Valné shromáždění

Jednací řád valného shromáždění ČRDM

Jednací řád valného shromáždění ČRDM (dále jen VS) upravuje přípravu a průběh zasedání, způsob usnášení se, náležitosti rozhodování VS a způsob kontroly plnění usnesení VS a zajištění úkolů. Aktuálně platná verze Jednacího řádu VS byla schválena dne Valným shromážděním ČRDM dne 28. 11. 2002.

Související dokument: Stanovy ČRDM

Napsal: admin