Valné shromáždění

Zápis a usnesení z 58. Valného shromáždění České rady dětí a mládeže

58. Valné shromáždění ČRDM, 23. 11. 2023, SMOSK, Senovážné nám. 23, Praha 1

Přítomni: viz Příloha 1 tohoto zápisu – prezenční listina

1. Zahájení

Jednání bylo zahájeno v 15:02 přivítáním přítomných delegátů a hostů. Podle prezenční listiny bylo v 15:02 vydáno 65 mandátů, což postačuje k tomu, aby bylo VS usnášeníschopné. Počet mandátů se změnil na 67 (15:08), dále na 68 (15:14), na 69 (15:17), na 70 (15:18), na 71 (15:25). V průběhu přijímání všech usnesení bylo Valné shromáždění usnášeníschopné.

2. Volba mandátové komise a volební komise

Předsedající Aleš Sedláček vyzval zástupce organizací, aby nominovali členy do mandátové komise.

Nominováni byli:

 • Martin Paclík (Rada dětí a mládeže Středočeského kraje, z. s.)
 • Barbora Bartošová (Junák – český skaut, z. s.)
 • Michal Jungmann (Royal Rangers v ČR z.s.)

58/1
VS ČRDM schvaluje mandátovou komisi ve složení:
Martin Paclík (Rada dětí a mládeže Středočeského kraje, z. s.)
Barbora Bartošová (Junák – český skaut, z. s.)
Michal Jungmann (Royal Rangers v ČR z.s.)

pro: 65
proti: 0
zdržel se: 0

3. Schvalování programu 58. VS ČRDM

Předsedající nechal hlasovat o schválení navrhovaného programu.

58/2
VS ČRDM schvaluje program 58. VS ČRDM.

pro: 65
proti: 0
zdržel se: 0

4. Schvalování nových členů

Předsedající informoval o prvním zájemci o členství v ČRDM – organizaci Českomoravská myslivecká jednota, z.s. Předsedající nechal hlasovat o přijetí.

pro: 67
proti: 0
zdržel se: 0

58/3
VS ČRDM přijímá organizaci Českomoravská myslivecká jednota, z.s. za člena ČRDM.

Předsedající představil zájemce o členství v ČRDM – organizaci Dětský spolek Křemílek. Předsedající nechal hlasovat o přijetí.

pro: 0
proti: 66
zdržel se: 1

58/4
VS ČRDM nepřijímá organizaci Dětský spolek Křemílek za člena ČRDM.

Předsedající představil zájemce o členství v ČRDM – organizaci Nekrachni, z.ú. Předsedající nechal hlasovat o přijetí.

pro: 0
proti: 32
zdržel se: 36

58/5
VS ČRDM nepřijímá organizaci Nekrachni, z.ú. za člena ČRDM.

5. Závěrečné informace Představenstva ČRDM (vč. hospodářských)

Předseda ČRDM informoval o aktualním vývoji v oblasti legislativy a financí:

 • tzv. dětský certifikát (registr sexuálních deliktů při práci s mládeží) – je problém definovat práci s mládeží;
 • novela hygienické vyhlášky – je snaha odstranit nepotřebné regulace;
 • problematika vypouštění odpadních vod na táborech;
 • Šablony pro NNO 2024 – výzva by měla být vyhlášena začátkem roku 2024.

Ekonomka ČRDM Marie Konečná představila čerpání rozpočtu ČRDM k 31. 10. 2023.

Ředitel Kanceláře ČRDM Ondřej Šejtka informoval o projektu Darujeme kroužky dětem, díky němuž mohou rodiny v nouzi získat příspěvky na volnočasové aktivity dětí. V současnosti probíhá vyhodnocení dosavadního průběhu projektu. Dále informoval o úspěšně proběhlém projektu 72 hodin, do něhož se zapojilo 28 000 účastníků v 560 projektech; dalších cca 3000 účastníků si vyzkoušelo výzvy. Prezentoval též aktivity v rámci projektu Evropských karet mládeže EYCA.

