistná událost musí být řádně doložena lékařským potvrzením (3. Srana tiskopisu „Oznámení o úrazu“, v případě hospitalizace kopie propouštěcí zprávy, při delší léčbě kopie zprávy o průběhu léčení).

3) Uzná-li pojistitel nárok na pojistné plnění a stanoví jeho výši, je pojistné plnění splatné do 15 dnů ode dne, kdy bylo ukončeno šetření nutné ke zjištění rozsahu povinnosti plnit.
Uzná-li pojistitel nárok na pojistné plnění co do důvodu a šetření není skončeno v zákonné lhůtě, je pojistitel povinen na žádost osoby oprávněné k přijetí pojistného plnění poskytnout přiměřenou zálohu.

4) Oznámení o úrazu a dokumenty potřebné k vyřízení pojistné události budou zasílány do Generali Pojišťovny a.s. na Generální ředitelství, oddělení pojištění osob, Bělehradská 132, 120 84 Praha 2.

5) Pojišťovna má právo přezkoumat údaje dokladující pojistnou událost a osvědčení o členství pojištěné osoby.

VIII.
Závěrečná ustanovení

1) Otázky, které nejsou touto smlouvou výslovně řešeny se řídí příslušnými ustanoveními Obč. zákoníku a VPP pro případ úrazu 1998.

2) Smluvní strany mohou měnit, doplňovat a upřesňovat tuto smlouvu pouze oboustranně odsouhlasenými písemnými dodatky.

3) VPP pro případ úrazu jsou součástí této Smlouvy.

4) Obě strany se seznámily s obsahem smlouvy a souhlasí s ním.

5) Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž Česká rada dětí a mládeže obdrží dvě vyhotovení a Generali Pojišťovna a.s. dvě vyhotovení.

Podpisy

ULOŽIT TEXT JAKO PDF (včetně příkladů plnění; 164 kB)
PŘÍKLADY PLNĚNÍ POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ

Napsal: admin