Valné shromáždění

Zápis a usnesení 25. mimořádného Valného shromáždění

Zápis a usnesení 25. mimořádného Valného shromáždění
České rady dětí a mládeže
Senovážné nám. 23, Praha, 25. 1. 2007

1. Zahájení

Jednání bylo zahájeno v 16:45 přivítáním přítomných. Předseda ČRDM konstatoval, že bylo vydáno 51 mandátů z 53 potřebných, což nepostačuje k tomu, aby VS bylo usnášeníschopné. V souladu se stanovami svolal tedy náhradní valné shromáždění na stejné místo o hodinu později. VS takto svolané je usnášeníschopné bez ohledu na počet mandátů (čl. 7, bod 2 Stanov České rady dětí a mládeže).

Veškeré body mohly být bez závazného hlasování projednány a poté hlasovány na náhradním valném shromáždění.

2. Volba mandátové komise

Předseda vyzval zástupce sdružení, aby nominovali členy do mandátové komise.
Nominováni byli:

  • Kateřina Kopřivová (Pionýr)
  • Pavel Zdráhal (Jihomoravská rada dětí a mládeže)
  • Stanislav Michek (Junák – svaz skautů a skautek ČR)

Usnesení 25/1
VS ČRDM schvaluje navržené členy mandátové komise.
proti: 0

3. Schválení programu 25. VS ČRDM

Předseda ČRDM nechal hlasovat o zařazení třech pilných návrhů.

Usnesení 25/2
VS ČRDM schvaluje zařazení nových bodů jako pilných návrhů.
proti: 0

Předseda ČRDM dal hlasovat změnu návrhu na časovou dotaci na bod Situace v DPH na 10 minut.

Usnesení 25/3
VS ČRDM schvaluje časovou dotaci bodu na 10 minut.
proti: 0
zdržel se: 4

Předseda ČRDM nechal hlasovat takto sestavený program jako celek.

Usnesení 25/4
VS ČRDM schvaluje navrhovaný program.
proti: 0
zdržel se: 0

4. Řešení situace v revizní komisi ČRDM

Revizní komise obnovila svou činnost na zasedání 13. 12. 2006. Předsedkyně RK rezignovala na veškeré funkce a počet členů komise klesl pod 5. Revizní komise kooptovala pana Josefa Valtera (Občanské sdružení Děti bez hranic). VS ČRDM je žádáno o potvrzující usnesení jeho kooptace.

Návrh změn v Revizním řádu má za cíl zlepšení funkčnosti Revizní komise. Navrženou změnu v bodě c) nelze hlasovat ad hoc, protože by si vyžádala změnu stanov. Může být předložena společně s dalšími návrhy na změny stanov Komisí pro stanovy. Dále se doporučuje, aby si revizní komise zvolila předsedu.

Usnesení 25/5
VS ČRDM schvaluje změnu Revizního řádu podle navrhovaného materiálu – bod a)
proti: 0
zdržel se: 2

Usnesení 25/6
VS ČRDM schvaluje změnu Revizního řádu podle navrhovaného materiálu – bod b)
proti: 0
zdržel se: 0

Usnesení 25/7
VS ČRDM pověřuje předsedu ČRDM, aby provedl jazykovou redakcí Revizního řádu ČRDM.
proti:0
zdržel se: 0

Usnesení 25/8
VS ČRDM potvrzuje kooptaci Josefa Valtera členem Revizní komise.
proti: 0
zdržel se: 0

5. Návrh rozpočtu ČRDM na rok 2006

Delegáti sdružení Pionýr navrhli o návrhu nehlasovat, neboť se jedná již o rozpočet na uplynulé období. Předseda nechal hlasovat o návrhu předsedy A-TOM T. Novotného, aby byl rozpočet pouze vzat ex post na vědomí.

Usnesení 25/9
VS ČRDM schvaluje procedurální postup, aby se předložený materiál vzal na vědomí.
proti: 10
zdržel se: 2

Usnesení 25/10
VS ČRDM bere na vědomí rozpočet ČRDM na rok 2006.
proti: 2
zdržel se: 7

6. Pracovní týmy ČRDM v roce 2007

Materiál o pracovních týmech shrnuje činnosti, jež by ČRDM měla vykonávat mj. ve vztahu k veřejné správě, resp. je již vykonává, ale je zapotřebí rozšířit okruh těch, kteří se danou tématikou zabývají a mohou přispět k zastupování ČRDM a tvorbě názorů a návrhů. Návrh byl předložen zástupcům sdružení, aby do nich mohli nominovat členy předem, případně nominovat někoho na místě či později.

