Valné shromáždění

Usnesení 6. valného shromáždění ČRDM, konaného dne 25. listopadu 1999 v Praze

 1. Valné shromáždění schvaluje
  1. Zprávu mandátové komise, která konstatovala, že je přítomno nebo zastoupeno 24 oprávněných delegátů z 28 a že VS je usnášeníschopné v souladu se stanovami.
  2. Za nové řádné členy ČRDM sdružení:
   Keltoi;
   Klub Domino, Dětská tisková agentura.
  3. Jednací řád tohoto VS (viz příloha 1).
  4. Návrh programu s doplněním (viz příloha 2).
  5. Návrh předsedkyně na jmenování Františka Podolníka z Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska členem představenstva ČRDM.
  6. Prohlášení ČRDM k 17. listopadu s navrženými změnami (viz příloha 3).
  7. Prohlášení VS ČRDM k rozviřování kampaně kolem tzv. problému velkých a malých sdružení s navrženými změnami (viz příloha 4).
  8. Pracovní materiál: ČRDM a rok 2000 (viz příloha 5).
  9. Dopis členům podvýboru PS Parlamentu ČR (viz příloha 6).
 2. Valné shromáždění ČRDM ukládá
  1. Představenstvu rozšířit počet valných shromáždění pro rok 2000 nejméně o dvě další, tematicky zaměřená.
  2. Představenstvu zpracovat vysvětlující komentář k jednotlivým položkám návrhu rozpočtu s tím, že návrh považuje za rozpočtové provizorium do doby, než bude známa výše dotace ze státního rozpočtu.
 3. Valné shromáždění ČRDM žádá
  členská sdružení o projednání:

  1. návrhu novely Stanov ČRDM,
  2. návrhu novely Jednacího řádu VS ČRDM,
  3. návrhu Revizního řádu ČRDM,
  s tím, že připomínky je nutno předat navrhovatelům (v případě a/, b/ Junáku; v případě c/ Revizní komisi ČRDM) nejpozději do konce roku 1999.

   

 4. Valné shromáždění ČRDM bere na vědomí
  informaci Mgr. Bělohlávka o úrazovém pojištění a řešení situace deleguje na představenstvo ČRDM.

   

 5. Valné shromáždění ČRDM jmenuje
  ve smyslu čl. 5 odst. 15 stanov pracovní komisi VS pro vypracování Strategie ČRDM ve složení Tomáš Řehák (vedoucí komise), Martin Bělohlávek, Zdeněk Kudrna, Zdeněk Moučka, Josef Výprachtický, Jiří Zajíc a ukládá této komisi předložit první verzi Strategie ČRDM na nejbližším VS ČRDM.

V okamžiku hlasování o tomto usnesení bylo přítomno nebo zastoupeno 20 oprávněných delegátů z 28, VS bylo usnášeníschopné. Usnesení bylo schváleno jednomyslně.

Přílohy:

 1. Jednací řád tohoto VS
 2. Návrh programu tohoto VS.
  Do programu byl přidán bod „Představení se přítomných“, tento bod byl zařazen na úvod jednání, před bod 1.
 3. Prohlášení ČRDM k 17. listopadu.
  2. odstavec, od 4 řádku uprostřed se mění a doplňuje takto: … dětí a mládeže; zahájení či znovuobnovení své legální existence, případně obnovení principů demokracie a plné nezávislé samostatnosti ve sdruženích, která byla pod tlakem bývalého politického vedení naší republiky.
  V poslední větě textu se mění slovo takovéto na jakékoli.
 4. Prohlášení VS ČRDM k rozviřování kampaně kolem tzv. problému velkých a malých sdružení.
  První věta předposledního odstavce se mění takto: Je sice dobré v potřebném okamžiku na nepravosti poukazovat, ale k tomu je třeba znát fakta.
  Z předposlední věty textu se vypouští: „v demokratické společnosti a konstruktivní diskusi“
  Poslední věta textu se celá vypouští.
 5. Pracovní materiál: ČRDM a rok 2000.
 6. Dopis členům podvýboru PS Parlamentu ČR.

Usnesení bylo přijato dne 25. 11. 1999 ve 20:18 hodin.

Napsal: admin