Valné shromáždění

Zápis a usnesení ze 51. Valného shromáždění České rady dětí a mládeže

51. Valné shromáždění ČRDM, 14. 11. 2019
Kočka, spol. s r. o., Senovážné náměstí 5, Praha 1

Přítomni: viz Příloha 1 tohoto zápisu – prezenční listina

1. Zahájení

Jednání bylo zahájeno v 16.38 přivítáním přítomných delegátů a hostů. Podle prezenční listiny bylo v 16:42 vydáno 65 mandátů, což postačuje k tomu, aby bylo VS usnášeníschopné. Počet vydaných mandátů se změnil na 67 (17:29), na 66 (17:45), na 65 (18:14), na 64 (18:27). V průběhu přijímání všech usnesení bylo Valné shromáždění usnášeníschopné.

2. Volba mandátové komise

Předseda ČRDM Aleš Sedláček vyzval zástupce sdružení, aby nominovali členy do mandátové komise.

Nominováni byli:

  • Martina Adamcová (Junák – český skaut, z. s.)
  • Matěj Zíka (Pionýr, z. s.)
  • Ondřej Vojta (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska)

51/1
VS ČRDM schvaluje mandátovou komisi ve složení:
Martina Adamcová (Junák – český skaut, z. s.)
Matěj Zíka (Pionýr, z. s.)
Ondřej Vojta (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska)

pro: 65
proti: 0
zdržel se: 0

3. Schválení programu 51. VS ČRDM

Předseda ČRDM Aleš Sedláček nechal hlasovat o schválení navrhovaného programu se změnou – přesunutí bodu Zpráva kontrolní komise za bod Informace z Představenstva ČRDM.

51/2
VS ČRDM schvaluje program 51. VS ČRDM s přesunutím bodu Zpráva kontrolní komise za bod Informace z Představenstva ČRDM.

pro: 65
proti: 0
zdržel se: 0

4. Schvalování nových členů

Zástupkyně organizace CoderDojo Česká republika, z.s. představila svou organizaci. Předseda nechal hlasovat o přijetí.

pro: 65
proti: 0
zdržel se: 0

51/3
VS ČRDM přijímá organizaci CoderDojo Česká republika, z.s. za člena ČRDM.

5. Informace Představenstva ČRDM (vč. hospodářských)

Ředitel Kanceláře ČRDM Ondřej Šejtka zhodnotil letošní ročník projektu 72 hodin. Do budoucna se ČRDM bude zaměřovat na zvyšování kvality místních projektů.

Dále vyhodnotil končící projekt Vzdělávání v organizacích, který zhodnotil jako velmi úspěšný.

Členka Představenstva ČRDM Kristýna Jelínková informovala přítomné o aktualitách v mezinárodní oblasti. Zejména zmínila možnost účasti na akci EYE 2020, která se bude konat koncem května – do členských organizací půjde včas výzva k přihlášení zájemců o účast.

Předseda ČRDM Aleš Sedláček informoval o snahách o zlepšení financování organizací dětí a mládeže z MŠMT. Též informoval o možnostech financování prostřednictvím tzv. Šablon pro NNO. Dále představil novinky ve vývoji situace v novelizaci Zákona o veřejném zdraví, Zákona o pedagogických pracovnících a Vodního zákona i o připravované novele, která by řešila uvolňování vedoucích ze zaměstnání na tábory.

Jan Husák z Analytického centra ČRDM informoval o společném projektu ČRDM s Radou mládeže Slovenska zaměřeném na výzkum hodnot mladých lidí, o šetření k letním táborům i k dalším tématům (digitální detox, vnímání intimity na internetu a sociálních sítích). Analytické centrum též provedlo analýzu závěrečných zpráv z projektů organizací podpořených z programů MŠMT. Rovněž průběžně aktualizuje databázi MŠMT „Mládež v číslech“ a pracuje na evropské databázi informací o mládeži Youthwiki.

Ekonomka ČRDM Marie Konečná představila projekt Skeleton ESO, který umožňuje organizacím s minimálními náklady vést jednoduché i podvojné účetnictví a evidenci členů.

