Kongres

Zápis a usnesení ze 7. Kongresu ČRDM

Zápis a usnesení ze 7. Kongresu ČRDM
26. 4. 2012, Senovážné náměstí 24, Praha 1

1. Zahájení

Jednání bylo zahájeno v 16:19 přivítáním přítomných delegátů a hostů. Podle prezenční listiny bylo v 16:19 vydáno 62 mandátů. Počet mandátů se změnil na 63 (16:24), dále na 64 (16:38), 65 (16:42), 66 (16:45), 67 (16:55) a 65 (17:04). Kongres je usnášeníschopný v jakémkoliv počtu přítomných.

2. Volba mandátové komise

Předseda ČRDM Aleš Sedláček vyzval zástupce sdružení, aby nominovali členy do mandátové komise.

Nominováni byli:

  • Vlastimil Jura (Český svaz chovatelů)
  • Ondřej Mánek (Folklorní sdružení ČR)
  • František Šereda (Junák – svaz skautů a skautek ČR)

7/1
Kongres ČRDM schvaluje mandátovou komisi ve složení:
Josef Orgoník (SHČMS)
Marta Školkayová (Duha)
Josefina Kalousová (A-TOM)

pro: 63, proti: 0, zdržel se: 0

3. Schválení programu 7. Kongresu ČRDM

Ondřej Mánek (Folklorní sdružení ČR) navrhnul zařadit na program Kongresu návrh na změnu stanov ČRDM. V návaznosti na to předseda ČRDM Aleš Sedláček navrhnul změnit bod 6 Zpráva o činnosti ČRDM na Návrh na změnu stanov ČRDM a nechal hlasovat o schválení navrhovaného programu s touto změnou s tím, že zpráva o činnosti ČRDM bude přednesena na navazujícím 36. Valném shromáždění ČRDM.

7/2
Kongres ČRDM schvaluje program 7. Kongresu ČRDM se změnou bodu 6 na
 Návrh na změnu stanov ČRDM.
pro: 63, proti: 0, zdržel se: 0

4. Zpráva o činnosti Revizní komise ČRDM

Předseda Revizní komise ČRDM Josef Valter přednesl zprávu o její činnosti a zodpověděl dotazy. Kongres ČRDM vzal na vědomí zprávu o činnosti Revizní komise ČRDM.

5. Volba revizní komise

Předseda ČRDM představil návrh složení Revizní komise ČRDM podle podkladových materiálů.

7/3
Kongres ČRDM volí Revizní komisi ve složení: Jindřich Červenka (Pionýr), Ing. Marie Světničková (Asociace křesťanských sdružení mládeže), Ing. Michal Sojka (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska), Mgr. Josef Valter (Děti bez hranic) a Ing. Radan Kukal (Duha – sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi).

pro: 64, proti: 0, zdržel se: 1

6. Návrh na změnu stanov ČRDM

Ondřej Mánek představil návrh Folklorního sdružení ČR na změnu stanov ČRDM, dle předloženého materiálu a zodpověděl dotazy. K návrhu se připojil i Zbyněk Šolc z Asociace středoškolských klubů mládeže ČR. Místopředseda ČRDM Ondřej Šejtka navrhnul, aby před případnou změnou stanov byla zvolána Komise pro stanovy, která by danou problematiku projednala.

7/4
Kongres ČRDM doporučuje, aby předseda ČRDM svolal Komisi pro stanovy, která by projednala způsob zastupování sdružení na Valném shromáždění ČRDM. Do komise budou pozvání zástupci Folklorního sdružení ČR, Asociace středoškolských klubů ČR a další zájemci z řad sdružení, přičemž komise bude povinna prokonzultovat případné změny stanov s Evropským fórem mládeže.

pro: 55, proti: 0, zdržel se: 10

7. Schválení Strategie ČRDM na roky 2012–2020

Aleš Sedláček představil návrh Strategie ČRDM na roky 2012–2020.

7/5
Kongres ČRDM schvaluje Strategii ČRDM na roky 2012–2020.

pro: 65, proti: 0, zdržel se: 0

8. Závěr

Jednání bylo ukončeno v 17:07. Předseda ČRDM poděkoval delegátům za jejich účast.

Zapsal: Marek Krajči

Ověřili za mandátovou komisi:

  • Vlastimil Jura (Český svaz chovatelů)
  • Ondřej Mánek (Folklorní sdružení ČR)
  • František Šereda (Junák – svaz skautů a skautek ČR)
Napsal: admin