Usnesení 25/11
VS ČRDM bere na vědomí výčet stávajících pracovních týmů a přihlášených na místě a vyzývá členská sdružení, aby se do nich zapojila.
proti:0
zdržel se: 0

7. Rozpočtový rámec pro rok 2007

Základem materiálu je odhad výše schválené státní dotace, který nebyl doposud MŠMT oficiálně potvrzen. Delegáti vznesli dotazy a připomínky, zejména k alokacím na jednotlivé projekty.

Usnesení 25/12
VS ČRDM zavazuje představenstvo ČRDM, aby při sestavování rozpočtu na rok 2007 přednostně krátilo kapitolu Správa internetové sítě.
proti: 2
zdržel se: 3

8. Situace v DPH

Situací v účtování DPH se zabývala Revizní komise 13. 12. 2006, představenstvo ČRDM se jí zabývalo v programu na prvním lednovém zasedání v roce 2007. Aby bylo možno vycházet z odborného názoru, byl v tomto týdnu najat daňový poradce, který připraví podklady. Nelze vyloučit, že ČRDM bude muset podle nastavené metodiky uhradit zpět část dříve získané vratky DPH. V takovém případě bude svoláno mimořádné VS, kde by byl navržen mimořádný členský příspěvek na rychlé pokrytí těchto výdajů.

Usnesení 25/13
VS ČRDM ukládá představenstvu ČRDM, aby v měsíční lhůtě, po kterou bude pracovat daňový poradce, předložilo závěry šetření a návrhy opatření k řešení situace DPH.
proti: 0

9. Stanovení termínu volebního VS ČRDM

Usnesení 25/14
VS ČRDM schvaluje jako termín volebního valného shromáždění 19. 4. 2007.
proti: 0
zdržel se: 2

10. Vaše Evropa – vaše budoucnost (Společně od 1957)

Komentář k předloženému materiálu podal Jakub Kořínek a navrhl vytvoření pracovní skupiny pro zapojení ČRDM.

Usnesení 25/15
VS ČRDM vyjadřuje podporu projektu Vaše Evropa – vaše budoucnost a schvaluje zapojení ČRDM do něj.
VS ČRDM schvaluje vytvoření pracovní skupiny pod vedením Jakuba Kořínka, jíž kancelář zajistí podmínky pro práci a administrativně organizační servis. Tato skupina by se měla sejít nejpozději do jednoho týdne od svého vytvoření.
proti: 0
zdržel se: 1

11. Aktuální informace o činnosti Představenstva ČRDM

P. Trantina informoval o setkání s nově jmenovanou ministryní školství D. Kuchtovou. Dále přiblížil aktuální stav záměru MŠMT na rekonstrukci budovy AB Senovážné náměstí 24.

Česká rada dětí a mládeže uzavřela na roky 2007 – 2008 opět úrazové pojištění a pro rok 2007 bude uzavřeno poprvé také paušální odpovědnostní pojištění pro vybrané typy odpovědných osob ve sdruženích. Je velmi těžké postihnout v paušálu různorodost sdružení. Na druhou stranu se tím obecně zvýší ochrana lidí ve sdružení pro případ škodní události.

V roce 2007 je opět možnost nominovat místní a regionální politiky (úředníky), podporující významně mimoškolní aktivity pro děti a mládež, na Cenu ČRDM Přístav (letáčky vloženy v podkladech). Delegáti obdrželi CD s výstupy Kampaně Každý jsme jiný, všichni rovnoprávní za rok 2006 a novou publikaci ČRDM Who is Who (Struktura práce s mládeží v SRN).

12. Závěr

Předseda ČRDM Pavel Trantina se rozloučil s přítomnými a poděkoval jim za účast na valném shromáždění ČRDM.

Jednání bylo ukončeno v 19:50.

Zapsala: Mgr. Michaela Přílepková

Ověřili za mandátovou komisi:

  • Kateřina Kopřivová (Pionýr)
  • Pavel Zdráhal (Jihomoravská rada dětí a mládeže)
  • Stanislav Michek (Junák – svaz skautů a skautek ČR)
Napsal: admin