Valné shromáždění

Zápis a usnesení z 56. Valného shromáždění České rady dětí a mládeže

56. Valné shromáždění ČRDM, 24. 11. 2022, SMOSK, Senovážné náměstí 23, Praha 1

Přítomni: viz Příloha 1 tohoto zápisu – prezenční listina

1. Zahájení

Jednání bylo zahájeno v 15:07 přivítáním přítomných delegátů a hostů. Podle prezenční listiny bylo v 15:07 vydáno 62 mandátů, což postačuje k tomu, aby bylo VS usnášeníschopné. Počet mandátů se změnil na 63 (15:24), dále na 64 (15:26), na 63 (16:02), na 64 (16:10), na 43 (17:23). V průběhu přijímání všech usnesení bylo Valné shromáždění usnášeníschopné.

2. Volba mandátové komise

Předsedající Aleš Sedláček vyzval zástupce organizací, aby nominovali členy do mandátové komise.

Nominováni byli:

  • Jaroslav Hynek (YMCA v České republice)
  • Vendula Nejedlá (Pionýr, z. s.)
  • David Palan (Junák – český skaut, z. s.)

56/1
VS ČRDM schvaluje mandátovou komisi ve složení:
Jaroslav Hynek (YMCA v České republice)
Vendula Nejedlá (Pionýr, z. s.)
David Palan (Junák – český skaut, z. s.)

pro: 62
proti: 0
zdržel se: 0

3. Schválení programu 56. VS ČRDM

Předsedající nechal hlasovat o schválení navrhovaného programu.

56/2
VS ČRDM schvaluje program 56. VS ČRDM.

pro: 62
proti: 0
zdržel se: 0

4. Přijetí nových organizací do ČRDM

Předsedající informoval o prvním zájemci o členství v ČRDM – organizaci Stužák, z.s., kterou představil její předseda. Předsedající nechal o přijetí hlasovat.

56/3
VS ČRDM přijímá organizaci Stužák, z.s. za člena ČRDM.

pro: 62
proti: 0
zdržel se: 0

Předsedající informoval o zájemci o členství v ČRDM – organizaci Agora CE, o.p.s., kterou představil zástupce její ředitelky. Předsedající nechal o přijetí hlasovat.

56/4
VS ČRDM přijímá organizaci Agora CE, o.p.s. za člena ČRDM.

pro: 62
proti: 0
zdržel se: 0

Předsedající informoval o zájemci o členství v ČRDM – organizaci Církev Bratrská, kterou představil člen církve. Představenstvo ČRDM doporučilo odložit žádost na příští VS, aby mohlo získat více informací o Církvi Bratrské. Předsedající nechal o přijetí organizace hlasovat.

56/5
VS ČRDM nepřijímá organizaci Církev Bratrská za člena ČRDM.

pro: 3
proti: 33
zdržel se: 28

5. Informace Představenstva ČRDM (ekonomika, projekty, legislativa)

Předseda ČRDM Aleš Sedláček informoval o aktualitách v oblasti legislativy. Předseda představil změny pro organizace v oblasti zákona o zadávání veřejných zakázek. Dalším představeným tématem byla důležitá legislativní opora skrze připravovaný zákon o podpoře mládeže. Předseda se také podílel na vytváření Národního plánu obnovy pro oblast mládeže, který by mohl přinést organizacím finance pro zajištění technických kapacit organizací. Připravil k nim tři opatření (digitalizace, vzdělávání, energetické úspory). Předseda také představil výhledovou výzvu Šablony 2024 s mírnými změnami v rámci daných aktivit. Následně prezentoval neinvestiční dotace od MŠMT a výzvu na energie pro uznané NNO. Pro příští rok bude výzva i pro ostatní organizace pro mládež. Investiční dotace pro organizace mládeže proběhly v tomto roce a některé organizace již dostávají rozhodnutí o přidělení podpory.

Ředitel Kanceláře ČRDM Ondřej Šejtka informoval o zákonné aktualitě o datových schránkách pro spolky. Dále informoval o zahájeném projektu Darujeme kroužky dětem, který je financován z nadačních zdrojů. Zmínil úspěch letošního ročníku 72 hodin, který letos rozdával zeleň, trička, apod. Také představil úspěchy a aktivity Zahraniční komise ČRDM a nabídl organizacím možnost nominovat své zástupce do Zahraniční komise.

Ekonomka ČRDM Marie Konečná okomentovala čerpání rozpočtu ČRDM v roce 2022.

