Úrazové pojištění

POJISTNÁ SMLOUVA ÚRAZOVÁ č. 0202326385, uzavřená dne 17. prosince 2003

Generali Pojišťovna a.s., se sídlem: Praha 2, Bělehradská 132, IČ 61859869, jejímž jménem jedná předseda představenstva Ing. Jaroslav Mlynář, CSc. a člen představenstva Ing. Štefan Tillinger
(dále jen „pojistitel“)

a

Česká rada dětí a mládeže, se sídlem: Praha 1, Senovážné nám. 24, IČ 68379439, zastoupená Ing. Janou Vohralíkovou,

(dále jen „pojistník“)

uzavírají

SMLOUVU NA ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ
pro členy pojistníka a další osoby (dále jen „pojištěné osoby“)

podle ustanovení § 788 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění a Všeobecných pojistných podmínek pro případ úrazu, schválených MF ČR pod č.j. 321/17253/1998 ze dne 23.3.1998 (dále jen „VPP pro případ úrazu“).

I. Rozsah pojištění

1) Tento druh pojištění se sjednává pro případy úrazů, ke kterým dojde v době trvání pojištění při všech aktivitách uskutečňovaných v rámci činností, jež mají pojistník i sdružení, pro něž pojistník smlouvu vyjednal, vykonávat v souladu se svým posláním (určeným stanovami či jiným obdobným dokumentem) nebo v souvislosti s ním. Jedná se zejména o úrazy při:

  • veškerých akcích a schůzkách;
  • přípravě a při aktivní účasti na akcích v ČR nebo v zahraničí (kulturních, turistických, rekreačních a tělovýchovných);
  • krátkodobých brigádách organizovaných pojistníkem;
  • společných cestách pořádaných pojistníkem do místa činnosti dle předešlých bodů;
  • výkonu funkce jednotlivých funkcionářů.

2) Pojistitel není povinen plnit pojistnou událost vzniklou při akci, kterou nezajišťovalo pojištěné sdružení.

3) Bude-li při šetření pojistné události zjištěno, že již před touto pojistnou událostí byla pojištěná osoba stižena tělesnou nebo smyslovou vadou, je pojistitel oprávněn do budoucna vyloučit část těla související s touto tělesnou nebo smyslovou vadou z pojistné ochrany.
O tomto omezení bude písemně vyrozuměna pouze pojištěná osoba.

II. Pojištěné osoby

1) Pojištěnými osobami jsou

  • a) členové sdružení, pro něž pojistník smlouvu vyjednal
  • b) všichni ostatní účastníci akcí pořádaných pojistníkem nebo sdruženími, pro něž je smlouva vyjednána (jde zejména o účastníky akcí pořádaných pro veřejnost)
  • .

2) Zároveň všechny tyto osoby jsou také pojistitelnými osobami ve smyslu VPP pro případ úrazu čl. 10.

III. Doba trvání pojištění

1) Pojistná Smlouva se sjednává na období 1.1.2004 – 31.12.2004.

IV. Pojistné částky

1) Pojistitel poskytne z tohoto úrazového pojištění pojistné plnění v případě:

děti a mládež (do 18 let)

trvalá invalidita následkem úrazu

Kč 200 000,-

smrt následkem úrazu

Kč 100 000,-

doba nezbytného léčení následků úrazu od 8. dne

Kč 150,-

dospělí

trvalá invalidita následkem úrazu

Kč 100 000,-

smrt následkem úrazu

Kč 100 000,-

denní odškodné za dobu nezbytného léčení od 22. dne

Kč 100,-

2) Pro trvalou invaliditu bylo sjednáno progresivní plnění, které bude stanoveno následovně:

trvalá invalidita (TI):

výše plnění:

0,001 % – 30,00 %

jednonásobek částky plnění

30,01 % – 80,00 %

do 30% jednonásobek částky plnění
část převyšující 30,00 % TI bude násobena pětkrát

80,01 % – 100,00 %

do 30 % jednonásobek částky plnění
část převyšující 30,00 % TI bude násobena pětkrát
část převyšující 80,00 % TI bude násobena šestkrát

3) Ztráta zubů následkem úrazu se nepovažuje za úraz, který má za následek trvalou invaliditu, protože jsou vždy plně nahraditelné. Jizvy (pokud nezpůsobují omezení mechanického pohybu končetiny) nejsou považovány podle přiložených VPP pro případ úrazu 1998 za trvalé poškození tělesných nebo duševních funkcí, není proto možné je odškodňovat jako trvalou invaliditu.

V. Pojistné období, pojistné a jeho splatnost

1) Pojistným obdobím se rozumí dohodnuté období pro placení pojistného, tedy 1 rok.

2) Pojistné činí 15,-Kč ročně za jednu osobu. Pokud škodní kvóta za rok 2004 nepřesáhne 35%, dojde, v případě další spolupráce smluvních stran, ke snížení pojistného na 13,-Kč za jednu osobu s platností od 1.1.2005.

3) Pojistník se zavazuje splatit pojistné dle aktuálního seznamu pojištěných sdružení a počtu pojištěných osob do 31. března pojistného období na č. účtu 19-2216440-207/0100, variabilní symbol 0202326385, konstantní symbol 3558.

VI. Oprávnění k převzetí pojistného plnění

1) Odchylně od Všeobecných pojistných podmínek se uvádí, že v případě smrti pojištěné osoby do 18 let obdrží pojistné plnění v plné stanovené výši zákonní zástupci.