1. místopředseda ČRDM Tomáš Hurt informoval o možnosti vyzkoušet systém Skeleton ESO v listopadu a prosinci zdarma. Úspěšná jsou instruktážní videa, která v rámci projektu vytváříme. Informoval rovněž o připravovaném registračním systému pro spolky.

Člen Představenstva ČRDM Vlastimil Jura představil připravované kurzy a zkoušky v rámci projektu Vzdělávačky. Zmínil též možnost, že se členové organizací můžou přihlašovat na kurzy přímo prostřednictvím registrace na webu Vzdělávaček: vzdelavacky.eu. Dále informoval o soutěžní přehlídce projektů dětí a mládeže Brána k druhým a nabídl organizacím možnost zapojit se.

Členka Představenstva ČRDM Kristýna Jelínková informovala o novinkách v oblasti zahraničních aktivit a spolupráce ČRDM:

 • aktivní zastoupení v Evropském fóru mládeže – např. aktivní snaha Youthfora o snížení věkového limitu ve volbách na 16 let (i ve volbách do Evropského parlamentu), nebo o zákaz neplacených stáží;
 • mladí delegáti Strukturovaného dialogu se zúčastnili mezinárodní konference ve Španělsku;
 • v létě proběhl Globální summit mládeže v Koreji, kam ČRDM vyslala 3 zástupce;
 • výměna s Izraelem se letos nekonala; s Radou hnutí mládeže v Izraeli jsme v kontaktu;
 • ČRDM má též dva projekty k podpoře účasti mladých lidí ve volbách do Evropského parlamentu 2024 – samostatný projekt YOUTH2EU a další v rámci projektu EYCA;
 • ČRDM uvítá další zájemce o zapojení do Zahraniční komise.

Informace doplnil koordinátor programu Mladých delegátů do OSN Pavel Linzer o aktuality z programu, kde je snaha vytvořit kolem delegátů síť mladých lidí, která by pomáhala šířit nabyté zkušenosti a vědomosti v českém prostředí. Zahraniční sekretář ČRDM Marek Krajči informoval o plánovaném rozvoji česko-saské mezinárodní spolupráce a požádal organizace o asistenci s vyplňováním a šířením připravovaného dotazníku, na jehož základě chce ČRDM s KJRS nastavit lepší spolupráci.

6. Zpráva kontrolní komise

Zprávu o činnosti kontrolní komise přednesla její předsedkyně Jana Stibralová. Kontrolní komise neshledala žádné problémy v kontrolovaných oblastech a dala ČRDM svá doporučení, která byla všechna akceptována.

7. Návrh rozpočtu na rok 2024

Ondřej Šejtka a Marie Konečná okomentovali návrh rozpočtu ČRDM na rok 2024. Předsedající nechal hlasovat o jeho schválení.

58/6
VS ČRDM schvaluje rozpočet ČRDM na rok 2024.

pro: 71
proti: 0
zdržel se: 0

8. Schválení výše členských příspěvků na rok 2024

Předsedající nechal hlasovat o schválení výše členských příspěvků na rok 2024.

58/7
VS ČRDM schvaluje členský příspěvek na rok 2024 ve výši 3 Kč za každého člena do 26 let; zároveň stanovuje minimální výši členského příspěvku za organizaci na 500 Kč.

pro: 71
proti: 0
zdržel se: 0

9. Volba předsedy ČRDM

Předseda ČRDM poděkoval končícím členům Představenstva za jejich činnost a spolupráci.

Předsedající přítomné informoval o proceduře volby předsedy ČRDM a jmenování představenstva ČRDM. Následovalo představení kandidáta volby do funkce předsedy ČRDM.

Kandidát 1:

 • Aleš Sedláček

Všichni kandidáti prohlásili, že souhlasí se svou kandidaturou do funkce předsedy ČRDM a s uvedením svých osobních údajů do tohoto zápisu.

Následně byla provedena volba předsedy ČRDM.