Člen představenstva Jakub Sotl informoval o aktivitách Vzdělávaček ČRDM, jejich plánu pro rok 2023 a žádosti o Autorizovanou osobu ze systému Národní soustavy kvalifikací. Následně představil Výzvu pro podporu nescholarizované ukrajinské mládeže.

6. Informace o kontrole zápisů členských organizací ve spolkovém rejstříku

Ředitel Kanceláře ČRDM představil kontrolu a zájem o zápisy v rejstříku. Zaměstnankyně ČRDM Eva Beránková informovala o stavu zápisů členských organizací ČRDM.

Předsedající nechal hlasovat o souvisejícím usnesení.

56/6
VS ČRDM ukládá předsedovi ČRDM, aby zajistil pravidelnou kontrolu stavu zápisů členských organizací ve veřejném rejstříku dle zákonných povinností. Pokud organizace minimálně na úrovni hlavního spolku podmínky nesplní, je možné omezit využití pojištění.

pro: 63
proti: 1
zdržel se: 0

7. Zpráva Kontrolní komise

Předseda Kontrolní komise Josef Valter dodal zprávu Kontrolní komise ČRDM, kterou v jeho nepřítomnosti přednesla místopředsedkyně kontrolní komise Jana Stibralová. Kontrolní komise neshledala žádná zásadní pochybení v hospodaření ČRDM a související kontrolované agendě. Také informovala o zpracování nového jednacího řádu Kontrolní komise.

8. Návrh na změnu Stanov ČRDM

Kontrolní komise předložila změnu v článku 8 bodu 6 Stanov ČRDM v následujícím znění:

„Předseda Kontrolní komise nebo jím pověřený člen Kontrolní komise má právo účastnit se jednání Představenstva s hlasem poradním.“

Předsedající nechal hlasovat o schválení změny.

56/7
VS ČRDM neschvaluje změnu Stanov ČRDM v čl. 8 bodě 6 v předloženém znění.

pro: 5
proti: 49
zdržel se: 10

Následným orientačním hlasováním se zjistilo, že v členských organizacích je nerozhodný názor, na to, zda se předseda Kontrolní komise ČRDM má povinně účastnit jednání Představenstva ČRDM.

9. Schvalování Jednacího řádu Kontrolní komise ČRDM

Ondřej Šejtka představil nový Jednací řád Kontrolní komise.

Matěj Zíka (Pionýr, z. s.) navrhl nové znění výše uvedeného Jednacího řádu v bodě 2.4. následovně:

„Jednání kontrolní komise nejsou otevřená jiným osobám než členům Kontrolní komise a předsedovi ČRDM.“

Předsedající nechal hlasovat o jeho schválení.

56/8
VS ČRDM schvaluje návrh nového Jednacího řádu Kontrolní komise ČRDM s úpravou v bodě 2.4. dle výše uvedeného znění.

pro: 42
proti: 1
zdržel se: 21

10. Schvalování rozpočtu na rok 2023

Marie Konečná okomentovala návrh rozpočtu ČRDM na rok 2023. Informace doplnil Ondřej Šejtka. Předsedající nechal hlasovat o jeho schválení.

56/9
VS ČRDM schvaluje návrh rozpočtu ČRDM na rok 2023.

pro: 64
proti: 0
zdržel se: 0

11. Schvalování výše členských příspěvků na rok 2023

Předsedající nechal hlasovat o schválení výše členských příspěvků na rok 2023.

56/10
VS ČRDM schvaluje členský příspěvek na rok 2023 ve výši 3 Kč za každého člena do 26 let; zároveň stanovuje minimální výši členského příspěvku za organizaci na 500 Kč.

pro: 64
proti: 0
zdržel se: 0

12. Diskuze, různé

Předseda informoval o setkání na MŠMT ohledně znovuvytvoření odboru pro mládež, a zda by se našel někdo z členských organizací ČRDM, kdo by se chtěl přihlásit do výběrového řízení na pozici ředitel odboru pro mládež MŠMT.

13. Závěr

Jednání bylo ukončeno v 17:30. Předseda ČRDM poděkoval delegátům za jejich aktivní účast.

V Praze dne 24. listopadu 2022; zapsal: Jakub Sotl

Ověřili za mandátovou komisi:

  • Jaroslav Hynek (YMCA v České republice)
  • Vendula Nejedlá (Pionýr, z. s.)
  • David Palan (Junák – český skaut, z. s.)
Napsal: Marek Krajči