Kongres

Zápis a usnesení z 6. Kongresu ČRDM

Zápis a usnesení z 6. Kongresu ČRDM
9. 4. 2009, Senovážné nám. 24, Praha 1

1. Zahájení

Jednání bylo zahájeno v 16:05 přivítáním přítomných delegátů a hostů. Podle prezenční listiny bylo v 16:05 vydáno 22 mandátů. Během zasedání Kongresu se počet vydaných mandátů zvýšil na 30. Kongres je usnášeníschopný v jakémkoliv počtu přítomných.

2. Volba mandátové komise

Předseda vyzval zástupce sdružení, aby nominovali členy do mandátové komise.

Nominováni byli:

  • Josef Orgoník (SHČMS)
  • Marta Školkayová (Duha)
  • Josefina Kalousová (A-TOM)

6/1
Kongres ČRDM schvaluje mandátovou komisi ve složení:
Josef Orgoník (SHČMS)
Marta Školkayová (Duha)
Josefina Kalousová (A-TOM)

3. Zpráva o činnosti Revizní komise ČRDM

Předseda ČRDM informoval přítomné o činnosti Revizní komise ČRDM a přednesl souhrn zpráv RK ČRDM za léta 2006 až 2008.

6/2
Kongres ČRDM bere na vědomí zprávu o činnosti Revizní komise ČRDM.

4. Volba revizní komise

Předseda ČRDM představil kandidáty na členy Revizní komise ČRDM podle podkladových materiálů.

6/3
Kongres ČRDM volí Revizní komisi ve složení: Jindřich Červenka (Pionýr), Jakub Gejdoš (ELSA ČR), Ing. Marie Světničková (Asociace křesťanských sdružení mládeže), Ing. Michal Sojka (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska) a Mgr. Josef Valter (Děti bez hranic).

5. Zpráva o činnosti ČRDM

Místopředseda ČRDM Ondřej Šejtka představil přítomným možnosti právního servisu, který ČRDM poskytuje svým členským sdružením ve spolupráci se sdružením ELSA a povzbudil přítomné k častějšímu využívání této služby.

Předseda ČRDM představil přítomné členy představenstva ČRDM a pracovníky kanceláře ČRDM. Dále informoval o možnostech využití zasedacích místností pronajímaných Českou radou dětí a mládeže, o přihlášce ČRDM do Evropského fóra mládeže a také o dalších aktivitách ČRDM.

6/4
Kongres ČRDM bere na vědomí zprávu o činnosti ČRDM.

Předseda informoval delegáty VS o provedeném auditu hospodaření ČRDM z let 2007 a 2008, jejichž výsledek zněl „bez výhrad“.

6. Závěr

Jednání bylo ukončeno v 17:00. Předseda ČRDM poděkoval delegátům za jejich účast.

Zapsali: Mgr. Michaela Přílepková, Marek Krajči

Ověřili za mandátovou komisi:

  • Josef Orgoník (SHČMS)
  • Marta Školkayová (Duha)
  • Josefina Kalousová (A-TOM)
Napsal: admin