Aktuality

Fórum NNO – Příspěvek Karla Schwarze, předsedy přípravného výboru Asociace NNO

Asociace nestátních neziskových organizací v České republice

Po několika letech diskusí o tom, zda se nestátní neziskové organizace (NNO) i u nás mají sdružit do celostátní korporace, vznikla Asociace nestátních neziskových organizací v České republice. Podnět k jejímu založení vzešel v roce 2000 z Rady neziskových organizací v ČR (RANO) ustavené na základě usnesení V. celostátní konference NNO (1997 v Praze v hotelu Krystal). První pracovní skupinu pro přípravu asociace zvolila 4. oborová konference aktivit místních, regionálních a komunitních (OKAMRK) 19. 5. 2001 v Plzni. Návrhy této pracovní skupiny projednala Pracovní konference zástupců nestátních neziskových organizací z krajů a oborů (30. 11. – 1. 12. 2001 v Praze v divadle PONEC) a pověřila dopracováním návrhů a dalším jednáním k založení asociace čtrnáctičlennou Přípravnou skupinu. Devět členů této skupiny vytvořilo na jaře 2003 Přípravný výbor Asociace NNO, který vyzval neziskové organizace v České republice, aby se staly zakládajícími členy této asociace. Návrh Zakladatelské smlouvy Asociace NNO přijalo ve stanoveném termínu 43 nestátních neziskových organizací ze všech krajů České republiky a další přihlášky přicházejí.

Co Asociace NNO přinese svým členům a neziskovému sektoru? O tom rozhodnou až sami členové asociace a její orgány, které si členové zvolí. Zatím je k dispozici pouze představa Přípravného výboru Asociace NNO (až do první valné hromady je jediným orgánem asociace), která je výsledkem dosavadních diskusí o jejím smyslu a poslání:

Asociace NNO bude hájit společné zájmy svých členů zejména na celostátní a mezinárodní úrovni. K tomu musí především komunikovat se svými členy, ale také s orgány veřejné správy, zejména s parlamentními a vládními institucemi, s mezinárodními organizacemi a národními asociacemi NNO v zahraničí včetně evropských struktur. Bude pomáhat svým členům v adaptaci na podmínky činnosti NNO po vstupu ČR do Evropské unie. Bude prosazovat legislativní úpravy a rozpočtová pravidla vyhovující neziskovým organizacím. Svým členům bude poskytovat informační servis a bude přispívat k veřejné informovanosti o NNO. Asociace poskytne svým členům i ostatním subjektům prostor k výměně zkušeností a názorů. Asociace tak bude podporovat komunikaci nejen mezi svými členy, ale zůstane otevřena všem neziskovým organizacím v České republice a vytvoří tak předpoklady, aby se stanoviska a zájmy neziskových organizací sbližovaly a byly zřetelně artikulovány na veřejnosti.

Asociace nenahradí vznikající krajská a oborová sdružení NNO, ale bude s nimi v úzkém kontaktu (mohou samozřejmě být – a některá již jsou – členy Asociace NNO). V některých zemích existují asociace NNO výhradně jako sdružení regionálních a oborových asociací NNO. Přípravný výbor předpokládá, že se tímto směrem pravděpodobně vyvine i zakládaná asociace. Zatím však nevznikla tato sdružení v dostatečném počtu krajů a oborů, aby bylo možno založit celostátní asociaci pouze na tomto principu. Asociace ovšem nebude a nemůže omezovat právní subjektivitu svých členů, zavazovat je bez jejich souhlasu, ani vystupovat a jednat jménem celého neziskového sektoru.

Přípravný výbor Asociace NNO předpokládá, že ještě před konáním valné hromady asociace (kterou svolá pravděpodobně do konce roku 2003) proběhne mezi členy asociace rozhovor k jejich představě o činnosti Asociace NNO.

Přípravný výbor Asociace nestátních neziskových organizací v ČR zve ke členství v Asociaci NNO všechny nestátní neziskové organizace v České republice. Základní dokumenty Asociace NNO (Zakladatelská smlouva, Stanovy) jsou zveřejněny v příloze měsíčníku pro neziskový sektor GRANTIS č. 6/2003 a na webových stránkách občanského sdružení AGNES (http://www.agnes.cz). Přihlášku ke členství v Asociaci NNO je možno vyžádat na níže uvedené adrese.

Rádi vám zodpovíme vaše dotazy týkající se Asociace NNO. Těšíme se na vaši spolupráci a na vaše případné členství v asociaci.

Členové Přípravného výboru Asociace NNO:

Ing. Martina Berdychová, Michal Bortel, Zuzana Kosková, MUDr. Darina Kosorinová, Bc. Ladislav Krajdl (prozatímní místopředseda), Mgr. Yvona Kreuzmannová, Ing. Oldřich Lukáš, PhDr. Karel Schwarz (prozatímní předseda), Eva Svobodná


ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Kontakty:
E-mailová adresa: asociacenno@seznam.cz
Telefony: 602-616632 (předseda), 777-585313 (místopředseda)
Fax: 318-591406
Adresa pro zasílání korespondence: PhDr. Karel Schwarz, c/o: Evangelická akademie, Hrusická 2537/7, 141 00 Praha 4 – Spořilov

Napsal: admin