Aktuality

ČRDM – výsledky šetření Tábory 2016–2017

Tábor (ilustrační foto Michala K. Rocmanová)

Česká rada dětí a mládeže provedla na podzim roku 2016 a na jaře roku 2017 šetření ohledně letních táborů pro děti a mládež. Jeho cílem bylo zhodnotit data o realizovaných táborech v roce 2016 a učinit odhad trendu v pořádání táborů v roce 2017. Kromě základních statistických dat o táborech zkoumalo šetření také vybrané údaje o táborech, které aktuálně zajímají rodiče účastníků.

Za ideální stav považuji, pokud se dítě účastní tábora, který je vyvrcholením celoroční činnosti. Jede do přírody s kamarády, se kterými se vídá během celého roku při společně podnikaných aktivitách. Mohou tak navazovat na společně sdílené zážitky a na to, co se na schůzkách a výpravách naučili. Šetření i letos potvrdilo jasný trend. Jednoduché stanové tábory v přírodě jsou stále žádané a účastní se jich většina dětí. Nenechme se přesvědčit marketingovými sděleními, že děti je potřeba zaujmout moderní technikou nebo exotickými destinacemi. Parta kamarádů ve stanu u vody je stále v kurzu!“ konstatuje s radostí výsledky šetření Aleš Sedláček, předseda ČRDM.

Okruh respondentů byl rozdělen do tří základních skupin dle typu pořadatele na:

  1. Spolky
  2. Dětské domy mládeže (DDM) a Střediska volného času (SVČ)
  3. Komerční subjekty (CK, agentury, firmy)

V rámci průzkum bylo osloveno celkem 131 spolků a 288 DDM a SVČ. Komerčních pořadatelů bylo osloveno 31 v kombinaci těch největších, středních i menších.

Celkově tak šetřený vzorek zahrnuje údaje o 3.675 táborech, kterých se zúčastnilo 118.937 účastníků. Kvalifikovaným odhadem lze počet všech realizovaných táborů na našem území určit na 4.500 až 5.000 táborů. Zkoumaný vzorek tak představuje 70–80 % všech realizovaných táborů, což zajišťuje jeho vysokou reprezentativnost.

Tábory jednotlivých typů pořadatelů se liší především v ceně. Cena je kalkulována na deset dní, což je také průměrná délka pořádaných táborů. Průměrná cena desetidenního tábora pořádaného spolkem dětí a mládeže je 2.557 Kč, DDM či SVČ je to 3.295 Kč a průměrná cena komerčního tábora činí 3.915 Kč. Celková průměrná cena všech táborů ve zkoumaném vzorku je 3.256 Kč. Nutno podotknout, že vyšší cena neznamená vždy nutně vyšší kvalitu, záleží na vstupních nákladech jednotlivých táborů. Ty zahrnují zejména náklady na odměnu vedoucím, které většinou nejsou nutné u spolků, neb je vedou dobrovolníci. Také záleží na zajištění programu, který bývá u komerčních táborů dražší, protože zahrnuje specifickou náplň – koně, počítače, kapely… Zároveň nelze říci, že tábor za 2.000 Kč není kvalitní, neboť je zaměřen na jiný typ zážitku (týpí, les, louka), který tedy nevyžaduje vysoké náklady na nájem, materiál, techniku, případně vedoucí, neboť na tomto typu táborů výrazně převažují dobrovolníci.

Graf 1: Průměrná cena za desetidenní tábor (Výsledky šetření Tábory 2016–2017)

Průměrná délka táborů u jednotlivých organizací se pohybuje od 7 do 14 dnů. To znamená., že zvláště spolky pořádají i tábory s délkou kolem 20 dnů. Naopak u DDM a SVČ se objevují i tábory na 5 dnů. Průměrná délka tábora se pohybuje kolem 10 dnů.

Graf 2: Průměrná délka tábora (Výsledky šetření Tábory 2016–2017)

Průměrný počet účastníků na táboře se příliš neliší u spolků a DMM a SVČ, činí 31, resp. 32 účastníků. U komerčních subjektů je průměrný počet účastníků 45, což je nezbytné k zajištění jejich rentability. Průměrný počet účastníků je 32.

Graf 3: Průměrný počet účastníků na táboře (Výsledky šetření Tábory 2016–2017)

Celkový podíl táborů s ubytováním ve stanu tvoří 71 %. V chatkách, chatách, budovách či jejich kombinaci je tak pořádáno 29 % táborů. Značný rozdíl však vykazuje toto procento, pokud přihlédneme k typu pořadatele, u spolků výrazně převažuje stanový typ táborů, jak je patrno z následujícího grafu.

Graf 4: Typ ubytování – stany vs. chaty a budovy (Výsledky šetření Tábory 2016–2017)

Stále převládají tradiční tábory (program spojený s pobytem v přírodě) – celkově 85 % táborů (u spolků je to dokonce 91 %, u DDM a SVČ 57 %, u komerčních je to 30 %).  Zbytek (15 %) táborů je tzv. speciálních (nebo trendových – program zaměřený na video, youtube, balet, jezdectví, paintball,…) či příměstských.

Graf 5: Typ programu – tradiční vs. speciální (Výsledky šetření Tábory 2016–2017)

Pokud jde o trendy v počtu pořádaných táborů a počtu účastníků na táborech v letech 2016 a 2017, pak lze z výsledků konstatovat, že se meziročně tyto údaje nezmění. Rozdíly v těchto počtech – již realizovaných v roce 2016 a odhadovaných pro rok 2017 – se drží v rozmezí statistické chyby, lze tedy konstatovat, že dosahují 100 %.

ČRDM – výsledky šetření Tábory 2016–2017 – přehled

Průměrný tábor

CELKEM

Spolky

DDM a SVČ

Komerční

počet účastníků

32

31

32

45

délka tábora (dní)

10

10,4

8,0

10,5

cena v Kč za 10 denní tábor

3 256

2 557

3 295

3 915

tj. Kč/den

322

256

332

392

ve stanu

71%

82%

22%

32%

v chatě, budově

29%

18%

78%

68%

program tradiční v přírodě

85%

91%

57%

30%

speciální (youtube, balet, jezdectví, paintball…)

15%

9%

43%

70%

meziroční trend v počtu táborů 2016–2017

100%

počet organizací-respondentů

137

počet táborů ve zkoumaném vzorku

3 675

počet účastníků táborů ve zkoumaném vzorku

118 937

 Zpracovatel: Analytické centrum ČRDM

Foto Michala K. Rocmanová

Napsal: Marek Krajči