VS hlasovalo o volbě předsedy ČRDM takto:

Kandidát 1

pro: 71
proti: 0
zdržel se: 0

58/8
VS ČRDM volí Aleše Sedláčka předsedou ČRDM.

10. Jmenování Představenstva ČRDM

Návrh nově zvoleného předsedy na složení Představenstva ČRDM:

1. místopředseda: Tomáš Hurt
místopředseda: Michal Tarant
člen: Jakub Fraj
člen: Michal Truhlář
člen: Jakub Sotl
člen: Vlastimil Jura
členka: Stanislava Kantorová
člen: Matěj Zíka
členka: Kristýna Jelínková
člen: Pavel Linzer
členka: Dominika Petrusová
členka: Nikola Fenclová

Všichni navržení následně prohlásili, že souhlasí se svým jmenováním do Představenstva ČRDM i s uvedením svých osobních údajů do tohoto zápisu.

VS hlasovalo o přijetí návrhu předsedy ČRDM na složení Představenstva ČRDM:

pro: 71
proti: 0
zdržel se: 0

58/9
VS ČRDM přijímá návrh předsedy ČRDM na složení Představenstva ČRDM a jmenuje představenstvo ČRDM v tomto složení:

1. místopředseda: Tomáš Hurt
místopředseda: Michal Tarant
člen: Jakub Fraj
člen: Michal Truhlář
člen: Jakub Sotl
člen: Vlastimil Jura
členka: Stanislava Kantorová
člen: Matěj Zíka
členka: Kristýna Jelínková
člen: Pavel Linzer
členka: Dominika Petrusová
členka: Nikola Fenclová

11. Diskuze, různé

Místopředseda ČRDM Michal Tarant prezentoval aktuality o zapojení ČRDM do Partnerství pro vzdělávání 2030+ a navrhl související usnesení. Předsedající o něm nechal hlasovat.

58/10
VS ČRDM pověřuje Představenstvo ČRDM přijmout usnesení vyjadřující podporu Návrhu na posílení systému vedení a podpory mateřských a základních škol v ČR.

pro: 60
proti: 0
zdržel se: 11

Dále Michal Tarant informoval o operačním programu Spravedlivá transformace. Do výzev v rámci programu je možné i zapojení organizací mládeže. Informace doplnil Aleš Sedláček.

Ondřej Šejtka představil zasedací místnost SENNO v přízemí budovy na Senovážném náměstí 24, Praha 1, kde sídlí ČRDM.

Pavla Pokorná informovala o připravovaném Národním plánu obnovy přírody, kde budou konkrétní návrhy, které se můžou dotknout i organizací dětí a mládeže, tudíž by bylo vhodné, aby se zapojily do přípravy a realizace plánu. Hnutí Brontosaurus navrhlo dvě související usnesení. Předseda o nich nechal hlasovat.

58/11
VS ČRDM ukládá předsedovi ČRDM, aby aktivně oslovil české europoslance a informoval je o zájmu nestátních neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží o schválení Nature Restoration Law.

pro: 47
proti: 0
zdržel se: 24

58/12
VS ČRDM souhlasí s podporou otevřeného dopisu nestátních neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží pro Vládu ČR, který deklaruje zájem o zapojení těchto organizací do přípravy a realizace Národního plánu obnovy přírody vycházejícího z Nature Restoration Law a ukládá předsedovi ČRDM podpis tohoto otevřeného dopisu ve znění, které schválí Představenstvo ČRDM.

pro: 47
proti: 0
zdržel se: 24

12. Závěr

Jednání bylo ukončeno v 17:30. Předseda ČRDM poděkoval delegátům za jejich účast a zaměstnancům Kanceláře ČRDM za přípravu Valného shromáždění.

V Praze dne 23. listopadu 2023; zapsal: Marek Krajči

Ověřili za mandátovou komisi:

 • Martin Paclík (Rada dětí a mládeže Středočeského kraje, z. s.)
 • Barbora Bartošová (Junák – český skaut, z. s.)
 • Michal Jungmann (Royal Rangers v ČR z.s.)
Napsal: Marek Krajči