Valné shromáždění

Usnesení 13. (mimořádného) valného shromáždění České rady dětí a mládeže

VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ:

 1. schvaluje
  • program jednání se změnou pořadí projednávaných bodů a doplněním o návrh novely Stanov ČRDM
  • záměr na zavedení ocenění udíleného ČRDM pro komunální politiky a zplnomocňuje představenstvo ČRDM k veřejnému vyhlášení ocenění a výběru oceněných na základě došlých návrhů
  • návrh rozpočtu projektu Zázemí 2002 v kapitolách Kancelář, Semináře a Provoz sítě na Senovážném náměstí
  • návrh předložený valnému shromáždění na řešení financování v kapitolách Publikace a Archa s tím, že se sdružení budou podílet na distribuci publikací a časopisu ARCHA podle pravidel stanovených představenstvem
  • rámec rozpočtu v kapitole Bambiriáda s tím, že operativní rozhodnutí deleguje na představenstvo
  • podání žádosti o přijetí ČRDM do Evropské asociace zařízení pro volný čas dětí a mládeže (EAICY)
  • novelu Stanov ČRDM, při níž v článku 13 Závěrečná ustanovení je doplněn odstavec (4) Do konce roku 2003 nemusí být obsazena pozice 1. místopředsedy
   Hlasování: 29 pro, 2 proti, 4 zdržení
  • návrh představenstva ČRDM, předložený předsedkyní ČRDM Janou Vohralíkovou, v tomto složení:
   místopředsedové: Martin Bělohlávek a Pavel Trantina
   členové: Michaela Benešová, Monika Homolková, Aleš Kroutil, Tomáš Novotný, Ema Rajnošková, Lukáš Zrzavý

   Hlasování: 31 pro, 2 proti, 2 zdržení
 2. volí návrhovou a mandátovou komisi ve složení:
  • Marie Světničková
  • Zdeněk Moučka
  • Aleš Kroutil
 3. přijímá po předložení a doporučení představenstvem ČRDM za řádné členy občanská sdružení Asociace malých debrujárů a Dorostová unie – sdružení křesťanských dorostů.
 4. bere na vědomí
  • zprávu mandátové komise, že na jednání bylo při zahájení přítomno 22 zástupců s právem hlasovat a dalších 6 hlasů bylo zastoupeno prostřednictvím plné moci. Celkem tedy 28 platných hlasů ze 42 mandátů – VS bylo usnášeníschopné, a to po celou dobu trvání (počet platných hlasů se pohyboval mezi 28 a 36)
  • financování kapitoly Pojištění v projektu Zázemí 2002dále bere na vědomí informace o:
  • jednáních vedených zástupci ČRDM, o situaci ve vývoji dotací pro sdružení dětí a mládeže
  • nabídkách publikací a dalších materiálů pro sdružení dětí a mládeže
  • možnostech informačních internetových stránek www.adam.cz
  • dalším kole konkursu na objekty v správě FDM
 5. ukládá
  • představenstvu, aby dotvořilo záměr na zavedení ocenění udíleného ČRDM pro komunální politiky
  • představenstvu, aby po zvážení všech připomínek přepracovalo Otevřený dopis valného shromáždění ČRDM viceprezidentovi KSDM v dopis představenstva ČRDM adresovaný ústředí KSDM
 6. doporučuje sdružením
  • zohlednit ve své práci nabídku pro neorganizované děti a mládež
  • co nejvíce prezentovat možnost ocenění komunálních politiků podporujících mimoškolní práce s dětmi

Usnesení bylo přijato v Praze dne 28. 2. 2002 33 hlasy, žádný proti, žádné zdržení.

Za správnost: Aleš Kroutil, předseda návrhové komise

Napsal: admin