Aktuality

Fórum NNO – závěry

PROHLÁŠENÍ VI. konference NNO v České republice

„Fórum nestátních neziskových organizací před vstupem České republiky do Evropské unie“

Praha, 2. – 3. října 2003, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

Preambule

Účastníci celostátního shromáždění nestátních neziskových organizací (dle prezenční listiny) chtějí vyjádřit své zkušeností ověřené přesvědčení, že NNO:

 • jsou důležitým prostorem pro vytváření veřejného mínění,
 • přinášejí do společnosti nové podněty, přístupy a aktivity,
 • upozorňují na nedostatky a nešvary a aktivně proti nim vystupují,
 • nezřídka jsou hlavními partnery, s nimiž mohou občané sdílet své starosti a potřeby,
 • podporují rozvoj demokracie v naší zemi.

To je zdrojem jejich oprávněného sebevědomí i odpovědnosti a odhodlání podílet se na vstupu ČR do Evropské unie ve všech oborech své činnosti.

Fórum NNO přijalo tyto závěry a doporučení pracovních skupin:

A: Integrační tendence mezi českými NNO

 • podporujeme integrační trendy v oblasti českých NNO zaměřené na vytvoření oborových a krajských struktur k prosazování principu partnerství do veřejného života,
 • podporujeme zlepšení komunikace mezi nestátními neziskovými subjekty navzájem a vůči veřejnosti,
 • doporučujeme, aby celonárodní instituce NNO byla reprezentativní a zahrnovala většinu sítí, sdružení a oborů,
 • doporučujeme, aby tato celonárodní instituce mezi členskými a dalšími NNO postupnými kroky a projekty vytvářela ovzduší důvěry a motivovala je ke členství,
 • doporučujeme zvážit, aby si tato celonárodní instituce vytvořila profesionální zázemí,
 • doporučujeme najít takovou formu řízení této instituce, která by měla odpovídat možnostem členů, neměla by NNO odrazovat od členství,
 • podporujeme kompromis v otázce jejího řízení (zda má být celonárodní instituce řízena exekutivním nebo parlamentním způsobem), kdy z parlamentního typu řízení časem přerůstá prostřednictvím postupně realizovaných projektů a důvěry přenášené na orgány a představitele celostátní instituce na exekutivní typ řízení,
 • bereme na vědomí, že byla založena a registrována Asociace NNO v České republice. Doporučujeme jí vycházet ze zmapovaných potřeb NNO a iniciovat jejich řešení.

B: Spolupráce NNO s podnikateli a financování NNO z veřejných zdrojů

 • vítáme iniciativu Fóra dárců a vyzýváme NNO, aby se připojily k iniciativě pro 1 % daňové asignace (formulář na www.rozhodni.cz) a účasti na setkání v regionech zaměřených k diskusi o daňových asignacích,
 • žádáme členy Rady vlády pro NNO, aby projednali návrh zákona o daňových asignacích i eventuální zrušení správního poplatku,
 • doporučujeme na národní úrovni iniciovat setkání a diskusi mezi NNO a podnikatelskou sférou za účelem vyjasnění vztahu mezi NNO a Hospodářskou komorou ČR,
 • doporučujeme iniciovat setkání na úrovni krajů s reprezentací Hospodářské komory ČR vedoucí ke vzájemné spolupráci,
 • doporučujeme Radě vlády pro NNO, aby zvážila podporu projektu Integrace informatiky v neziskovém sektoru,
 • opětovně upozorňujeme na dlouhodobě neřešenou situaci víceletého financování a právního rámce pro NNO poskytující veřejně prospěšné služby a vyzýváme veřejnou správu k jejímu systémovému řešení.