Marie Konečná informovala přítomné o aktuálním čerpání rozpočtu ČRDM v tomto roce.

6. Zpráva kontrolní komise

Členka kontrolní komise Jana Stibralová přednesla správu kontrolní komise vypracovanou jejím předsedou Josefem Valterem. Kontrolní komise během roku 2019 vyvíjela pravidelnou činnost kontroly účetnictví a hospodaření ČRDM a dávala doporučení pro vedení ČRDM. Též se zabývala GDPR a jeho dopadem na organizace. Kontrolní komise měla připomínky k Jednacímu řádu Představenstva ČRDM. Kontrolní komise neshledala vážné pochybení v hospodaření ČRDM.

Předseda ČRDM poděkoval členům kontrolní komise za jejich činnost a podněty.

7. Schvalování úpravy Jednacího řádu Představenstva ČRDM

Na základě podnětů Kontrolní komise předložilo Představenstvo ČRDM návrh změn v Jednacím řádu Představenstva ČRDM, zejména doplnění možnosti jednání s pomocí technických prostředků a hlasování per rollam, a dále drobné stylistické úpravy.

51/4
VS ČRDM schvaluje úpravy Jednacího řádu Představenstva ČRDM dle předloženého materiálu.

pro: 66
proti: 0
zdržel se: 0

8. Návrh rozpočtu na rok 2020

Ekonomka ČRDM Marie Konečná představila a okomentovala návrh rozpočtu ČRDM na rok 2020.

51/5
VS ČRDM schvaluje rozpočet ČRDM na rok 2020.

pro: 66
proti: 0
zdržel se: 0

9. Schválení výše členských příspěvků na rok 2020

51/6
VS ČRDM schvaluje dle Směrnice pro registraci a platbu členských příspěvků v ČRDM členský příspěvek na rok 2020 ve výši 3 Kč za každého člena do 26 let; zároveň stanovuje minimální výši členského příspěvku za organizaci na 500 Kč.

pro: 66
proti: 0
zdržel se: 0

10. Diskuze, různé

Jan Burda (Rada dětí a mládeže Kraje Vysočina) požádal ČRDM o spolupráci při jednáních o financování místních organizací dětí a mládeže. Následovala diskuse.

51/7
Vzhledem k tomu, že organizace dětí a mládeže nebyly včas informovány o odepření možnosti financování z programu koncepce podpory mládeže na krajské úrovni, což Valné shromáždění ČRDM považuje za nestandardní přístup, pověřuje VS ČRDM předsedu ČRDM jednáním s MŠMT o možnostech řešení finanční podpory organizací působících na místní a krajské úrovni pro rok 2020 a otevřít s MŠMT diskusi o způsobu financování pro další roky.

pro: 64
proti: 0
zdržel se: 0

Předseda ČRDM informoval o plánovaných strukturálních změnách na MŠMT.

Ředitel kanceláře Ondřej Šejtka poukázal na to, že některé členské organizace ČRDM nemají doplněné údaje ve spolkovém rejstříku.

51/8
VS ČRDM ukládá Předsedovi ČRDM, aby aktivně kontroloval a jednal s členskými organizacemi a organizacemi, kterým ČRDM poskytuje servis, aby uvedly svůj zápis ve veřejném rejstříku do souladu se zákonem.

pro: 64
proti: 0
zdržel se: 0

Předseda ČRDM připomněl, že na příštím Valném shromáždění proběhnou volby Předsedy ČRDM a Představenstva ČRDM. Termín příštího VS byl stanoven na 16. dubna 2020.

11. Závěr

Jednání bylo ukončeno v 19:00. Předseda ČRDM poděkoval delegátům za jejich účast.

V Praze dne 14. listopadu 2019; zapsal: Marek Krajči

Ověřili za mandátovou komisi:

  • Martina Adamcová (Junák – český skaut, z. s.)
  • Matěj Zíka (Pionýr, z. s.)
  •  Ondřej Vojta (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska)
Napsal: Marek Krajči