2) V případě smrti pojištěné osoby nad 18 let obdrží pojistné plnění osoby ze zákona podle § 817 odst. 2 a 3 občanského zákoníku.

3) Právo na plnění z ostatních pojištěných rizik má pojištěná osoba, v případě úrazu osoby mladší 18 let zákonný zástupce.

VII. Hlášení pojistných událostí

1) Pojistnou událost za pojištěného oznámí pojistiteli příslušné pojištěné sdružení na tiskopisu pojistitele „Oznámení o úrazu“. Na něm příslušné pojištěné sdružení potvrdí, že zraněný byl v době úrazu pojištěnou osobou, že k úrazu došlo při činnosti, na kterou se vztahuje pojištění podle této Smlouvy. Tiskopisy musí být řádně a pravdivě vyplněny, opatřeny razítkem pojištěného sdružení a podpisem dvou statutárních zástupců přímo pojištěným sdružením pověřených. Bez předložení těchto dokladů pojistitel neposkytne pojistné plnění.

2) Pojistná událost musí být řádně doložena lékařským potvrzením (3. strana tiskopisu „Oznámení o úrazu“, v případě hospitalizace kopie propouštěcí zprávy, při delší léčbě kopie zprávy o průběhu léčení).

3) Uzná-li pojistitel nárok na pojistné plnění a stanoví jeho výši, je pojistné plnění splatné do 15 dnů ode dne, kdy bylo ukončeno šetření nutné ke zjištění rozsahu povinnosti plnit. Uzná-li pojistitel nárok na pojistné plnění co do důvodu a šetření není skončeno v zákonné lhůtě, je pojistitel povinen na žádost osoby oprávněné k přijetí pojistného plnění poskytnout přiměřenou zálohu.

4) Oznámení o úrazu a dokumenty potřebné k vyřízení pojistné události budou zasílány do pojišťovny Generali, Generální ředitelství, oddělení pojištění osob, Bělehradská 132, 120 84 Praha 2.

5) Pojišťovna má právo přezkoumat údaje dokladující pojistnou událost a osvědčení o členství pojištěné osoby.

VIII. Ochrana osobních údajů

Pojistitel a pojistník se dohodli k zajištění ochrany osobních údajů pojištěných osob podle zákona 101/2000 Sb. při vzniku škodní události na této součinnosti, která bude realizována prostřednictvím pojistitele a pojistníka nebo jeho organizačních jednotek:

1) zabezpečí, aby pojištěný, popřípadě jeho zákonný zástupce, v případě smrti též jeho právní nástupce (dále jen pojištěný), poskytl pojistiteli potřebné informace pro objasnění škodní události a posouzení, zda se jedná o pojistnou událost. V případě, že pojištěný tyto potřebné informace neposkytne ani po zásahu ze strany pojistníka a pojistiteli se přes veškerou snahu nepodaří škodní událost vyšetřit a prokázat, že se jedná o pojistnou událost, není pojistitel povinen vyplatit z této události pojistné plnění;

2) při vzniku pojistné události projednají s pojištěným nutnost informovat pojistitele o ošetřujících lékařích a zdravotnických zařízeních v zájmu likvidace pojistné události a zabezpečí, aby pojištěný udělil pojistiteli výslovný písemný souhlas k nahlížení do zdravotnické dokumentace, a dále, aby se pojištěný zavázal poskytnout pojistiteli veškeré informace shromážděné ve zdravotnické dokumentaci nebo v jiné písemné dokumentaci, které se vztahují ke zdravotnímu stavu pojištěného, a aby pojištěný na základě výzvy pojistitele zmocnil pojistitele vyžadovat si od lékařů a zdravotnických zařízení nutné informace o jeho zdravotním stavu bez obsahového omezení, popřípadě, aby pojištěný na základě žádosti pojistitele zajišťoval od lékařů a zdravotnických zařízení zprávy pro pojistitele;

3) při vzniku škodní události zajistí, aby pojištěné osoby udělily pojistiteli souhlas s tím, aby jejich adresní a identifikační osobní údaje a údaje o zdravotním stavu byly zpracovávány správcem Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 a jejími smluvními zpracovateli splňujícími podmínky zákona č. 101/2000 Sb o ochraně osobních údajů pro účely pojišťovací činnosti a dalších činností vymezených zákonem č. 363/1999 Sb o pojišťovnictví, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností, plynoucích ze závazkového právního vztahu, a dále po dobu vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Pojistitel prohlašuje, že je na základě rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů ze dne 3.6. 2001, č.j.: 00005275/001/01/S registrován jako zpracovatel osobních údajů a dle rozhodnutí zmíněného úřadu ze dne 6.6. 2001 č.j.: 229/OSZ je oprávněn poskytovat osobní údaje do zahraničí.

IX. Závěrečná ustanovení

1) Otázky, které nejsou touto smlouvou výslovně řešeny se řídí příslušnými ustanoveními Obč. zákoníku a VPP pro případ úrazu 1998.

2) Smluvní strany mohou měnit, doplňovat a upřesňovat tuto smlouvu pouze oboustranně odsouhlasenými písemnými dodatky.

3) VPP pro případ úrazu jsou součástí této Smlouvy.

4) Obě strany se seznámily s obsahem Smlouvy a souhlasí s ním.

5) Smlouva je vyhotovena v 7 stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení náleží pojistiteli a 6 pojistníkovi.

Podpisy

všeobecné pojistné podmínky pro případ úrazu (PDF, 130 kB)

Napsal: admin