C: Zapojení NNO do strukturálních a předvstupních fondů EU

 • podporujeme ustavení sítí/partnerství pro přípravu společných projektů a využívání existujících příkladů dobré praxe,
 • podporujeme vznik takových organizací/systémů, které by přerozdělovaly finance ze strukturálních fondů (SF), protože NNO potřebují i rozdělování malých grantů – řádově v desítkách či stovkách tisíc Kč,
 • podporujeme vznik krajských mezisektorových partnerství pro optimální využívání prostředků ze SF, NNO by měly iniciovat vznik těchto partnerství,
 • požadujeme včasné a srozumitelné informování ze strany veřejné správy o příležitostech pro neziskový sektor z hlediska strukturálních fondů,
 • žádáme, aby finální verze Operačních programů byly rovněž projednány i s neziskovým sektorem,
 • žádáme, aby grantová schémata nadací a veřejné správy na krajské i místní úrovni respektovala možnost předfinancování a kofinancování projektů NNO na SF,
 • vyzýváme NNO k tvorbě dostatku kvalitních projektů a vytváření zásobárny „nabídky“,
 • vyzýváme vládu a kraje, aby vyjednaly s ČMZRB anebo jinou bankou poskytování zvýhodněných úvěrů pro předfinancování a kofinancování projektů NNO ze SF,
 • vyzýváme vládu a kraje k vytvoření programu pro úhradu/snížení úroků půjček na realizaci projektů NNO na SF,
 • doporučujeme NNO zajistit si odborníky, kteří budou školeni na přípravu projektů na SF, například prostřednictvím krajských vzdělávacích aktivit,
 • doporučujeme krajským úřadům i ministerstvům, aby vyzvaly NNO k včasnému předložení projektových záměrů jednoduchou formou,
 • doporučujeme vytvoření indikátorů, nakolik NNO byly úspěšné ve SF a proč,
 • vyzýváme české NNO k přípravě projektů „sociální ekonomiky“,
 • podporujeme přijetí usnesení vlády ve smyslu materiálu Rady vlády pro NNO ohledně účasti NNO ve SF,
 • vyzýváme k delegování zástupců neziskového sektoru do partnerských orgánů a vytvoření metodiky nominačního procesu i s popsáním povinností zástupců NNO v partnerském orgánu,
 • vyzýváme NNO, aby byly aktivní v připomínkování materiálů pro delegované zástupce v partnerských orgánech,
 • vyzýváme implementační struktury jednotlivých operačních programů Strukturálních fondů na regionální a lokální úrovni, aby vědomě spolupracovali i na přípravě konkrétních projektů mezi sebou a se sociálně ekonomickými partnery.

D: Partnerství NNO a veřejné správy při rozvoji občanské společnosti

 • vyzýváme ke vzájemnému poskytování informací, k otevřené komunikaci a etickém přístupu při formování partnerství mezi nestátními neziskovými organizacemi a veřejnou správou na všech úrovních,
 • doporučujeme usilovat o delegování zástupců NNO do komisí rad a výborů zastupitelstev krajů prostřednictvím krajských konferencí NNO,
 • doporučujeme zřízení výborů pro NNO při krajských zastupitelstvech, v nichž by NNO byly zastoupeny.

Konference ukončuje činnost RANO. Zároveň děkuje aktivním členům RANO za uspořádání této VI. konference, kdy V. se konala v roce 1997.

Žádá zveřejnění celého textu na internetu (www.crdm.cz/forum) a rozesílku e-poštou na všechny v závěru nepřítomné účastníky konference k vyjádření jejich souhlasu/nesouhlasu s textem.


Poznámka:

Všechny návrhy v tomto textu obsažené vzešly z jednání pracovních skupin ve čtvrtek od 17.15 do 19.00 hodin. Následně byly prezentovány v pátek ráno s možností korekcí. Nakonec byl text projednáván za přítomnosti 45 až 55 účastníků v závěru konference Fórum NNO (celkově bylo na konferenci 120 účastníků) a získal většinovou podporu.

V následném e-mailovém „hlasování“ s ním vyjádřilo 41 účastníků souhlas bez výhrad, 3 účastníci souhlas s drobnými výhradami a 7 účastníků nesouhlas.

Napsal: admin